Oppgåver til dei nye regionane

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la 19. oktober 2018 fram stortingsmeldinga om oppgåver til dei nye regionane. Fylkeskommunane blir større og betre i stand til å utvikle fylka i tråd med regionale behov og moglegheiter.

Oppgaver til de nye fylkeskommunene
Foto: KMD

Regjeringa overfører oppgåver og virkemiddel på område der fylkeskommunane allereie har ansvar og kompetanse. Dette styrker fylkeskommunane som samfunnsutviklarar, slik at dei kan utvikle fylka i ønska retning.

Stortingsmeldinga er ein oppfølging av Hagen-utvalet, som vurderte nye oppgåver til fylkeskommunane.

Kompetanse, integrering og samferdsel
Fylkeskommunane får meir ansvar for kompetanse og integrering, næringsutvikling og samferdsel. Mellom anna skal fylkeskommunane overta den delen av Sams vegadministrasjon som gjeld fylkesvegane slik at dei sjølve får ansvaret for å utgreie, planlegge, bygge, drifte og vedlikehalde fylkesvegane.

Fylkeskommunen får òg eit meir heilskapeleg ansvar for å sikre at innbyggarane har den kompetansen samfunnet og det lokale næringslivet treng. Ei viktig samfunnsoppgåve framover, vil vere å bidra til at fleire innvandrarar deltek i arbeidslivet. Dette kan bidra til auka sysselsetting og lågare arbeidslause, sier statsråden.

Viktig næringspolitisk aktør
Regjeringa vil styrke fylkeskommunane som næringspolitisk aktør. Med sin nærleik til næringslivet, kompetansemiljø, utdanningsinstitusjonar og regionale partnarskap, veit fylkeskommunane best kva som trengst for å styrke bedriftene sine utviklingsmoglegheiter og kva som fremmar utvikling i regionen.

Mellom anna vil oppdragsgjevaransvaret for næringshageprogrammet, inkubatorprogrammet, mentorprogrammet, bedriftsnettverk og delar av etablerertilskotet overførast frå staten til fylkeskommunane. I tillegg skal regjeringa gå gjennom heile det næringsretta verkemiddelapparatet for å sjå om fleire oppgåve bør flyttast til fylkeskommunane.

Styrker Nord-Norge
Regjeringa vil styrke dei nordlegaste fylka og foreslår at Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvar for om lag halvparten av midlane i tilskotsordninga Arktis 2020, i nært samarbeid med Nordland. Det skal også opprettast eit sekretariat for regionalt nordområdeforum i Vadsø.

Mange oppgåver vert no foreslått flytta frå staten til dei nye fylkeskommunane. Slik får fylkeskommunane eit meir heilskapleg ansvar for viktige samfunnsoppgåver, som samferdsel, kompetanse og næringsutvikling. Regional tilpassing vil gi effektiv styring og betre løysingar for innbyggarar og næringsliv.

Nokre oppgåveområde skal utgreiast vidare. Det gjeld mellom anna innanfor kulturfeltet, der det skal leggast fram ei kulturmelding som vil varsle eit større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgåver enn i dag.

Stortingsmeldinga om oppgåver til dei nye regionane kan du lese her