Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Film- og mediebransjen er i kontinuerlig utvikling, blant annet som følge av den digitale utviklingen. Statens virkemidler på området må utformes så de bidrar til  en innovativ og konkurransedyktig film- og mediebransje i takt med de endrede utfordringene i bransjen.

Norsk filminstitutt (NFI) forvalter Kulturdepartementets tilskudd på filmområdet. NFI skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av Kulturdepartementet arbeide for å nå målene for den statlige filmpolitikken.

NFI forvalter de statlige virkemidlene på følgende områder innen audiovisuelle produksjoner:

  • utvikling
  • produksjon
  • distribusjon
  • lansering
  • filmkultur

NFI er departementets rådgivende organ på disse områdene.

Regional filmpolitikk

Den regionale filmsatsingen er en del av den samlede nasjonale filmpolitikken. Regjeringen vil føre en filmpolitikk som bidrar til å styrke filmmiljøer i regionene. Regionale filmsentre og regionale filmfond mottar i dag statlig tilskudd til ulike regionale filmtiltak.

De regionale filmsentrene skal benytte de statlige tilskuddene til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm, utvikling av dataspill, kompetansetiltak lokalt og tiltak for barn og unge. 

De regionale filmfondene skal bidra til økte midler til norsk film ved å matche statlige tilskudd med private midler. Videre skal de styrke de regionale filmmiljøene og bidra til større mangfold i uttrykksform og målgrupper i norsk filmproduksjon. Fondene skal nytte tilskuddsmidler fra staten til å investere i audiovisuelle produksjoner, primært innen kommersielle formater som langfilm og fjernsynsproduksjoner.