Kommunale/regionale næringsfond (KNF)

KNF er en tilskuddsordning som gir kommuner og regionråd midler til lokale næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal gjøre kommunene bedre i stand til å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale fortrinn og potensial. Kommunene kan tildele både bedriftstilskudd og tilretteleggende midler.

Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å bidra til å utvikle attraktive arbeidsplasser og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at kommunene har et tydelig engasjement for lokal samfunnsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling. Kommunale/regionale næringsfond og kommunens ansvar for lokal samfunnsutvikling er grunnlaget for kommunenes innsats på området.

Kommunenes ansvar for lokal samfunnsutvikling er også nylig forsterket ved at det i ny plan- og bygningslov er innført lokal planstrategi som et hjelpemiddel for å få til en ønsket samfunnsutvikling. Kommunene skal utarbeide en slik planstrategi innen året etter kommunevalget. Kommunale/regionale næringsfond skal gjøre kommunene i bedre stand til å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting. Midlene brukes til bedriftsrettet støtte til små bedrifter og entreprenører, kompetanseutviklingstiltak for nye og eksisterende virksomheter og tilrettelegging for næringsutvikling og stedsutvikling (tilretteleggende tiltak). Lokal kunnskap gir de beste forutsetninger for å vite hvilke tiltak som er egnet for å fremme næringsutvikling lokalt.

Det kan gis midler til kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Kommuner med slike fond kan ikke bruke denne typen midler til distriktsrettet investeringsstøtte eller fysiske, tilretteleggende tiltak, jf. forskrift gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.

Mer om bruken av midlene finnes i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med tilhørende retningslinjer (pdf) fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Investeringstilskudd fra kommunale og regionale næringsfond - skatteregler

Kommunale og regionale næringsfond er blitt evaluert av Rambøll Management Consulting i samarbeid med Telemarksforsking og Agderforskning. Sammendragsrapporten var klar 6. februar 2012. Funnene viser blant annet at næringsfondsmidlene særlig har bidratt til å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser, og styrke eller bevare overlevelsesevnen til lokale bedrifter og entreprenører. Dette gjøres ofte i form av videreutvikling av etablerte bedrifter. Midlene har også ført til økt attraktivitet for kommunen/regionen som reisemål, bosted og lokaliseringsvalg for bedrifter.

Evaluering av kommunale og regionale næringsfond – Sammendragsrapport (pdf)

Evaluering av kommunale næringsfond - Underlagsrapport (pdf)

Pressemelding: Evaluering av kommunale og regionale næringsfond