Språklov og ny stortingsmelding om språk

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.

""

Ei heilskapleg språklov

Regjeringa har fremja forslag om ei ny heilskapleg språklov.

""

Stortingsmelding om språk

Stortingsmeldinga vil ta opp sider ved språkpolitikken som det ikkje er aktuelt eller relevant å regulere i lov.

""

Innspel til stortingsmeldinga

Kulturdepartementet ønskjer innspel til meldingsarbeidet.

Aktuelt no

Nett-tv

Sjå sendinga her

Historisk språklov

Regjeringa la fram forslag til ny språklov 12. mai 2020. Føremålet med lova er å sikre norsk språk som nasjonalt hovudspråk.

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Kulturdepartementet har lagt fram forslag til ei ny, heilskapleg språklov. Forslaget skal erstatte den gjeldande mållova og inneheld i tillegg framlegg til overordna føresegner med framlegg til ny rett om språk i Noreg. Høyringsfrist 15. november 2019.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde: nærbilde av et banner med Språkrådets logo

Språkdagen 2019

Språkdagen 2019 blir arrangert torsdag 4. april og arrangementet vert strøyma her på regjeringa.no.