Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bakgrunn og mål for arbeidet

Granavollplattformen slår fast at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Meldingen vil se på kunst og kultur for, med og av barn og unge. Meldingen har som mål å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for å i enda større grad komme barn og unge til gode.

Gjennom meldingen ønsker regjeringen å løfte frem barn og unge som målgruppe og aktive deltakere, og medvirke til å heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes og formidles til barn og unge. Meldingen vil omhandle både dataspill, film- og tv, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Meldingen vil også se på barn og unges egenproduksjon og deltakelse i kulturaktiviteter. Trygge rammer for ytring, deltakelse og konsum av kunst- og kulturuttrykk på digitale plattformer vil også være viktig.

Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida (Meld. St. 8 (2018-2019) trekker frem kulturlivet som viktige forutsetninger for en opplyst offentlighet, og dermed en investering i demokratiet og dannelsen. Det er derfor viktig at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturopplevelser med høy kvalitet. Barnehage og skole er fellesarenaer der barn og unge møter og selv deltar i kunst- og kulturuttrykk. Meldingen vil se på samarbeid mellom barnehage, skole og kultursektoren, med utgangspunkt i skolens og barnehagens behov.

Etnisitet, økonomi og foreldrenes utdanningsnivå påvirker barn og unges deltagelse i kulturlivet. Meldingen vil vurdere tiltak for å gi alle barn og unge mulighet til å delta i kulturrelaterte aktiviteter. Den vil også se på kulturskolenes rolle i et integreringsperspektiv.

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 19 år.

Til toppen