Statlig lokaliseringspolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til en fordeling av statlige arbeidsplasser, som bidrar til vekst og verdiskapning i hele landet og å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Målet er å styrke regionale arbeidsmarkeder der tilførsel av statlige arbeidsplasser kan bidra til å utvikle regionen.

Formål og vurderings- og prosedyrekrav er fastsatt i Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. 

Retningslinjene gjelder ved:

  • opprettelse av ny statlig virksomhet
  • utvidelse som følge av nye oppgaver
  • omlokalisering ved større strukturendringer i statsforvaltningen.

Retningslinjene har blitt aktivt benyttet eksempelvis ved lokalisering av Valgdirektoratet til Tønsberg og Nasjonalt klageorgan for helsetjenester til Bergen.