Frivillighet

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene er forlenget til og med desember 2023.

Regjeringen har også varslet at strømstøtteordningen for frivillig sektor vil forlenges ut 2024. Fra og med 1. juni 2023 vil dekningsgraden være fast på 90 prosent av gjennomsnittlige strømpriser over 70 øre per kWt, akkurat som i strømstønadsordningen for husholdninger. I april og mai 2023 er dekningsgraden 80 prosent.

I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Fra og med april 2022 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Fra 9. august 2023 ble det åpnet for søknader om strømstøtte for perioden april-juni. Søknadsfristen for perioden er 6. september 2023, klokken 13. 

Regjeringen er kjent med at noen frivillige organisasjoner har problemer med å legge ut for strømregningene i påvente av støtte gjennom ordningen. Regjeringen har oppfordret energiselskapene til å gi betalingsutsettelse. 

Søknadsbehandlingen starter umiddelbart etter at søknadsskjemaet åpnes. For organisasjoner som har utfordringer med å legge ut for strømregningene sine er det derfor viktig å søke tidlig.

Les hele forskriften her:

Nedenfor følger noen av hovedpunktene i forskriften:

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i desember.

Månedlig gjennomsnittspris i hvert av prisområdene publiseres på nettsidene til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i begynnelsen av hver måned.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hvilke kostnader kompenseres

Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk i prisområder med en gjennomsnittlig månedlig strømpris på over 70 øre per kWt.

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører.

Følgende skal ikke kompenseres:

  1. Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  2. Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  3. Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  4. Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opprettet et søknadsskjema for tilskuddsordningen.

Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister finner du på lottstift.no:

Når er fristen for å søke?

Det er kvartalsvise søknadsrunder. Det ble åpnet for søknader for perioden april-juni 9. august 2023. Søknadsfrist for perioden er 6. september 2023 klokken 13.

Hvor mye får jeg?

Tilskuddet blir beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må dokumentere kWt-forbruk for forrige periode. 

Organisasjonene som kvalifiserer til tilskudd kan forvente å få en støtte tilsvarende 90 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen i perioden januar-mars 2023. I april og mai er dekningsgraden 80 prosent. Fra og med 1. juni vil dekningsgraden ligge fast på 90 prosent av gjennomsnittlige strømpriser over 70 øre per kWt.

Kompensasjon for økte kostnader til gass i idrettslag

Stortinget har bevilget 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass i idrettslag. Det legges opp til at støtten skal være på tilsvarende nivå som i strømstøtteordningen for frivillig sektor. Norges idrettsforbund står for fordeling av midlene til idrettslagene.