Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar for utenlandske borgere i Norge

Informasjon for utenlandske borgere i Norge i forbindelse med koronasituasjonen.

Visumet mitt/oppholdstillatelsen min/det visumfrie oppholdet mitt har gått ut eller går ut snart, men jeg får ikke reist hjem. Hva skal jeg gjøre?

Du må forsøke å få til en utreise så raskt som mulig, men det vil ikke ha noen konsekvenser for deg at du ikke kommer deg ut av Norge før visumet ditt går ut slik situasjonen er nå. Du trenger heller ikke gi beskjed til UDI eller politiet at du ikke får reist ut av Norge før visumet går ut. Spørsmål og svar om opphold på udi.no
(Oppdatert: 20.03.20)

Jeg har fått besøksvisum i Norge og ønsker å utsette reisen til Norge

Hvis du ikke kan reise i det tidsrommet som er angitt på visumetiketten din, må du søke om nytt visum når det blir aktuelt å reise. Dersom visumet du allerede har fått innvilget, ikke er gyldig for hele reisen, trenger du bare søke om den tidsperioden som ikke er dekket. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å søke om dette nå. Vi vil legge ut informasjon når det blir mulig å søke igjen. (Oppdatert 19.03.20)

Jeg har fått besøksvisum til Norge, men må utsette reisen. Kan jeg forlenge visumet når jeg kommer til Norge?

Nei, du kan ikke forlenge visumet når du kommer til Norge hvis reisen din ble utsatt på grunn av utbruddet av korona viruset. Du må søke om dette før du reiser til Norge. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å søke om dette nå. Vi vil legge ut informasjon her når det blir mulig å søke igjen.

Vi er kjent med EUs anbefaling om harmonisert praksis for visum ved utsatte reiser. Vi tenker at det er litt tidlig å informere detaljert om hvordan vi forholder oss til anbefalingen, da vi ikke helt vet når situasjonen når situasjonen vil endre seg. (Oppdatert: 19.03.20)

Hva skjer dersom jeg bryter reglene om karantene, isolasjon eller andre regler i karanteneforskriften?

Brudd på reglene i disse forskriftene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Politiet vil håndheve karanteneforskriften med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Normalt vil det reageres med en bot på 20 000 kroner eller fengsel i 15 dager.

Har en utlending anledning til å avbryte karantene eller isolasjon for å kunne returnere til hjemlandet fra Norge?

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 7 åpner på visse vilkår for unntak fra karanteneplikten for å kunne returnere til hjemlandet fra Norge. Dette gjelder kun for de som er i karantene etter ankomst til Norge. Personer som skal oppholde seg i karantene etter kontakt med bekreftet smittet person eller skal oppholde seg i isolering kan ikke forlate karantenestedet for å returnere til hjemlandet. (Oppdatert 29.03.20 kl 19:50)

Kan utenlandske borgere som er satt i isolasjon, reise til hjemlandet sitt?

Nei, de som er satt i isolasjon, kan ikke avbryte perioden de skal sitte i isolasjon for å reise til hjemlandet sitt.

Fra hvilket tidspunkt skal man regne starten av karantenetiden dersom man har vært en periode i Sverige eller Finland før man ankom til Norge?

Man skal regne tidspunktet for ankomst til Norge som start på karantenetiden. (Oppdatert: 17.03.20 kl 10:30)

Jeg er arbeidstaker fra EØS-land. Har jeg rett på å få utgifter til karantene dekket?

Norske myndigheter dekker ikke utgifter til hjemmekarantene / hjemmeisolat / hjemreise. Det er arbeidsgivers ansvar og må i utgangspunktet løses innen arbeidsavtale/tariffavtale.

Jeg er arbeidstaker fra EØS-land. Kan min familie komme til Norge for å passe barn mens jeg går på jobb?

Familiemedlemmer som ikke allerede er bosatt i Norge kan ikke reise hit nå. Hovedformålet med å begrense innreise er å unngå spredning av smitte og unntaksreglene må brukes med varsomhet. For personer i samfunnskritiske stillinger skal det være et tilbud om åpne barnehager og skoler, som kan avhjelpe behovet for barnepass til en viss grad. (Oppdatert: 17.03.20 kl 11:20)

Hvilke personer anses som strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner?

Etter Covid-19-forskriftens rundskriv vil dette bero på en konkret vurdering av hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil ha om personen settes i karantene. Bortvisningsforskriftens rundskriv lister opp de kritiske samfunnsfunksjonene som gjelder for denne forskriften:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

I tillegg inkluderes apotek og renhold. 

(Oppdatert: 30.03.20, kl 11:45)

Jeg har oppholdsrett i Norge som EU/EØS-borger. Kan jeg reise inn i Norge? Kan jeg ta med min familie inn i Norge?

EØS-borger som er bosatt eller arbeider i Norge, vil ikke bli bortvist. EØS-borgere som arbeider i Norge omfatter også utsendte arbeidstakere som har påbegynt et arbeidsoppdrag. Heller ikke familiemedlemmene til slike EØS-borgere vil bli bortvist forutsatt at de allerede er bosatt i Norge.

Utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt et arbeidsoppdrag i Norge, eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag som skal vare i tre måneder eller mer vil heller ikke bli bortvist.

Er du EØS-borger men ikke bosatt eller arbeider i Norge, kan du bli bortvist i henhold til Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Dersom du som EØS-borger er bosatt eller arbeider i Norge, og som derfor får reise inn i landet, må du i karantene, med mindre du omfattes av unntakene i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.

Etter denne forskriften, skal personer som ankommer Norge oppholde seg i karantene 14 dager etter ankomst. Det er gjort unntak fra karanteneplikten for personer som pendler, altså som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland. Etter avklaring med virksomhetsleder kan også personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, få unntak fra karanteneplikten når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. (Oppdatert: 28.03.20 kl 19:50)

Jeg er EØS-borger og har blitt permittert eller oppsagt. Må jeg forlate Norge?

EØS-borger som ikke lenger er i arbeid, bevarer på visse vilkår sin status som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Du kan fortsatt oppholde deg i Norge etter permittering eller oppsigelse hvis du:

 • har hatt lønnet arbeid i mer enn ett år, har blitt ufrivillig arbeidsledig og har registrert som arbeidssøker hos NAV.
 • har hatt lønnet arbeid i mindre enn ett år, har blitt ufrivillig arbeidsledig, og har registrert deg som arbeidssøker hos NAV. Da har du rett til å være her inntil seks måneder.
 • påbegynner yrkesrettet utdanning som har faglig sammenheng med ditt tidligere arbeid.

Tjenesteytere (inkludert utsendte arbeidstakere) kan oppholde seg i Norge så lenge de utfører et oppdrag. Hvis oppdragsgiver sier opp kontrakten har de ikke lenger et oppdrag og må derfor reise hjem til sin arbeidsgiver i hjemlandet. (Oppdatert: 17.03.20 kl 11:15)

Jeg er EØS-borger og bor i Sverige, men jobber i Norge. Vil jeg da bli bortvist på grensen eller satt i karantene når jeg drar på jobb?

Nei. Utlendinger som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland, skal ikke bortvises. Personer som krysser grensen i forbindelse med arbeidsreise er også unntatt fra karanteneplikten under arbeidsreisen og når de er i arbeid. De er imidlertid pliktige til å overholde karanteneplikten på fritiden når de er i Norge. Det kan være lurt å ha med seg bekreftelse fra arbeidsgiver som dokumentasjon på arbeidsforholdet og eventuelt en bekreftelse på bostedsadresse som viser at du må krysse grensen i forbindelse med arbeid. (Oppdatert 20.03.20 kl 14:00)

Jeg er utenlandsk statsborger med gyldig opphold i Norge. Kan jeg reise inn i Norge nå?

Ja, det kan du, men du må i 14 dagers karantene. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland, er unntatt fra karanteneplikt når de reiser til og fra hjem og arbeidssted og den tiden de er i arbeid.

Det er kun innført innreiserestriksjoner for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven.

Personer som bor eller arbeider i Norge, herunder EØS-borgere og deres familiemedlemmer, vil være unntatt innreiserestriksjonene, men må følge karantenebestemmelsene.

Utenlandske borgere må kunne fremvise gyldig oppholdskort og reisedokument for innreise. Hvis en EU/EØS-borger trenger å dokumentere at han eller hun har oppholdsrett, gjør personen det ved å vise frem for eksempel arbeidskontrakter, lønnsslipper, studiebevis eller lignende til dem som ber om informasjon om oppholdsretten. Det kan også hjelpe å legge frem kopi av Registreringsbeviset som EU/EØS-borgeren fikk av politiet ved registrering i Norge selv om Registreringsbeviset i seg selv ikke kan bekrefte at EU/EØS-borgeren har oppholdsrett i Norge etter tidspunktet for selve registreringen. (Oppdatert: 29.03.20 kl. 20:00).

Jeg har oppholdsrett i Norge som EU/EØS borger og blir nå nektet ombordstigning på fly til Norge

Mange EØS-borgere som er bosatt i Norge vil ikke kunne dokumentere dette i en hastesituasjon. Så lenge du kan dokumentere at du er EØS-borger og hevder å bo i Norge, vil du ikke bli bortvist på grensen.

Flyselskapene bør legge samme praksis til grunn, og slippe disse personene om bord. Norske myndigheter følger opp med flyselskapene så raskt som mulig for å formidle dette. Karantenebestemmelsene vil imidlertid kunne omfatte denne gruppen, se Helsenorge/HODs nettsider.

EU/EØS- borgere som opplever problemer med hjemreise til Norge kan kontakte nærmeste utenriksstasjon som har oppgaver på utlendingsfeltet (fremgår av norway.no) for bekreftelse på opphold i Norge (dersom det lar seg gjøre på bakgrunn av info i Norvis).

Jeg er utenlandsk statsborger og skal reise gjennom Norge i transitt på vei til et tredjeland. Vil jeg bli nektet å reise videre?

Dersom du ankommer Norge med fly kan du reise videre med fly ut av landet (flyplasstransitt) uten hinder av innreiserestriksjonene. Da passerer du ikke den indre grensekontrollen. Dersom du er EØS-borger og har behov for å reise gjennom Norge for å komme deg hjem kan du også gjøre dette.

Jeg har nylig fått et vedtak som gir meg en oppholdstillatelse i Norge, men jeg har ikke reist til Norge enda fordi jeg må få innreisevisum først. Vil jeg få innreisevisum nå?

På nåværende tidspunkt utstedes ingen visum, heller ikke innreisevisum (d-visum) for de som nylig har blitt innvilget oppholdstillatelse i Norge. Vi vet ikke nå (tirsdag 17.03 kl 10) når det kan bli aktuelt å kunne innvilge innreisevisum igjen. Følg med på Corona-siden på UDI.no. UDI legger ut ny informasjon på denne siden når vi vet noe mer.

Jeg er utenlandsk statsborger og jeg bor på Svalbard. Vil jeg bli bortvist fra norsk grense hvis jeg reiser inn fra utlandet?

Om du er på vei til arbeid eller bosted på Svalbard vil du ikke bli bortvist dersom du skal reise gjennom Fastlands-Norge for å komme til Svalbard. Du må kunne sannsynliggjøre at du har jobb eller bopel på Svalbard. Merk at selv om du ikke vil bli bortvist vil du måtte være to uker i karantene på fastlandet før du kan reise videre til Svalbard, se Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) (Oppdatert pr. 29.03.20 kl 20:00)

Er det andre persongrupper som er unntatt fra bortvisningsbestemmelsen?

Ja, etter en forskriftsendring 19.03.20 er det gitt generelt unntak fra bortvisningsregelen for følgende persongrupper:

 • journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon,
 • utlendinger som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften §§ 1-10 og 1-11,
 • innehaver av gyldig luftfartssertifikat, jf. utlendingsforskriften § 2-9, på vei til eller fra aktiv tjeneste,
 • sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer’s Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j
 • Utlendinger som er gitt visum av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020, jf. Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-07/2020.

Om du tilhører en av disse persongruppene vil du ikke bli bortvist, men du vil likevel bli underlagt karantenebestemmelsene i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) . (Oppdatert: 29.03.20 kl 20:00)

Jeg har invitert min kone på besøksvisum for å tilbringe påskeferien her i Norge med meg. Får hun visum og kan hun komme til Norge?

På nåværende tidspunkt utstedes ingen visum, og det tas heller ikke imot nye søknader om visum (Alle VFS søknadssentre stenges for mottak av visumsøknader). Det anbefales uansett ikke å ta påskeferien i Norge i år.

Jeg har fått besøksvisum til Norge, men ikke reist til Norge enda. Kan jeg reise inn nå?

Selv om du har fått et Schengenvisum og har visumetikett i passet, vil du nå kunne bli bortvist på grensen til Norge.

Dersom du har fått innvilget visum, men ikke fått visumetikett i passet, vil du nå normalt ikke få visumetikett i passet ditt. Visum til Norge kan nå kun gis i ekstraordinære tilfeller etter avtale med ansvarlig ambassade/utenriksstasjon.

Jeg har registrert søknad om visum eller oppholdstillatelse og betalt gebyr, men ikke møtt opp og levert dokumentene ennå. Nå ønsker jeg å trekke søknaden og få tilbake gebyret. Hva gjør jeg?

Hvis du skulle levere søknad fra utlandet må du kontakte ambassaden søknaden skulle sendes til.

Til toppen