Kulturbygg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kulturdepartementet er oppdragsgiver for bygg til statlige kulturinstitusjoner. Departementet gir også tilskudd til nasjonale kulturbygg. Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene.

Eksterne ressurser