Statlig lokaliseringspolitikk

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til god fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet, og som sikrer hele befolkningen god tilgang til statlige tjenester. Sterke regionale arbeidsmarkeder og kunnskapsmiljøer gir bedre rekrutteringsmuligheter for offentlige og private virksomheter, og flere karrieremuligheter for arbeidstakere. Dette bidrar til å styrke vekst og verdiskaping.

I de reviderte Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon (Kgl.res. 08.11.19) blir det lagt vekt på å redusere samlede negative virkninger som bortfall av statlige arbeidsplasser kan ha for enkeltkommuner. Nye og omlokaliserte statlige virksomheter skal i hovedsak lokaliseres utenfor Oslo og sentrale kommuner i Oslo-området.

Alle lokaliseringsbeslutninger skal tas av det ansvarlige departement. Departementene skal også vurdere om statlige virksomheter og oppgaver kan flyttes ut av Oslo-området når statlige etater er under reorganisering.

Kommuner og fylkeskommuner som kan bli berørte av reorganiseringer i statlig sektor, skal som hovedregel informeres når utredningsarbeid starter opp.

Retningslinjene gjelder ved:

  • opprettelse av ny statlig virksomhet
  • utvidelse som følge av nye oppgaver
  • omlokalisering ved større strukturendringer i statsforvaltningen.

Det er også utarbeidet en veileder til bruk av retningslinjene.

Regjeringen la frem en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vedlegg til stortingsmelding 18 (2016-2017) 17. februar 2017. Planen er hovedsakelig gjennomført. Regjeringen arbeider for ytterligere utflyttinger. Regjeringen har siden 2013 gjort beslutninger om nyetableringer og utlokaliseringer som innebærer etablering av godt over 1200 arbeidsplasser utenfor Oslo.