Teamene i regionalpolitisk avdeling

Ekspedisjonssjef: Anne Karin Hamre 

____________________________________________________________

  1. Nærings- og arbeidsmarkedsteamet

Arbeider for at nærings- og arbeidsmarkedspolitikken fremmer balansert regional utvikling, verdiskaping og tilgang på relevant arbeidskraft. Dette omfatter blant annet forvaltning av naturressurser, næringspolitikk, infrastruktur, høyere utdanning og kompetanse- og arbeids­markedspolitikk. Teamet arbeider aktivt overfor departementer og fylkeskommunene, og har et spesielt ansvar for dialog med fylkene i Nord-Norge.

Teamleder: avdelingsdirektør Jørund Nilsen

____________________________________________________________________________

  1. Lokalsamfunn- og tjenesteteamet

Arbeider for at befolkningen i områder med lavt folketall og store avstander har velfungerende tjenestetilbud, og for at mindre kommuner har kapasitet og kompetanse til å være aktive samfunnsutviklere. Dette omfatter særlig helse og omsorg, sikkerhet og beredskap, infrastruktur, skole og bolig, og grunnleggende private tjenester i små markeder, samt  grunnlaget for gode og attraktive lokalsamfunn. Teamet arbeider aktivt overfor departementer, sektormyndigheter og regional stat, fylkeskommunene og Distriktssenteret.

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

______________________________________________________________________________

  1. Virkemiddelteamet

Arbeider for å fremme vekst og verdiskaping i alle deler av landet gjennom forvaltning og utvikling av næringsrettede ordninger over programkategori 13.50 Distrikts og regionalpolitikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, med særlig vekt på det distriktspolitiske virkeområdet. Teamet  samarbeider aktivt med fylkeskom­munene, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og Nærings- og fiskeridepartement for programstyring og utvikling av de næringsrettede ordningene.

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

___________________________________________________________________________

  1. Lokaliseringsteamet

Arbeider for å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet gjennom å følge opp retningslinjene for lokalisering av statlige arbeids­plasser og statlig tjenesteproduksjon overfor aktuelle fagdepartementer og regjeringen.Teamet arbeider aktivt overfor departementene, for å ha god oversikt over oppstart av arbeid som kan innebære nedleggelser, flytting eller nyetableringer av statlige arbeidsplasser, og sikre utredninger av alternativ tidlig i prosessen.

Teamleder: avdelingsdirektør Kristin Nakken

___________________________________________________________________________

  1. Europateamet

Arbeider for utvikling av norsk regional- og distriktspolitikk i samarbeid og dialog med aktører i EU og naboland, og for samarbeid om løsninger på felles utfordringer over landegrensene. Teamet jobber aktivt både overfor EU og ESA, naboland, departementer og regionale myndigheter, og koordinerer avdelingens deltakelse i nordisk samarbeid og forvaltningen av Interregmidler.

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

______________________________________________________________________________

  1. Analyseteamet

Arbeider for at avdelingen har oppdaterte og relevante analyser av regionale utviklingstrekk, samt for å styrke bruken av analyser, evalueringer og utredninger i alle team i regionalpolitisk avdeling. Teamet samarbeider med fylkeskommunenes analysenettverk, SSB og andre relevante forsknings- og utredningsmiljøer.  

Teamleder: avdelingsdirektør Kristin Nakken

__________________________________________________________________________

  1. Kommunikasjons- og fellesteamet

Arbeider med å koordinere avdelingens kommunikasjonsarbeid og sørge for oppdaterte og konsistente faglige budskap på det regionalpolitiske området. Teamet arbeider også med ansettelser, kompetansetiltak og virksomhets­planlegging, og har ansvaret for avdelingens administrative oppgaver.  

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

___________________________________________________________________________

Tidsavgrensede prosjekter