Bakgrunn og fremdrift for kulturpolitisk regionreform

Regjeringen ønsker at fylkeskommunene skal få mer ansvar og større eierskap til utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i den enkelte region.

Møtedeltagere rundt et møtebord
Møre og Romsdal fylkeskommune på møte i Kulturdepartementet Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet

Avgjørelser som har stor betydning for lokalt og regionalt kulturliv bør ikke tas ensidig av staten. Det er et selvstendig kulturpolitisk mål å medvirke til å spre makt i kultursektoren for å sikre et mangfoldig kulturtilbud og kunstnerisk frihet.

Systematisert samhandling og dialog blir et viktig verktøy for å følge opp nasjonale kulturpolitiske mål ved overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunene.  

Dialog

Stat og fylkeskommuner skal sammen finne frem til gode løsninger for oppgavedeling og samarbeid.

Drøftingen av hvilke konkrete oppgaver og ansvar som skal overføres fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene tar utgangspunkt i tre områder:

  • Regional tilrettelegging for profesjonell kunstnerisk virksomhet.
  • Et utvidet ansvar for kulturoppgaver på regionalt nivå.
  • Et utvidet regionalt ansvar for profesjonelle kulturinstitusjoner med et nasjonalt mandat.

Delt finanisering

Det skal gjøres vurderinger av hvilke statlige virkemidler og tilskuddsposter som kan forvaltes bedre og overføres i sin helhet til fylkeskommunen innenfor de ulike områdene, og hvilke institusjoner stat og region bør ha et delt forvaltningsansvar for.

Delt finansiering er et viktig virkemiddel i en helhetlig nasjonal kulturpolitikk som skal medvirke til et landsdekkende profesjonelt kulturtilbud av ypperste kvalitet.

I kulturmeldingens kapittel 13 beskrives prinsipper for oppgavedelingen mellom staten og fylkeskommunene som en oppfølging av regionreformen.

Fremdrift

  • I mai 2019 ble det gjennomført et politisk oppstartsmøte på Gardermoen mellom politisk ledelse i Kulturdepartementet og politikere fra alle landets fylkeskommuner. Også representanter for KS, Norsk kulturråd, KMD og KUD, Norges museumsforbund og Spekter var til stede på møtet. Kulturministeren presenterte de nye nasjonale kulturpolitiske målene, og inviterte til dialog.
  • August/september 2019: 11 individuelle drøftingsmøter mellom fylkeskommunene og Kulturdepartementet. 
  • Oktober/desember 2019: Kulturdepartementet har bedt fylkeskommunene om å arrangere møter i sine regioner med involvering av berørte aktører i kultursektoren og kommunesektoren, samt Sametinget. Oversikt over regionale møter.
  • Kulturpolitisk møte 25. november 2019. Invitasjon fra kulturministeren til politisk ledelse i fylkeskommunene, KS og Sametinget. Formålet med møtet er å orientere om status i Kulturdepartementets oppfølging av regionreformen, presentere foreløpige forslag til oppgaveoverføringer og drøfte et mulig opplegg for fremtidig systematisert dialog. 
  • Avsluttende behandling i Stortinget av regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen for 2021 og i Kulturdepartementets budsjettproposisjon, Prop. 1S for 2021. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft 1.1.2021.