Arbeidet med avtale om ny kommersiell allmennkringkaster

Her er informasjon om den endelige avtalen som ble signert i Bergen 26. september 2018, om kunngjøringen, spørsmål og svar.

Pressemeldinger

Endelige dokument for avtale om kommersiell allmennkringkaster

Kunngjøring med vedlegg

Oppdateringer i kunngjøringsdokumentene er markert i kursiv.

 • Kunngjøringen (.pdf) 
  • Oppdatert 30.08.2017 kl. 1300
   • Kapittel 5.3.3. nytt fjerde avsnitt skal lyde:
    Det anses ikke som brudd på kravet til ukentlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 32 av 52 uker gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 26 timer. Det anses ikke som brudd på kravet til månedlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 9 av 12 måneder gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 6 timer.
   • Kapittel 8.1. første ledd, andre setning skal lyde:
    Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at årlig beløp overstiger 15 millioner EUR i snitt over hele avtaleperioden."
  • Oppdatert 23.06. kl. 0940
   • kap 5.3.3 nr. 9.
    Programmer for den samiske befolkningen – minst ukentlig
 • Vedlegg A: Utkast til avtale (.pdf)
  • Oppdatert 30.08.2017 kl. 1300
   • § 5-1 første ledd andre setning skal lyde: 
    Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at beløpet overstiger 15 millioner EURO i snitt over hele avtaleperioden.
 • Vedlegg B: Skjema for tematisk bredde (.xlsx)
  • Oppdatert 30.08.2017 kl. 1300
   • ** andre setning skal lyde: 
    Det anses ikke som brudd på kravet til ukentlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 32 av 52 uker gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 26 timer. Det anses ikke som brudd på kravet til månedlige sendinger at de aktuelle programmene sendes i 9 av 12 måneder gjennom ett kalenderår, dersom totalt timeantall er minst 6 timer."

Spørsmål og svar 

All kommunikasjon vedrørende kunngjøringen skal være skriftlig, på norsk, merket  ”Kunngjøring – kommersiell allmennkringkasting" og rettes til Kulturdepartementets e-postadresse: postmottak@kud.dep.no, med kopi til:

Avdelingsdirektør Øyvind Christensen:
E-post: oyvind.christensen@kud.dep.no

Seniorrådgiver Harald Høiby:
E-post: harald.hoiby@kud.dep.no

Se kunngjøringen kapittel 4.2. for ytterligere informasjon om prinsipper for kommunikasjon.

Samtlige spørsmål og svar mellom aktuelle søkere og Kulturdepartementet, samt tilleggsopplysninger vil bli nummerert og publisert fortløpende her:

 

Fakta

TV 2 AS inngår avtale med staten i fem år. TV 2s allmennkringkastingsoppdrag vil være forpliktende i hele avtaleperioden. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare frem til 31. desember 2023.

Noen hovedpunkter fra avtalen:

 • Majoriteten av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 km utenfor Oslo, (Bergen)
 • Majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 km utenfor Oslo (Bergen)
 • Det er etablert et regnskapsmessig skille mellom TV 2 sin allmennkringkastings­virksomhet, som skal støttes med offentlige midler, og annen virksomhet, som faller utenfor oppdraget
 • TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger
 • TV2 skal tilby norskspråklig barne-TV og programmer for unge 
 • TV 2 skal bruke minimum 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama i avtaleperioden
 • Innholdet skal tilbys på én lineær tv-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett


Krav som TV 2 også må oppfylle, men som ikke dekkes med støtte fra staten:

(1) Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting
(2) Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter og interesse
(3) Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper
(4) Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 pst. av sendetiden 
(5) Begge de offisielle norske målformene skal benyttes 
(6) Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategorier med hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg B til kunngjøringen 
(7) Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både når det gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori