Statlig lokaliseringspolitikk

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til regional fordeling av statlige arbeidsplasser som fremmer dynamiske og velfungerende arbeidsmarkeder og god tilgang til tjenester i alle deler av landet. Sterke regionale arbeidsmarkeder og kunnskapsmiljøer gir bedre rekrutteringsmuligheter for bedrifter og bedre karrieremuligheter for arbeidstakere, og kan bidra til å styrke vekst og verdiskaping.

I Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon blir det lagt vekt på lokalisering i regionale sentre der virksomheten har størst potensial for å styrke det lokale tilbudet av arbeidsplasser. Som hovedregel skal nye statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo.

Retningslinjene gjelder ved:

  • opprettelse av ny statlig virksomhet
  • utvidelse som følge av nye oppgaver
  • omlokalisering ved større strukturendringer i statsforvaltningen.

Det er også utarbeidet en veileder til bruk av retningslinjene.

Regjeringen la 17. februar 2017 frem en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vedlegg til stortingsmelding 18 (2016-2017). Denne planen er langt på vei gjennomført. Regjeringen har siden 2013 gjort beslutninger om nyetableringer og utlokaliseringer som innebærer etablering av om lag 800 arbeidsplasser utenfor Oslo.

Til toppen