Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Frivillige tjenester og offentlige tjenester

Frivilligheten har en mange hundre år lang historie som velferdsinnovatører. Den dag i dag er det de menneskelige ressursene og den smidige organiseringen her som gjør at frivillige organisasjoner makter å snu seg om, og møte behovene for hjelp både innenlands og utenlands raskt etter at de oppstår, på en måte få andre har mulighet til. Regjeringen ønsker å legge til rette for frivillig sektor, og den viktige samfunnsnytten den representerer, på best mulig måte .

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv.

Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap.

Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.

Hva ønsker regjeringen med frivilligheten?

Frivillighet har en sentral plass i regjeringens plattform. Den er en integrert bestanddel i nesten alle politikkområder og omtales i en rekke av kapitlene i regjeringsplattformen. 

Regjeringen ønsker en frivillig sektor som vokser frem nedenfra og blir friere fra politisk styring. Derfor har regjeringen lansert en intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

Stikkord i denne sammenheng er:

  • Verdi – regjeringen anerkjenner frivillighetens enorme verdi som samfunnsbygger
  • Aktivitet – regjeringen vil legge til rette for at frivilligheten vokser fram nedenfra og anerkjenner at frihet fra politisk styring er viktig for en aktiv frivillig sektor.
  • Medvirkning– regjeringen vil legge til rette for en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor
  • Forenkling – regjeringen vil legge til rette for enklere regler og mindre byråkrati i samspillet med frivillig sektor
  • Selvstendighet –regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige stilling i samfunnet