Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen en ambisjon om at fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver. Det kulturpolitiske målet er å heve statusen og engasjementet for kultur som politikkområde på alle forvaltningsnivåer, og gi større rom for lokale og regionale prioriteringer. Kulturdepartementet har invitert hver enkelt fylkeskommunene til dialog om hvilke konkrete oppgaver og tilskuddsmidler som skal overføres. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Møtedeltagere rundt et møtebord

Bakgrunn og fremdrift for kulturpolitisk regionreform

Regjeringen ønsker at fylkeskommunene skal få mer ansvar og større eierskap til utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i den enkelte region.

Lenker og informasjon

Her har vi samlet nyttige lenker til viktig informasjon om den kulturpolitiske regionreformen.

Regionale møter

Kulturdepartementet har i august og september 2019 gjennomført drøftingsmøter med alle de 11 fylkeskommunene (etter ny fylkesinndeling) om oppgavedelingen på kulturområdet i lys av regionreformen og oppfølging av nasjonale kulturpolitiske mål i lys av kulturmeldingen. Neste trinn i prosessen er regionale møter med involvering av kultur- og kommunesektoren.

Aktuelt nå

Konferansesal med møtedeltakerne.

Kulturpolitisk toppmøte om regionreformen og drøfting av oppgavedeling på kulturområdet

25.11.2019: I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande fylkeskulturpolitikere fra hele landet til dialog om kulturpolitikk og regionreform. Samtlige politikere ga uttrykk for at denne dialogen er både viktig og riktig, og at det er ønskelig med tettere dialog om videre utvikling av den nasjonale kulturpolitikken i tiden som kommer.

Til toppen