Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Film- og mediebransjen er i kontinuerlig utvikling, blant annet som følge av den digitale utviklingen. Statens virkemidler på området må utformes så de bidrar til en innovativ og konkurransedyktig film- og mediebransje i takt med de endrede utfordringene i bransjen.

Filmpolitiske mål:

  • et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet
  • god formidling og tilgjengeliggjøring for publikum
  • solid publikumsoppslutning
  • en profesjonell filmbransje med sunn økonomi

Norsk filminstitutt (NFI) forvalter Kulturdepartementets tilskudd på filmområdet. NFI skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av Kulturdepartementet arbeide for å nå målene for den statlige filmpolitikken.

NFI forvalter de statlige virkemidlene på følgende områder innen audiovisuelle produksjoner:

  • utvikling
  • produksjon
  • distribusjon
  • lansering
  • filmformidling
  • filmkultur

Norsk filminstitutt er departementets rådgivende organ på disse områdene og ordningene forvaltes av Norsk filminstitutt i henhold til gjeldende forskrifter.

Regional filmpolitikk

Den regionale filmsatsingen er en del av den samlede nasjonale filmpolitikken. Regjeringen vil føre en filmpolitikk som bidrar til å styrke filmmiljøer i regionene. Regionale filmsentre og regionale filmfond mottar i dag statlig tilskudd til ulike regionale filmtiltak. Tilskudd til regionale filmsentre og regionale filmfond forvaltes av Norsk filminstitutt. Regionale filmsentre og filmfond skal fordele statlige tilskuddsmidler etter samme forskrifter som Norsk filminstitutt.

De regionale filmsentrene skal benytte de statlige tilskuddene til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm, utvikling og lansering av dataspill, kompetansehevende og bransjefremmende tiltak i regionen og tiltak for barn og unge. 

De regionale filmfondene skal bidra til økte midler til norsk film ved at de må skaffe minst like mye regionale/lokale midler som det statlige tilskuddet utgjør, de må matche det statlige tilskuddet med private midler. Videre skal de bygge og styrke en profesjonell filmbransje i regionen og bidra til større mangfold i uttrykksform og målgrupper i norsk filmproduksjon. Fondene skal nytte tilskuddsmidler fra staten til å investere i audiovisuelle produksjoner.

Filmreg gir oversikt over alle regionale filmvirksomheter.

Aktuelle lenker