Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Hovedmålet for Regjeringens politikk for redaksjonelle medier er derfor å fremme god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i dagens og framtidens digitale mediesamfunn.

Medietilsynet forvalter Kulturdepartementets tilskuddsordninger på mediefeltet.

Mediestøtten består av følgende ordninger:

  • Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier 
  • Tilskudd til ukeaviser 
  • Tilskudd til samiske aviser 
  • Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner 
  • Tilskudd til lokalkringkasting

I tillegg til Kulturdepartementets tilskuddsordninger får papiraviser indirekte mediestøtte ved å være fritatt fra merverdiavgift. Merverdiavgiften hører til Finansdepartementets ansvarsområde. 

Hvorfor mediestøtte?

Norge har i dag et mediekonsum som ligger helt i verdenstoppen - og et stort mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Dette mediemangfoldet er en viktig forutsetning for et åpent og demokratisk samfunn. Ett av formålene med mediestøtten er derfor å opprettholde et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier. Mediestøtten må også på som del av i statens oppfyllelse av det såkalte infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100, sjette ledd, som slår fast at: ”Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.”  

Mediemangfoldsutvalget utreder nå fremtidens mediepolitiske virkemidler og leverer sin innstilling våren 2017.