Investeringstilskudd fra kommunale/regionale næringsfond og skattefritak

Hovedregelen i skatteloven er at tilskudd er skattepliktige. Det er likevel gitt skattefritak for tilskudd gitt til investering i distriktene, jf. skattelovens §§ 5-31 bokstav a og  14-42 (2) bokstav a, fjerde punktum. Forskrifter gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med tilhørende retningslinjer (pdf) er styrende for bruken av midlene. Forskriftene gjelder for midler tildelt av Stortinget, og for tilskudd gitt av fylkeskommunen eller aktører som forvalter midler på vegne av fylkeskommunen.

I 2011 ble det satt av 225 mill. kroner over statsbudsjettets programkategori 13.50, kap. 552, post 60, til kommunale/regionale næringsfond. Midlene tildeles fylkeskommunene, som fordeler midlene videre til kommuner og regionråd. Noen fylkeskommuner fordeler i tillegg midler fra kap. 551, post 61, til kommunale/regionale næringsfond. KRD ønsker å presisere at investeringstilskudd gitt fra disse kommunale/regionale næringsfondene er skattefrie så lenge vilkårene for skattefritaket i omtalte forskrift følges. Hvis en bedrift som har mottatt investeringstilskudd og fått de skattemessige fordelene av dette, selger driftsmidlet innen en femårsperiode, skal det likevel betales skatt av tilskuddet se skatteloven § 14-44 første ledd. Se nedenfor ”om regnskapsføring” for nærmere forklaring om hvordan dette gjøres.

Departementet vil understreke at skattefritaket ikke gjelder for tilskudd gitt fra kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond), ettersom disse midlene ikke er bevilget av Stortinget.

Om regnskapsføring/føring i selvangivelse med vedlegg
Vedr. regnskapsføringen, vises det til Norsk RegnskapsStandard (NRS) nr. 4. 

I avskrivningsskjemaet RF-1084 post 104 d, medtas kun tilskudd som er skattepliktige, dvs. ikke tilskudd gitt fra kommunale/regionale næringsfond. Men dersom driftsmidlet realiseres innen 5 år, skal realisasjonsdatoen føres i post 116.

 I næringsoppgaven, under resultatregnskapet post 3400 (Offentlige tilskudd/refusjon), føres alle offentlige tilskudd. De skattefrie tilskuddene må imidlertid tilbakeføres på side 4 post 0840 (Andre skattefrie inntekter).

Mer informasjon om behandling av  offentlige tilskudd finnes på Skatteetatens nettsider.