Ei heilskapleg språklov

Regjeringa har fremja forslag om ei ny heilskapleg språklov.

Formålet med lova er å gi norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Lova vil også gi høve til å definere kva status andre språk i Noreg har.

Forslaget til lov er sendt på allmenn høyring med høyringsfrist 15. november 2019.