Retningslinjer for bruk av midler til regional- og distriktspolitikk

Kommunal- og regionaldepartementet sine retningslinjer for bruk og forvaltning av midler til regional- og distriktspolitikk.

Regional og distriktspolitikken finansieres over programkategori 13.50.

Midlene blir hovedsakelig fordelt til fylkeskommunene og virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Midlene finansierer aktiviteter for å øke verdiskaping, styrke regionenes attraktivitet og gi gode lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning.

Lenker