Forsiden

Mediepolitikk

Mediene er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.

Målet for den statlige mediepolitikken er å legge til rette for at alle grupper i samfunnet har tilgang til et godt medietilbud og en opplyst offentlig samtale. Det er viktig med troverdige, redaktørstyrte medier av høy kvalitet. Regjeringen vil sikre ytringsfrihet gjennom de frie mediene, og redaktører og journalister skal ha et spesielt vern. Mediemangfold er sentralt for å oppnå disse mediepolitiske målene.

Både økonomiske virkemidler (som mediestøtte) og regulatoriske virkemidler (som ansvarsplassering og redaksjonell uavhengighet) bidrar til å oppfylle mål om mangfold og kvalitet i norske redaksjonelle medier.

Myndighetene bidrar til god nyhetsproduksjon over hele landet. Det er et mål at mediestøtten skal være forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.

Medietilsynet forvalter departementets tilskuddsordninger på mediefeltet.

Mediestøtten består av følgende ordninger:

  • Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
  • Produksjonstilskudd til samiske nyhets- og aktualitetsmedier
  • Innovasjons- og utviklingstilskudd
  • Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

I tillegg til departementets tilskuddsordninger er aviser, herunder elektroniske aviser, fritatt fra merverdiavgift. Merverdiavgiften hører til Finansdepartementets ansvarsområde.