Statlig lokaliseringspolitikk

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til en fordeling av statlige arbeidsplasser, som bidrar til vekst og verdiskapning i hele landet og å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Målet er å styrke regionale arbeidsmarkeder der tilførsel av statlige arbeidsplasser kan bidra til å utvikle regionen.

Formål og vurderings- og prosedyrekrav er fastsatt i Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. 

Retningslinjene gjelder ved:

  • opprettelse av ny statlig virksomhet
  • utvidelse som følge av nye oppgaver
  • omlokalisering ved større strukturendringer i statsforvaltningen.

Retningslinjene har blitt aktivt benyttet eksempelvis ved lokalisering av Valgdirektoratet til Tønsberg og Nasjonalt klageorgan for helsetjenester til Bergen.

Regjeringen la 17. februar 2017 frem en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vedlegg til stortingsmelding 18 (2016-2017). Planen viste at drøyt 600 statlige arbeidsplasser er flyttet ut eller etablert utenfor Oslo i perioden 2013-2017. Planen beskriver også statlig virksomhet og arbeidsplasser som vurderes omlokalisert.

Se også:

Til toppen