Om meldingsarbeidet og innspillsmøter

Hva har skjedd så langt  - hva skjer videre

Arbeidet med meldingen skal ha et overordnet perspektiv på kulturpolitikken og se på konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Innspillsmøter

Ut over høsten 2017 og på nyåret 2018 har Kulturdepartementet arrangert innspillsmøter rundt om i hele landet. Det har vært bred deltakelse fra ulike fagområder, institusjoner og instanser samt både fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

De fylkesvise møtene har vært arrangert i samarbeid med fylkeskommunene, og har vært holdt i Bodø, Kristiansund, Lillehammer,  Bergen, Alta, Stjørdal, Fredrikstad, Kristiansand, Jessheim, Tromsø, Stavanger, Oslo, Skien, Førde og Kongsberg.

Kulturdepartementet har dessuten arrangert et innspillsmøte for institusjoner og organisasjoner på nasjonalt nivå i Oslo.

Det har i tillegg vært arrangert innspillsmøter i regi av ulike institusjoner og organisasjoner.

Regionreform

Stortinget vedtok i juni 2016 en regionreform som innebærer ny fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo fra 1.1.2020.

Regjeringen nedsatte i juni 2017 et ekspertutvalg (Hagen-utvalget) for å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt nivå. Utvalget leverte sin rapport til Kommunal- og moderniseringsministeren 1. februar 2018, og innebærer forslag om oppgaveoverføringer på kulturområdet. Rapporten er nå ute på høring, med høringsfrist onsdag 9. mai.

Gå til høringssiden

I forbindelse med behandlingen av Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå var Stortinget tydelig på at endringer i ansvars- og oppgavefordeling på kulturfeltet skal gjøres i lys av kulturmeldingen. Kulturmeldingen vil skissere overordnede prinsipper for fremtidig ansvars- og oppgavefordeling mellom de tre forvaltningsnivåene på kulturområdet. Anbefalingene fra Hagen-utvalget vil vurderes i lys av dette.

Fremtidsanalyse

I tillegg til å innhente innspill på tradisjonelle måter gjennom innspillsmøter og skriftlige innspill ønsket Kulturdepartementet som en del av kunnskapsgrunnlaget for meldingen å gjennomføre en fremtidsanalyse, med særskilt vekt på kulturbruk og deltakelse i kulturlivet.

Rådgivningsselskapet inFuture ble engasjert til dette oppdraget etter en offentlig utlysning høsten 2017 hvor oppdragsbeskrivelsen var:

  • å få større forståelse for utfordringer og muligheter i fremtidens kulturliv
  • å få frem alternative perspektiver og nye idéer til en fremtidsrettet kulturpolitikk
  • å ivareta et brukerperspektiv og legge til rette for involvering av ulike aktører og interessenter i arbeidet med en ny kulturmelding
  • kartlegge relevante fremtidsrettede analyser foretatt nasjonalt og internasjonalt som belyser muligheter og utfordringer for fremtidens kulturbruk og deltakelse i kulturlivet
  • organisere en prosess for å identifisere og vurdere ulike utviklingstrekk og trenders betydning for fremtidens kulturbruk og deltakelse i kulturlivet, og hvilke implikasjoner disse trendene gir for fremtidens kulturpolitikk
  • skrive en oppsummerende rapport som kan inngå i underlagsmaterialet til kulturmeldingen

Som en del av metodikken til inFuture har det vært arrangert 4 såkalte fremtidssamlinger i løpet av mars 2018. Samlingene har funnet sted i Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø. Kulturdepartementet har invitert deltakere til disse samlingene utfra et ønske om å samle en bredde av personer fra ulike deler av sektoren, med forskjellige roller og med ulik demografi. 

inFuture skal levere sluttrapport før sommeren 2018.

Hva skjer videre?

Nå starter arbeidet med skriving av meldingen. Etter planen skal meldingen være klar innen årsskiftet 2018/2019, slik at den kan behandles av Stortinget i vårsesjonen 2019.

Til toppen