Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Team i Regionalpolitisk avdeling

Ekspedisjonssjef: Anne Karin Hamre 

____________________________________________________________

 1. Nærings- og arbeidsmarkedsteamet

Arbeide for at nærings- og arbeidsmarkedspolitikk bidrar til å fremme balansert regional utvikling, verdiskaping og tilgang på relevant arbeidskraft. Dette omfatter særlig forvaltning av naturresurser, næringspolitikk, infrastruktur, høyere utdanning og kompetanse- og arbeids­markedspolitikk.

Teamet skal arbeide aktivt overfor departementer og fylkeskommunene, og ha et spesielt ansvar for dialog med fylkene i Nord Norge.

 

 • Næringspolitikk
 • Kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
 • Infrastruktur for transport og energi for næringslivet, og for utvidelse av arbeidsmarkeder
 • Handlingsplan for oppfølging av distriktsmeldingen
 • Kompetansepilotene
 • Havforum
 • Nordområdepolitikken på teamets ansvarsområder og internasjonalt samarbeid i Nordområdene.
 • NOU om betydning av næringsliv i distriktene
 • Smart spesialisering, samfunnsutviklingsrollen til fk
 • Dialog med fylkeskommunene

Teamleder: avdelingsdirektør Jørund Nilsen

____________________________________________________________________________

 1. Lokalsamfunn- og tjenesteteamet

Arbeide for at befolkningen i områder med lavt folketall og store avstander har velfungerende tjenestetilbud, og for at mindre kommuner har kapasitet og kompetanse til å være aktiv samfunnsutvikler. Dette omfatter særlig helse og omsorg, sikkerhet og beredskap, infrastruktur, skole og bolig, og grunnleggende private tjenester i små markeder. Det omfatter også evne og mulighet i kommuner til å styrke grunnlaget for gode og attraktive lokalsamfunn og integrering av tilflyttere, i samarbeid med andre kom­muner, sivilsam­funn og private aktører.

Teamet skal samarbeide med sektormyndigheter om løsninger på utfordringer for tjenester og beredskap, og arbeide aktivt overfor departement og regional stat, fylkeskommunene og KDU.

 

 • Innovasjon i offentlig sektor, smarte bygder
 • Kommunen som samfunnsutvikler
 • Innbyggerretta infrastruktur som breibånd, post, avisomdeling ol. i små markeder.
 • Nordområdepolitikken på teamets ansvarsområder
 • Stedsutvikling
 • MERKUR-ordningen
 • Distriktssenteret
 • Ungdomspanelet
 • Dialog med fylkeskommunene om lokalt utviklingsarbeid
 • NOU om demografi

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

______________________________________________________________________________

 1. Virkemiddelteamet

Arbeide for å fremme vekst og verdiskaping i alle deler av landet gjennom forvaltning og utvikling av næringsrettede ordninger over 13.50, med særlig vekt på det distriktspolitiske virkeområdet.

Teamet skal samarbeide aktivt med fylkeskom­munene, nasjonale virkemiddelaktører og NFD for programstyring og utvikling av ordninger.

 

 • Finansiering og økonomistyring av departementets ordninger rettet mot næringsmiljø, bedrifter, etablerere. Kapitalvirkemidler, næringsrettede programmer, Arktis 2030, Omstillingsbevilgningen
 • Dialog om og styring av ordninger gjennom fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskingsråd
 • Resultater, rapportering, evalueringer og videreutvikling av ordninger
 • Områdegjennomgangen
 • no

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

___________________________________________________________________________

 1. Lokaliseringsteamet

Arbeide for å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet gjennom å følge opp retningslinjene for lokalisering av statlige arbeids­plasser og statlig tjenesteproduksjon overfor fagdepartement og regjeringen.

Teamet skal arbeide aktivt overfor departementene, for å ha god oversikt over kommende saker og sikre utredninger av strukturendringer tidlig i prosessen.

 

 • Sikre at retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenester blir fulgt i konkrete saker
 • Veilede departementene i forståelse av retningslinjene
 • Oppdatere veilederen, avveiningskriteriene og oversikter over lokaliseringsbeslutninger
 • Oppdatere oversikter over endringer i fordeling av arbeidsplasser i kommuner ved strukturendringer
 • Pilotene om statens hus

Teamleder: avdelingsdirektør Kristin Nakken

___________________________________________________________________________

 1. Europateamet

Arbeide for utvikling av norsk regional- og distriktspolitikk i samarbeid og dialog med aktører i EU, og naboland,  og arbeide for løsninger på felles utfordringer over landegrensene ved konkrete virkemidler.

Teamet skal jobbe aktivt både overfor EU og ESA, naboland, departement og regionale myndigheter, og koordinere avdelingens deltakelse i nordisk samarbeid.

 • Følge opp EUs regionalpolitikk, inklusive ministermøter
 • Regelverk for konkurranse- og regionalpolitikk (offentlig støtte)
 • Forhandlinger knyttet til virkeområdene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
 • Interreg
 • Samarbeid gjennom Nordisk Ministerråd
 • Europapolitisk forum

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

______________________________________________________________________________

 1. Analyseteamet

Arbeide for at avdelingen har oppdaterte og relevante analyser av regionale utviklingstrekk, og for å styrke bruken av analyser, evalueringer og utredninger i alle team i REGA.

Teamet skal samarbeide med fylkeskommunenes analysenettverk, SSB og andre relevante forsknings- og utredningsmiljøer.  

 • Helhetsansvar for regionale analyser, inkl. rapport om regionale utviklingstrekk
 • Ansvar for 21-posten, inkludert utredningsplan
 • Bidra til interne utredninger og bestillinger av utredninger
 • Løpende analyser og produksjon av kart
 • Distriktsindeksen
 • BA-regioner
 • OECD – regionalkomiteen og arbeidsgruppe for data og analyse
 • Differensiert arbeidsgiveravgift - geografi og effekt.

Teamleder: avdelingsdirektør Kristin Nakken

__________________________________________________________________________

 1. Kommunikasjons- og fellesteamet

Arbeide for oppdaterte og konsistente faglige budskap fra avdelingen til ekstern kommunikasjon fra pol og KMD, felles kompetansetiltak og gode løsninger av administrative oppgaver og VP-oppfølging.

 

 • Tilrettelegge for god og strategisk virksomhetsplanlegging
 • Rekruttering og intro nyansatte
 • Organisering og bemanning
 • Kompetanseutvikling
 • Koordinere kommunikasjonsarbeid i avdelingen, Redaktør for www.regionalpolitikk.no og www.regionalnytt.no.
 • Forværelse
 • Internbudsjett og -regnskap, fakturabehandling, utbetalinger

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

___________________________________________________________________________

Tidsavgrensede prosjekter

 

 • Lede sekretariatet for utvalg/ NOU om demografiutfordringar i distriktene. Ferdig rapport 1.12.2020.

 

 • Delta i sekretariatet for utvalg/ NOU om næringslivets betydning for bærekraftige lokalsamfunn. Ferdig rapport 1.7.2020.

 

 • Samarbeide med UD og NFD om en melding til Stortinget om nordområdepolitikken høsten 2020.

 

 • Samarbeide med andre avdelinger i KMD om en melding til Stortinget om innovasjon i offentlig sektor våren 2020.
Til toppen