Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget våren 2021. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Eit lite barn sit på golvet og studerer fleire bilete på ein glassvegg.

Bakgrunn for meldinga

Målet er å leggja til rette for vidare hensiktsmessig politikkutforming for musea og ei fagleg god og framtidsretta utvikling av museumssektoren i Noreg.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Regionale dialogmøte med museumssektoren

Departementet vil i samband med meldingsarbeidet vera i dialog med museumssektoren gjennom regionvise dialogmøte.

Ungdom ser på og diskuterer bilete utstilt på Perspektivet Museum.

Innspel til museumsmeldinga

Departementet ynskjer å invitera alle som har interesse av det til å levera skriftlege innspel til meldinga.

Empiri og teori

I arbeidet med meldinga nyttar departementet seg av eit breitt bakgrunnsmateriale. Mellom anna er det gjort fleire undersøkingar og evalueringar av musea i kjølvatnet av museumsreforma.

Aktuelt no

Utvalg for museum og forskning har levert sin rapport

Rapporten konkluderer med at en styrking av museene som forskende institusjoner går gjennom satsing på rekruttering og samarbeid.

Gruppebilde med utvalgsmedlemmene.

Utvalg for museum og forskning

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo