Informasjon: kunngjøring kommersiell allmennkringkasting

Her vil vi ved behov legge ut informasjon fortløpende om kunngjøringen, spørsmål og svar, eventuelle endringer eller justeringer.

Pressemeldinger

Hvor lang tid vil departementet bruke på å behandle søknaden?

Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt en søknad fra TV2 AS. Det er lagt opp til at Kulturdepartementet skal ta stilling til søknaden i desember, men det vil avhenge av om det oppstår behov for å be om avklaringer eller tilleggsdokumentasjon fra TV2.

Kunngjøring med vedlegg

Oppdateringer i kunngjøringsdokumentene er markert i kursiv.

 • Kunngjøringen (.pdf) 
  • Oppdatert 30.08.2017 kl. 1300
   • Kapittel 5.3.3. nytt fjerde avsnitt skal lyde:
    Det anses ikke som brudd på kravet til ukentlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 32 av 52 uker gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 26 timer. Det anses ikke som brudd på kravet til månedlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 9 av 12 måneder gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 6 timer.
   • Kapittel 8.1. første ledd, andre setning skal lyde:
    Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at årlig beløp overstiger 15 millioner EUR i snitt over hele avtaleperioden."
  • Oppdatert 23.06. kl. 0940
   • kap 5.3.3 nr. 9.
    Programmer for den samiske befolkningen – minst ukentlig
 • Vedlegg A: Utkast til avtale (.pdf)
  • Oppdatert 30.08.2017 kl. 1300
   • § 5-1 første ledd andre setning skal lyde: 
    Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at beløpet overstiger 15 millioner EURO i snitt over hele avtaleperioden.
 • Vedlegg B: Skjema for tematisk bredde (.xlsx)
  • Oppdatert 30.08.2017 kl. 1300
   • ** andre setning skal lyde: 
    Det anses ikke som brudd på kravet til ukentlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 32 av 52 uker gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 26 timer. Det anses ikke som brudd på kravet til månedlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 9 av 12 måneder gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 6 timer."

Spørsmål og svar 

All kommunikasjon vedrørende kunngjøringen skal være skriftlig, på norsk, merket  ”Kunngjøring – kommersiell allmennkringkasting" og rettes til Kulturdepartementets e-postadresse: postmottak@kud.dep.no, med kopi til:

Avdelingsdirektør Øyvind Christensen:
E-post: oyvind.christensen@kud.dep.no

Seniorrådgiver Harald Høiby:
E-post: harald.hoiby@kud.dep.no

Se kunngjøringen kapittel 4.2. for ytterligere informasjon om prinsipper for kommunikasjon.

Samtlige spørsmål og svar mellom aktuelle søkere og Kulturdepartementet, samt tilleggsopplysninger vil bli nummerert og publisert fortløpende her:

 

Fakta

Kompensasjon og avtalens varighet:

 • Kompensasjonen er på inntil 135 millioner NOK i året, og kan ikke overstige nettokostnadene knyttet til allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste tilsvarende en driftsmargin knyttet til oppdraget på 10 prosent.
 • Den offentlige støtten er innrettet i tråd med gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk betydning i EØS-avtalen.
 • Støtte som overstiger nettokostnadene forbundet med allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste, skal tilbakebetales. Støtten kan ikke benyttes til å kryss-subsidiere virksomhet som ikke omfattes av allmennkringkastingsoppdraget.
 • Avtalen vil gjelde i en periode på fem år, og oppstart er senest åtte måneder etter at avtale er inngått.

Krav i kunngjøringen:

 • For å kunne delta i konkurransen må søker oppfylle en rekke kvalifikasjonskrav. Søker må dokumentere redaksjonell og programfaglig kompetanse, både med hensyn til fjernsynsvirksomhet og audiovisuelle bestillingstjenester.
 • I tillegg til må søker dokumentere må TV-kanalen hvor allmennkringkastingsoppdraget skal leveres oppfyller en rekke overordnede krav. TV-kanalens programmer skal bl.a. baseres på prinsippene for allmennkringkasting, ha tematisk og sjangermessig bredde. I tillegg må bl.a. norskspråklige programmer utgjøre minst 50 pst av sendetiden. Disse kravene vil være bindende i hele avtaleperioden, men ikke inngå i allmennkringkastingsoppdraget.
 • Allmennkringkastingsoppdraget omfatter bl.a. krav om:
  - å levere egenproduserte riksdekkende nyhetssendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen 
  - norskspråklige programmer for hhv.  barn og unge 
  - førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama
 • Kulturdepartementet vil inngå avtale med den søkeren som har de beste planene for oppfyllelse av disse kravene. Søkers planer for dette innholdet vil inngå i allmennkringkastingsoppdraget.
 • Allmennkringkastingsoppdraget omfatter også krav om at leverandøren må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo sentrum.
 • Innholdskravene gjelder distribusjon på ordinær lineær-TV. Innholdet skal også gjøres tilgjengelig i nett-tv
Tidsrammer for den videre prosessen:
Aktivitet  Tidspunkt
Søknadsfrist 23.09.2017
Evaluering September til desember 2017
Valg av leverandør og meddelelse til søkere Senest desember 2017
Avtaleinngåelse Desember 2017
Avtalen begynner å løpe Senest åtte måneder etter avtale er inngått
Til toppen