Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa la fram ei ny museumsmelding for Stortinget 26. mars 2021. Stortingsmeldinga tek føre seg heile museumssektoren og har fokus på musea som samfunnsinstitusjonar som skal trygge infrastrukturen for demokrati og frie ytringar. Det blir tatt fleire konkrete grep i meldinga.

Bilde av forsiden av museumsmeldingen

Meld. St. 23 (2020-2023)

Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid.

26.03.2021: Meldinga viser den overordna politiske retninga for museumspolitikken fram mot 2050 og formulerer dei sentrale områda for vidare utvikling av museumssektoren.  Meldinga inneheld ei vurdering av museumsreforma som sektoren har vore gjennom dei siste 20 åra og drøftar vegen vidare etter denne. Meldinga inneheld òg ei vurdering av spørsmålet om ei eiga museumslov. Meldinga understrekar museas rolle i infrastrukturen for demokrati og frie ytringar, slik Kulturmeldinga målber.

Eit lite barn sit på golvet og studerer fleire bilete på ein glassvegg.

Bakgrunn for meldinga

Målet er å leggja til rette for vidare hensiktsmessig politikkutforming for musea og ei fagleg god og framtidsretta utvikling av museumssektoren i Noreg.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Regionale dialogmøte med museumssektoren

Departementet vil i samband med meldingsarbeidet vera i dialog med museumssektoren gjennom regionvise dialogmøte.

Ungdom ser på og diskuterer bilete utstilt på Perspektivet Museum.

Innspel til museumsmeldinga

Departementet ynskjer å invitera alle som har interesse av det til å levera skriftlege innspel til meldinga.

Empiri og teori

I arbeidet med meldinga nyttar departementet seg av eit breitt bakgrunnsmateriale. Mellom anna er det gjort fleire undersøkingar og evalueringar av musea i kjølvatnet av museumsreforma.

Aktuelt no

Nett-tv

Statsråd Raja presentererer museumsmeldingen midt i utstillingen "Liv og død" på Teknisk Museum. Foto: Susanna Arsky/KUD

Museumsmeldinga lagt fram:

Nye mål for musea

26.03.2021: I dag la kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fram stortingsmeldinga "Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid".

Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet innen 2024

26.03.2021: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i fellesskap gått i bresjen for en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

Gruppebilde med utvalgsmedlemmene.

Utvalg for museum og forskning har levert sin rapport

Rapporten konkluderer med at en styrking av museene som forskende institusjoner går gjennom satsing på rekruttering og samarbeid.