Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Tidslinjen viser tiltak regjeringen fortløpende iverksetter.

 • 2020

  • Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars (3. april 2020)

   Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

  • Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon (2. april 2020)

   Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

  • Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning (2. april 2020)

   I samråd med Utenriksdepartementet vil Forskningsrådet bruke inntil 100 millioner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset, og til koronaforskning som har særlig relevans for lavinntektsland.

  • Garantiordningen åpnes for større bedrifter (2. april 2020)

   Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

  • Rekordstor avtale med Kirkens Nødhjelp for kampen mot fattigdom (2. april 2020)

   Kirkens Nødhjelp undertegnet i dag en rekordstor avtale med Norad. Avtalen innebærer støtte over fem år på totalt 1,75 milliarder kroner til organisasjonens arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara og andre deler av verden.
  • Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge (1. april 2020)

   Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

  • Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats (31. mars 2020)

   - Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart (31. mars 2020)

   I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

  • Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem (31. mars 2020)

   - Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Garantiordningen for norsk luftfart er operativ (31. mars 2020)

   Med stemmene til Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre, KrF, SV og Rødt stemte Stortinget for en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 

  • Innreisemuligheter for EØS-borgere (30. mars 2020)

   Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

  • Regjeringen legger frem veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler (29. mars 2020)

   Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

  • Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus (28. mars 2020)

   Som varslet tirsdag 24. mars 2020 har regjeringen i statsråd i dag fastsatt en ny forskrift som samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

  • Norge øker bistanden til vaksineutvikling med 2,2 milliarder kroner (27. mars 2020)

   Norge øker støtten til arbeidet med å utvikle en vaksine mot viruset som forårsaker covid-19-pandemien og fremtidige epidemier med 2,2 milliarder kroner.

  • Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen (27. mars 2020)

   Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

  • Helsetiltak under koronapandemien (27. mars 2020)

   Regjeringen vil bruke over 2 milliarder kroner for utvikle vaksiner mot pandemier. Nye digitale løsninger skal gjøre det lettere å spore koronasmitte.

  • Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (27. mars 2020)

   I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.

  • Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (27. mars 2020)

   Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager.

  • Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser (27. mars 2020)

   Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

  • 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser (26. mars 2020)

   Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. − Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb, fortsatt har den når krisen er over, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Noreg bidreg med over 13 millionar kroner til Malawis respons på covid-19 (26. mars 2020)

   Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har i dag vore i telefonkontakt med Malawis helseminister Jappie Mhango. Noreg gir 13,4 millionar kroner til å kjøpe inn naudsynt utstyr til mellom anna smittevernformål for helsearbeidarar i Malawi.
  • Nedsettelse av en ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitterverntiltak m.v – Covid-19 (25. mars 2020)

   Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

  • Lettere å få smittevernutstyr til Norge (25. mars 2020)

   EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav. De nye tilpasningene i kravene vil gjøre det enklere for Norge å kunne dekke behovet for smittevernutstyr.

  • Koronapandemien: Regjeringen styrker den humanitære innsatsen (25. mars 2020)

   Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Ikke minst flyktninger og de som er fordrevet innenfor sine egne land vil være sårbare for smitte på samme tid som de vil ha vedvarende behov for beskyttelse, husly, mat, vann og grunnleggende helsetjenester.
  • Tiltakene mot koronavirus videreføres (24. mars 2020)

   Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

  • Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften (23. mars 2020)

   Finansdepartementet har i dag vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget. Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

  • Nye koronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter (23. mars 2020)

   Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter.

  • Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN (23. mars 2020)

   Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.

  • Fjerner egenandel for hjelpeorganisasjoner (22. mars 2020)

   Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tar nå noen konkrete grep for å lette på situasjonen for hjelpeorganisasjoner, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av covid-19-pandemien.

  • Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV (20. mars 2020)

   Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

  • Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene (20. mars 2020)

   I dag har regjeringen lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

  • Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep (20. mars 2020)

   Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

  • Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene (20. mars 2020)

   Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

  • Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (20. mars 2020)

   Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

  • Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket (20. mars 2020)

   Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler.

  • Foreldres rett til omsorgspenger dobles (20. mars 2020)

   Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

  • Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart: 6 milliarder i lånegaranti (19. mars 2020)

   Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

  • Innfører hytteforbud (19. mars 2020)

   Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

  • 250 millioner kroner ekstra til kommunene i 2020 (19. mars 2020)

   Norske kommuner står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Mange smittede og mange i karantene bidrar både til at det blir vanskeligere å levere gode tjenester, og til økte utgifter for kommunene. – Utbruddet av koronaviruset setter mange kommuner på prøve. For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står overfor, har Stortinget enstemmig bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Varsler ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen (18. mars 2020)

   Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen.

  • Norge mobiliserer til vaksinedugnad (18. mars 2020)

   Flere land slutter seg nå til Norges appell om å bidra til utvikling av en vaksine mot covid-19-viruset. Tyskland, Sverige, Finland og Danmark er blant landene som nå lover millioner.

  • Ny koronalov (18. mars 2020)

   Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

  • Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe (18. mars 2020)

   Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

  • Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett (18. mars 2020)

   – Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge (17. mars 2020)

   Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan nå forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  • Oppfordrer helsetjenesten til å bruke videokonsultasjon (17. mars 2020)

   Nå må helsetjenesten ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy i kampen mot smittespredning.

  • Regjeringen samarbeider med flyselskapene om å bistå nordmenn på reise med å komme hjem (17. mars 2020)

   – Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom stenges, og unntakstilstand og restriksjoner innføres i flere og flere land og det skjer meget raskt. Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Nye nasjonale retningslinjer for dagligvarebransjen (17. mars 2020)

   Norske myndigheter har fått på plass nye retningslinjer for dagligvarehandelen i forbindelse med koronavirus-situasjonen. Tiltakene skal blant annet begrense smitte for kunder og ansatte i dagligbutikken. Det gis råd om renhold, tiltak for å trygge de ansatte og råd til kundene.

  • Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere (17. mars 2020)

   – Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO (17. mars 2020)

   Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane.

  • Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner (17. mars 2020)

   Lokale regler for å hindre koronasmitte må ikke stoppe viktige funksjoner. Fylkesmennene får nå i oppdrag å bistå kommunene i utarbeidelsen av slike regler.

  • Trapper opp legemiddelberedskapen i Norge (16. mars 2020)

   Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

  • Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt (16. mars 2020)

   I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

  • Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid (16. mars 2020)

   For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid. - Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon, ikke en slik situasjon vi står oppe i nå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

  • 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter (15. mars 2020)

   Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

  • Regjeringen kan forby opphold på fritidseiendommer og fastsetter tydelige regler for karantene og isolasjon (15. mars 2020)

   I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

  • All godstrafikk kan gå som normalt (15. mars 2020)

   All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

  • Flere tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt (15. mars 2020)

   Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har iverksatt rapporteringsrutiner fra underliggende etater og fra landbruksnæringen for å holdes orientert på sitt ansvarsområde.

  • Presisering fra norske myndigheter: Norske flyplasser stenger ikke (14. mars 2020)

   Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Dette gjelder utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

  • Innfører strengere grensekontroll (14. mars 2020)

   Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

  • Frivilligheten beholder statlige tilskudd (14. mars 2020)

   – Jeg er glad for at jeg som kultur- og likestillingsminister, på vegne av regjeringen, kan forsikre frivillige organisasjoner om at de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

  • Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden (14. mars 2020)

   I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene med videre etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger (14. mars 2020)

   Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

  • Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land (14. mars 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

  • Reiseråd for USA og Frankrike (13. mars 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

  • Krevende for norske kommuner (13. mars 2020)

   – Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

  • Foreslår endringer i permitteringsregelverket (13. mars 2020)

   Regjeringen foreslår flere endringer permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

  • Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet (13. mars 2020)

   Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

  • Matproduksjonen går som normalt (13. mars 2020)

   Landbruks- og matministeren følger situasjonen med korona-viruset fortløpende.

  • Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands (13. mars 2020)

   For å forhindre at pasienter smittes av koronaviruset forbyr Helsedirektoratet helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise utenlands. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Utgiftene til dem som rammes vil bli dekket av det offentlige.

  • Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset (13. mars 2020)

   Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

  • Bedre tilgang til smittevernutstyr (13. mars 2020)

   For å sikre at helsetjenesten har god tilgang til smittevernutstyr har regjeringen besluttet at det blant annet kan gis unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

  • Pressekonferanse om økonomiske tiltak (13. mars 2020)

   Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterer regjeringas tiltak for å motverke dei økonomiske utfordringane som korona-pandemien skapar. Også arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil vere til stades.

  • Utsatt betaling av forskuddsskatt (13. mars 2020)

   Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

  • Motsyklisk kapitalbuffer settes ned (13. mars 2020)

   Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.

  • Korona og transport (12. mars 2020)

   Samferdselsdepartementet følger koronautbruddet nøye og er i tett kontakt med helsemyndighetene. Etater og selskaper innen offentlig transport setter i gang tiltak basert på råd og beslutninger fra helsemyndighetene.

  • Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (12. mars 2020)

   Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger.

  • – Nok mat til alle (12. mars 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet får flere henvendelser om matvareforsyningen etter at regjeringen torsdag 12. mars gikk ut med nye, omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset.

  • Omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset (12. mars 2020)

   - I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.

  • Dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet (11. mars 2020)

   Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i, har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Den klare hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i en slik situasjon.

  • Norske borgere kan møte nye innreisetiltak i andre land (11. mars 2020)

   Utenriksdepartementet gjør norske borgere oppmerksom på at enkelte land innfører tiltak og/eller restriksjoner ved innreise som har betydning for norske borgere eller de som kommer reisende fra Norge. Derfor oppfordrer vi norske borgere som er på reise, eller som vurderer å reise, til å sette seg godt inn i innreisebestemmelsene for det eller de landene de skal til.

  • Strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona (10. mars 2020)

   Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

  • Helsedirektoratet får fullmakt til å sikre helsehjelp (6. mars 2020)

   Helsedirektoratet får videre fullmakter for å sikre befolkningen helsehjelp og hindre smittespredning. Det har regjeringen fastsatt i en kongelig resolusjon.

  • Fraværsgrensen endres som følge av koronaviruset (4. mars 2020)

   Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

  • Vedtar hjemmel for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr (28. februar 2020)

   For å ha en beredskap med tiltak ble det i statsråd i dag fastsatt en kongelig resolusjon som gir hjemmel for Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig.

  • Norge bidrar i arbeidet med å bekjempe koronaviruset covid-19 (14. februar 2020)

   Norge støtter opp om den umiddelbare globale responsen til utbruddet av det nye koronaviruset, covid-19, og gir 10 millioner kroner til Verdens helseorganisasjons (WHO) humanitære innsats og 36 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (CEPI). Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

  • Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom (31. januar 2020)

   Helsetjenesten må melde eventuelle tilfeller av det nye koronaviruset i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 31. januar.

  • Delegert myndighet i forbindelse med koronavirus-utbruddet (31. januar 2020)

   Helse- og omsorgsdepartementet delegerer i dag, 31. januar, til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

  • Koronaviruset og norske myndigheters arbeid (30. januar 2020)

   Norske myndigheter følger utviklingen av koronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge.

Til toppen