Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen hatt som ambisjon å overføre et større ansvar for kulturoppgaver til fylkeskommunene. På bakgrunn av omfattende dialog i 2019 har regjeringen besluttet at det ikke gjøres større endringer i ansvarsdelingen. Regjeringen redegjør for forslagene som har vært drøftet og vurderingene som er gjort i Kommuneproposisjonen for 2021. Det tas sikte på å overføre tilskuddsmidler til regional bransjeutvikling for kreative næringer til fylkeskommunene fra 1.1.2021. Kulturdepartementet vil i fortsettelsen vektlegge dialog og samarbeid mellom forvaltningsnivåene om oppgaver med delt ansvar og videre utvikling av den nasjonale kulturpolitikken.

Møtedeltagere rundt et møtebord

Bakgrunn og fremdrift for kulturpolitisk regionreform

Regjeringen ønsker at fylkeskommunene skal få mer ansvar og større eierskap til utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i den enkelte region.

Lenker og informasjon

Her har vi samlet nyttige lenker til viktig informasjon om den kulturpolitiske regionreformen.

Regionale møter

Kulturdepartementet har i august og september 2019 gjennomført drøftingsmøter med alle de 11 fylkeskommunene (etter ny fylkesinndeling) om oppgavedelingen på kulturområdet i lys av regionreformen og oppfølging av nasjonale kulturpolitiske mål i lys av kulturmeldingen. Neste trinn i prosessen er regionale møter med involvering av kultur- og kommunesektoren.

Aktuelt nå

Abid Q. Raja

Lytter til innspill: Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

- På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. En rekke aktører i kultursektoren har vært skeptiske til overføring av oppgaver, også blant fylkene har det vært uenighet om hva som er den beste løsningen.

Konferansesal med møtedeltakerne.

Kulturpolitisk toppmøte om regionreformen og drøfting av oppgavedeling på kulturområdet

25.11.2019: I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande fylkeskulturpolitikere fra hele landet til dialog om kulturpolitikk og regionreform. Samtlige politikere ga uttrykk for at denne dialogen er både viktig og riktig, og at det er ønskelig med tettere dialog om videre utvikling av den nasjonale kulturpolitikken i tiden som kommer.