Team i Regionalpolitisk avdeling

Ekspedisjonssjef: Anne Karin Hamre 

____________________________________________________________

1. Den nye fylkeskommunen  

Teamet har ansvaret for utviklingen av regionalpolitikken i de nye fylkeskommunene.

 • Utvikle innholdet i samfunnsutviklerrollen og legge til rette for regionalt handlingsrom.
 • Følge opp Prop. 84 S og etterfølgende dokumenter overfor fylkeskommunene.
 • Sekretariat for ekspertutvalget som skal gjennomgå oppgavefordelingen fra 2020 i lys av den nye geografien.
 • Avdelingens oppfølging av arbeid med fylkeskommunale oppgaveoverføringer og strukturendringer.
 • Aktøransvar for fylkeskommunene. STA, KOMM og PLAN internt i KMD. 

  Teamleder: Avdelingsdirektør Lise Hauge.


2. Europa og Norden

Teamet har ansvar for internasjonale rammebetingelser og internasjonale virkemidler for regional utvikling, som gir rom for den nasjonale regional- og distriktspolitikken.

 • EUs virkemidler, EUs arktiske politikk og uformelle regionalministermøter.
 • Regelverk for konkurranse- og regionalpolitikk (offentlig støtte).
 • Grenseregionalt samarbeid (Interregprogrammene).
 • Europapolitisk forum.
 • Nordisk Ministerråd og ministermøter.
 • Rapportering overfor EØS og WTO.
 • Forhandlinger knyttet til virkeområdene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.
 • Tilrettelegge for styrket europeisk arbeid i fylkeskommunene. •Nye forskrifter for 13.50.
 • Aktøransvar for sekretariatene for Interregprogrammene.

Teamleder: Avdelingsdirektør Gerd Slinning. 


3. Fellestjenester

Informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Forværelse, avdelingsrutiner og drift.

 • Virksomhetsplan og organisasjonsutvikling.
 • Personalsaker.
 • Kompetanseutvikling.
 • Internbudsjett og regnskap, fakturabehandling og utbetalinger.

Teamleder: Avdelingsdirektør Lise Hauge.


4. Læring

Utvikling og formidling av kunnskap om regionale utviklingstrekk, gjennom:

 • Egen rapport om regional utvikling
 • Løpende dataanalyser og –presentasjoner etter behov
 • Utvikling og oppdatering av Distriktsindeksen
 • Grunnlag for avgrensing av virkeområder
 • Bidrag til interne utredningsprosjekter for å få opp kunnskap på et felt
 • Ansvar for 21-posten og bidrag til god utlysing av evalueringer og studier
 • Oppfølging av NFR/Demosreg, ESPON og OECD
 • Utvikling og bruk av et indikatorsystem for de overordnede målene.

Teamleder: Avdelingsdirektør Bjørn Barvik. 


5. Nordområdene

Teamet har ansvaret for den innenrikspolitiske koordineringen av norsk nordområdepolitikk.

 • Oppfølging av regjeringens nordområdestrategi.
 • Samfunnsutvikling i nord i bred forstand.
 • Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.
 • Økonomisk vekst og næringsutvikling på land.
 • Rammevilkår for naturressursbasert næringsutvikling.
 • Sektoransvar for fiskeri- og havbrukspolitikken, petroleumspolitikken, samt politikken for fornybar energi.
 • Aktøransvar for Barentssekretariatet og Arktisk Råd.

Teamleder: Avdelingsdirektør Vincent Fleischer.


6. Områdeutvikling

Innsats og politikkutvikling som er område- og stedsspesifikk.

 • Sektorsamarbeid og utviklingsarbeid, vurdere bruk av avtaler (etter inspirasjon av byutviklingsavtalene).
 • Omstillingsvirkemidler for nye arbeidsplasser i områder med vesentlig reduksjon i sysselsetting.
 • Utvikle kunnskap om og virkemidler for regional utvikling i byer og omland.
 • Trekke ut og bruke erfaringene fra Byregionprogrammet og satsingen på verdiskaping i fjellområdene.
 • Forenkling av utmarksforvaltningen, inkl. være sekretariat for statssekretærutvalget.

Teamleder: Avdelingsdirektør Kristin Nakken.


7. Regionale kompetanse- og innovasjonssystemer

Teamet har ansvar for politikkutvikling og virkemidler som skal bidra til utvikling av velfungerende næringsmiljøer og sikre næringslivet tilgang til kompetent arbeidskraft. Innsatsen er landsdekkende.

 • Regionale strategier for FoU, innovasjon, næringsutvikling og kompetanse.
 • Regionale innovasjonssystemer og utvikling av klynger, næringsmiljøer og verdikjeder.
 • Regionale næringsrettede utdannings- og kompetansetilbud.
 • Tilgang til kompetent arbeidskraft i næringslivet, inkludert Nasjonal kompetansepolitisk strategi og regionale kompetansepolitiske strategier.
 • Samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer og knoppskyting fra forskningsmiljøer.

Teamet har også oppgaver knyttet til å:

 • Bistå Kunnskapsdepartementet i forvaltningen av regionale forskingsfond.
 • Støtte fylkeskommunene i arbeidet med strategier for smart spesialisering.
 • Følge opp OECD sitt arbeid med kompetanse (Skills-rapporten).
 • Aktøransvar for Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Teamet koordinerer også departementets dialog med region- og næringssjefer i fylkeskommunene.

 Teamleder: Avdelingsdirektør Vincent Fleischer. 


 8. Sektorsamordning og lokalisering

Samordning av sektorpolitikkens bidrag til regjeringens mål for regional- og distriktspolitikken, gjennom:

 • Bruk av utredningsinstruksen i statlige utrednings- og beslutningsprosesser for å sikre utredning av regional- og distriktspolitiske konsekvenser som del av beslutningsgrunnlaget for politikkforslag
 • Veiledning om  distriktsmessige konsekvensutredninger
 • Oppfølging av retningslinjer for statlig lokaliseringspolitikk og av lokalisering av statlige arbeidsplasser i den løpende utviklingen i statlige virksomheter. 

Teamleder: Avdelingsdirektør Bjørn Barvik. 


9. Utviklingskraft i distriktene

Teamet har ansvar for politikkutvikling og virkemidler for økt omstillingsevne, nærings- og samfunnsutvikling i områder med distriktsutfordringer.

 • Bedriftsrettede kapitalvirkemidler, Bioraffineringsprogrammet og Mentorprogrammet.
 • Sivas næringshageprogram.
 • Tilrettelegging for næringsutvikling.
 • Lokal samfunnsutvikling og grunnleggende private tjenester (MERKUR-programmet).
 • Samarbeide med sektorpolitikker av vesentlig betydning for distriktene, for eksempel innen reiseliv, integrering, Boligpolitikk og distriktselementene i inntektssystemet for kommunene.
 • Verdiskaping basert på kultur- og naturverdier.
 • Regionalforvaltning.no.
 • Aktøransvar for Merkur og Distriktssenteret.
 • Dialogarenaer med fylkeskommunene: Dialogarena for lokal samfunnsutvikling og erfaringssamling om regionalforvaltning.no.

Teamleder: Avdelingsdirektør Gerd Slinning. 


10. Økonomi

Styring av programkategori 13.50, statsbudsjett og regnskap.

 • Fordeling av programkategori 13.50.
 • Økonomistyring.
 • Koordinering av innspill til Prop. 1 S, revidert nasjonalbudsjett, nysaldering, statsregnskapet, orienteringsbrev.  

Teamleder: Avdelingsdirektør Kristin Nakken.

Til toppen