Frifond teater

Kulturdepartementet fordeler tilskudd til paraplyorganisasjonene med ansvar for støtteordningen Frifond. Formålet med ordningen er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt og bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå.

En gjennomgang av Norsk teaterråd har vist at organisasjonen ikke har tilfredsstillende økonomistyring. Dette innebærer risiko for at midler ikke går til formålet. Departementet har derfor stanset videre utbetaling av Frifondmidler til Norsk teaterråd.

For å sikre at amatørgrupper innen teater, levende rollespill og dans fortsatt skal kunne søke om støtte fra Frifond har departementet besluttet å overføre avsatte midler til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Søkere som er registrert av Norsk teaterråd, uten at disse har fått sin sak behandlet, skal ha blitt varslet om at de må søke på nytt. Søknader kan sendes inn via nettsiden frifond.no

For å sikre at grupper som har fått tilsagn om støtte fra Norsk teaterråd ikke skal bli rammet har departementet besluttet å utbetale tilskuddet direkte til disse. Utbetalingene foretas på bakgrunn av mottatte opplysninger fra Norsk teaterråd. Alle tilskuddsmottakerne vil motta et brev fra departementet om utbetalingen, der det også fremgår hvilke krav til rapportering som gjelder.  Utbetalingene vil bli foretatt innen 15. november.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Avdeling for sivilsamfunn og idrett, tlf. 22 24 80 64, e-post: postmottak@kud.dep.no.