Empiri og teori

I arbeidet med meldinga nyttar departementet seg av eit breitt bakgrunnsmateriale. Mellom anna er det gjort fleire undersøkingar og evalueringar av musea i kjølvatnet av museumsreforma.

Nokre sentrale arbeid og dokument går fram av lista under. Oversikta er ikkje uttømmande og kan verta oppdatert undervegs.

Andersen, Cecilie og Kirsti M. Hjemdahl (2017). Evaluering av museumsreformen i Hordaland. Kristiansand: Agderforskning

Brenna, Brita og Anne-Therese de Ridder (2018). Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk. Oslo: Universitetet i Oslo

Bettum, Anders, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle (red.) (2018). Et inkluderende museum: Kulturelt mangfold i praksis. Museumsforlaget

Brenna, Brita og Marit Anne Hauan (red.) (2018) Kjønn på museum. Museumsforlaget

Fossestøl, Knut, Erik Breit og Hanne Heen (2013). Organisering av museene. En evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen. Oslo: Norsk kulturråd

Gran, Anne-Britt, Peter Booth, Anne Ogundipe, Nina Lager Vestberg, Sigrid Røyseng, Aud Sissel Hoel og Valentina Moreno (2020). Digitale handlingsmønstre i kunst- og museumssektoren - om forbrukere, museumsledere og kunstnere. BI Centre for Creative Industries.

Hylland, Ole Marius (2013). Å gjete harer og bære staur. Organisering av Haugalandmuseene. Telemarksforsking

Hylland, Ole Marius, Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe (2020). Museum og samfunn - En utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen. Telemarksforsking 

Kleppe, Bård, Åsne Dahl Haugsevje og Nanna Løkka (2016). Til lands og til vanns og på sokkelen med. Evaluering av museumsreformen i Rogaland. Telemarksforskning

Kleppe, Bård og Ole Marius Hylland (2011). Det lille i det store. Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum. Telemarksforskning

Kleppe, Bård, Åsne Dahl Haugsevje og Ole Marius Hylland (2015). Mange formål – en reform. Evaluering av Akershusmuseet. Telemarksforskning

KomRev, Trøndelag IKS, (2017). Selskapskontroll: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. Eierstyring, organisering og arbeid etter konsolideringen

Kulturrådet (2019). Kulturrådets museumsundersøkelse 2018. Oslo

Løkka, Nanna, Ole Marius Hylland og Bård Kleppe (2019). Pasjon og resignasjon: Evaluering av museumsreformen i Buskerud. Telemarksforskning

Møre og Romsdal fylkeskommune (2017). Regional delplan for museum i Møre og Romsdal 2017-2027.+ høringsinnspill.

Planke, Terje, Anne Kristin Moe og Thomas Walle (red.) (2018) Immateriell kulturarv på museum: By og bygd nr. 47. Museumsforlaget

PwC (2012). Museumsreformens betydning for museene i Møre og Romsdal. Trondheim/Ålesund

Riksrevisjonen (2017). Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven: Dokument 3:4 (2016−2017).

Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig
finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv. Delrapport 2. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Sonoconsult (2012). Organisasjonsgjennomgang Vest-Agder-museet VAM. Synlighet, fart og retning

St.meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Kultur- og kirkedepartementet 2009

St.meld. nr. 49 (2008-2009). Framtidas museum: Forvaltning, forsking, formidling, fornying. Kultur- og kirkedepartementet 2009

TGN rapport (2011). Organisasjonsgjennomgang Akershusmuseet

Veiteberg, Jorunn (2019). Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet. Oslo: Kulturrådet

Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018:4. Fulltekst i vitenarkiv.

Relevante periodiske publikasjonar:

Museumsnytt

Norsk museumstidsskrift

Nordisk Museologi

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift

Norsk kulturbarometer

Norsk kulturråds årsmeldinger

Annet

Museumsstatistikken