Søknads- og regnskapsskjema

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Frist: 1. mars 2017

Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Spillemiddeltilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 (V-0732-bokmål) (.pdf) / Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 (V-0732-nynorsk) (.pdf)

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF, idrettslag tilknyttet Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Aksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger (for eksempel kommunale foretak) må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd. Krav til søker og til vedtekter for forskjellige sammenslutninger går fram av bestemmelsenes pkt. 2.2.1 og vedlegg 4-8.

Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg. Se bestemmelsene for nærmere beskrivelse.

Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting.

Brukerveiledning og sjekklister

 

Skjemaer