Oppfølging av anbefalinger fra strategiutvalget for idrett

28. januar 2015 opprettet regjeringen et strategiutvalg for idrett for å utforme en idrettspolitikk for framtiden. Arbeidet ble ledet av Jan Åge Fjørtoft som hadde med seg et bredt sammensatt utvalg med erfaring fra idretts- og samfunnslivet.

I sin rapport "Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid", avlevert 8. juni 2016, pekte utvalget blant annet på at det er behov for bedre lokale prioriteringsprosesser når det skal avgjøres hvilke anlegg for idrett og fysisk aktivitet som skal bygges, og at det må tas tilstrekkelig hensyn til ønsker og behov fra små idretter, friluftslivet og egenorganiserte grupper. Dette ble også trukket fram i flere av innspillene som kom inn i innspillsrunden som Kulturdepartementet hadde om anlegg høsten 2016.

Kulturdepartementet har arbeidet videre med denne problemstillingen for å se på tiltak som kan være hensiktsmessige og realistiske. Nedenfor er en oversikt over de tiltak som hittil er innført. Eventuelle andre tiltak vil bli vurdert ved behov.

For å stimulere kommunene til nytenking når det gjelder anlegg til egenorganisert fysisk aktivitet er det innført en ny tilskuddsordning for "nyskapende aktivitetsarenaer". Ordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av 100 mill. kroner i prøveperioden. Det overordnede formålet er å få større deler av befolkningen, og ikke minst nye grupper til å bli mer fysisk aktive.

Det er videre åpnet for at barn og ungdom kan søke om tilskudd til egenorganisert fysisk aktivitet gjennom tilskuddsordningen "Frifond barn og unge". Her er det satt av 5 millioner kroner i 2017.

For å stimulere til økt egenorganisert fysiske aktivitet gjennom friluftsliv har Kulturdepartementet økt tilskuddssatsene for overnattingshytter med 50 prosent og åpnet for å gi tilskudd til skilting/merking av turstier og turløyper.

Departementet har videre utarbeidet en sjekkliste over relevante forhold som inngår når det skal vurderes hvilke anlegg som skal bygges. Flere kommuner har etterspurt en slik oversikt, og listen er ment som et hjelpemiddel kommunene kan velge å benytte seg av når de skal foreta behovsvurderinger.

Til toppen