Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Spørsmål og svar for kultur-, medie-, idretts- og frivillighetsfeltet

Bransjestandarder på kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet

Kompensasjonsordninger for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet.

Regjeringen opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene, jf. forskrifter av 3. april 2020.

Det ble satt av 300 millioner kroner til kultursektoren og 700 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. 

Ordningene ble før sommeren utvidet og videreført med til sammen 1,25 milliarder kroner til kultursektoren og 1,87 milliarder kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningen for kultursektoren vil fra 1. mai også omfatte aktører innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, og artister, management, booking og filmdistributører. Ordningen for frivillighet og idrett er utvidet til å omfatte flere typer inntekter og flere typer arrangement. Totalt er det satt av vel 3,1 milliarder kroner til de to ordningene som gjelder fram til 31. august.

Fra 1. september forlenges kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten ut 2020 for å gi sektoren mer forutsigbare inntekter og bidra til flere aktiviteter i tiden framoverInnretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres i stor grad på samme måte som før. Det vil si at man også etter 1. september kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter. Departementet er i dialog med idretten og frivilligheten om ordninger som kan stimulere til aktivitet også i 2021.

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren og Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet.

For mer informasjon om søknadsfrister, søknadsbehandling og utbetaling se:

Stimuleringsordning for kultursektoren

Regjeringen etablerer en stimuleringsordning fra 1. oktober for å skape aktivitet i kultursektoren. Stimuleringsordningen gjelder kulturarrangementer og vil bidra til et bredt kulturtilbud over hele landet og økt aktivitet i kultursektoren. Ordningen er rettet mot aktører som ikke mottar betydelig offentlig støtte. Ordningen forutsetter at alle involverte underleverandører honoreres av arrangører i tråd med inngåtte avtaler. Regjeringen vil fastsette nærmere vilkår og betingelser for ordningen. Norsk kulturråd vil forvalte ordningen når den kommer på plass. 

Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres med samme målgruppe og vilkår fra 1. september og ut året, men andelen arrangøren kan få kompensert trappes gradvis ned fra 1. oktober og ordningen avvikles ved årsskiftet. Kompensasjonen gjelder arrangement i perioden 1. september - 31. desember som var planlagt før 12. mars 2020, men som arrangøren senere har valgt å avlyse. Arrangement som var planlagt avholdt i oktober vil kunne få 70 prosent kompensasjon, for november og desember vil kompensasjonen reduseres til 50 prosent. Underleverandører vil derimot få 50 prosent kompensasjon i hele perioden.

Regjeringen har satt av en samlet ramme på 900 millioner kroner til stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen i perioden 1. september til 31. desember 2020.

Det er en forutsetning at saken går gjennom i Stortinget og blir godkjent av ESA.

Innspillsmøte om stimuleringsordningen

Kulturdepartementet inviterer til et innspillsmøte mandag 24. august kl 10.30 – 12.30 i auditoriet i R5 i Akersgata 59. Formålet med møtet er å få innspill til hvordan den nye stimuleringsordningen kan treffe sektoren best mulig. Politisk ledelse i Kulturdepartementet vil delta i den første delen av møtet. En rekke sentrale organisasjoner er invitert til innspillsmøtet, men det åpnes også for at andre kan melde seg på dersom de representerer en organisasjon e.l. Påmelding innen fredag 21. august kl. 1300 til [email protected] (Møtet er nå fulltegnet) Pga. smittevernhensyn må departementet begrense antall deltakere i møtet. Send gjerne skriftlig innspill i forkant av møtet. Møtet blir tegnspråktolket og strømmes direkte på regjeringen.no

 

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder også for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, men ser behov for å omdisponere midler til andre formål, må dette tas opp med departementet eller den aktuelle tilskuddsforvalteren.

Ordningen vil gjelde alle typer frivillige organisasjoner som mottar statlige tilskudd og for tilskudd under alle departementer. Tros- og livssynsamfunn, som er registrert som frivillige organisasjoner i Frivillighetsregisteret, er også omfattet av ordningen. Det enkelte departement vil sørge for at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det at kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes.

Kontakt: Det relevante departementet
Ansvarlig departement: Flere

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetalt i mai

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver ble midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetalt allerede i mai. 

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år var søknadsfristen allerede 4. mai.

Nærmere informasjon om ordningen på Lotteritilsynets nettsider

Pressemelding om utbetalingen 19. mai 2020

Pressemelding om forskriften 24. april 2020

Pressemelding om saken 31. mars 2020

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Krisepakke til musikkorps

Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter og basarer.

Pressemelding 12. mai 2020

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Bingovirksomhet

Lotteritilsynet har gitt midlertidige dispensasjoner fra bingoforskriften. Det er gitt dispensasjon fra kravet om at hovedspill også må skje i bingohall for å kunne spilles på nett, og fra kravet om personlig oppmøte i den hallen der vedkommende ønsker å delta i hovedspillet. Samtidig stilles det strengere krav til markedsføringen av slike spill. Dispensasjonen gjelder foreløpig til 11. mai 2020. Du kan lese mer om Lotteritilsynets vedtak her: https://lottstift.no/koronavirus-informasjon/

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Filmbransjen

Norsk filminstitutt har innført en rekke tiltak. 85 millioner kroner er omdisponert til et supplerende tilskudd til produksjon og lansering av filmer som ble stoppet etter pålegg eller råd fra myndighetene. I tillegg er 14 millioner kroner omdisponert til utvikling av nye filmprosjekter.

Stortinget sluttet seg ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til et forslag fra regjeringen om at Norsk filminstitutt får disponere ytterligere 85 millioner kroner til nye produksjoner inneværende år. Konkret innebærer vedtaket en økning av bevilgningen til Filmfondet med 30 millioner kroner, mot tilsvarende reduksjon av Insentivordningen for film- og tv-produksjoner og en fullmakt til Norsk filminstitutt om å gi tilsagn om tilskudd i 2020 på 55 millioner kroner utover gitte bevilgninger på Filmfondet.

Filminstituttet har dessuten justert praksis for flere av sine tilskuddsordninger. Blant annet vil man ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått avtale om tilskudd og andel av offentlig tilskudd som følge av at tiltak er avlyst etter pålegg eller råd fra myndighetene.

Les mer: https://www.nfi.no/

Pressemelding (RNB) 12. mai 2020: 85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner

Kontakt: Norsk filminstitutt, [email protected], tlf. 989 06 854

Mediebransjen

Kompensasjonsordning for mediene
I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) vedtok Stortinget etter forslag fra regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter koronakrisen.

26. juni sendte Kulturdepartementet på høring et utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier. Departementet mottok flere høringssvar og har nå vurdert alle innspillene.

Departementet har endret metoden for å avkorte kompensasjonen for medier som har permittert journalister i perioden 15. mai til og med 30. juni. Innsparingen fra eventuelle permitteringer av journalister i denne perioden skal trekkes fra beregnet kompensasjon.

Videre har departementet justert bestemmelsen som beskriver en mekanisme for å unngå overkompensasjon (§ 10-5 i forskriften). Endringen innebærer at medier som ikke har sammenlignbare tall for samme periode siste regnskapsår, som følge av finansiell eller operasjonell restrukturering, kan benytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til sammenligning av driftsresultater.

Ordningen innebærer at medier som kvalifiserer til kompensasjon kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Støtten er oppad begrenset til 15 millioner kroner per foretak.

Medietilsynet forvalter ordningen og åpnet for søknader 4. august.
Torsdag 13. august var siste frist for å søke kompensasjon, og det er ikke mulig å søke etter at fristen har gått ut. Medietilsynet tar sikte på å utbetale kompensasjon i månedsskiftet august/september.

Ordningen er godkjent av ESA.

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Nullmoms for dybdejournalistikk

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram forslag til lovendringer som innebærer merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk

Pressemelding 12. mai 2020

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Medietilsynet

Medietilsynet har fremskyndet utbetalingen av produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og samiske aviser. Når det gjelder tilskudd til lokalkringkasting, som vanligvis utbetales i to like store rater per år, blir 75 prosent av tilskuddet utbetalt i første rate, som utbetales i uke 13.

Nå fremskynder Medietilsynet også en omfordeling av 30 millioner kroner til små, lokale medier. Dette får rask virkning ved at Medietilsynet kommer til å betale ut neste forskudd på produksjonstilskuddet allerede i uke 14, i stedet for i juli som vanlig.

Omfordelingen er en oppfølging av regjeringens mål om å opprettholde lokale medier i hele landet og motvirke geografiske «hvite flekker». Hensikten med å fremskynde utbetalingene er å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon på grunn av korona-utbruddet.

Regjeringen økte produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 40 millioner kroner, til 358 millioner kroner, i statsbudsjettet for 2020. Økningen skulle bidra til å lette omstillingen i forbindelse med omfordelingen til små, lokale medier. Av økningen blir 30 millioner kroner omfordelt til små lokalmedier. Dette innebærer et betydelig løft for aviser med få utgaver og lavt opplag, som også har lavest driftsinntekter og minst ressurser. De siste 10 millioner kronene vil bli fordelt på alle aktørene som kvalifiserer for produksjonstilskudd i år.

Medietilsynet vil også vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden. Medietilsynet kommer til å følge situasjonen tett framover, og vil i samarbeid med Kulturdepartementet løpende vurdere behovet og mulighetene for ytterligere tiltak.

Se Medietilsynets nettsider for mer detaljert informasjon

Kontakt: Medietilsynet
Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Studieforbundsordningen

Kunnskapsdepartementet har gjort tilpasninger i studieforbundsordningen slik at studieforbundene skal ha best mulig rammer for å opprettholde kursaktivitet i tiden fremover. Dette innebærer at kravet til kursvarighet senkes fra åtte til fire timer per kurs, og at timer med nettbasert opplæring teller på lik linje som fysiske samlinger.

Unntakene gjelder midlertidig frem til 1. august 2020. Kunnskapsdepartementet kan ved en senere anledning utvide unntaksperioden.

Brev fra Kunnskapsdepartementet om vedtaket (.pdf)

Ansvarlig departement: Kunnskapsdepartementet

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Disse tiltakene treffer også kultursektoren.

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Stortinget vedtok den 19. mars en rekke midlertidige endringer i folketrygdloven . Endringene innebærer blant annet en midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Sikringen skal innrettes på samme måte som sykepenger for selvstendig næringsdrivende og vil inntreffe fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Inntektssikringen kompenserer for inntektsbortfall og beregnes i utgangspunktet på bakgrunn av den gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten for de siste tre årene. Inntektssikringen gir 80 prosent dekning og er oppad begrenset til 6 G (fra 1. mai 2019 er 1 G = 99 858  kroner) . Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene for de første 16. dagene.

De midlertidige endringene i folketrygdloven innebærer også at frilansere og selvstendig næringsdrivende får rett til sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire, med tilsvarende dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Bruk av omsorgsdager

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Stortinget vedtok den 19. mars å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20.

Endringene i folketrygdloven trådte i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan frem til da søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene.

Kontakt: Koronavirus – informasjon fra NAV
Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet

Svært mange bedrifter er rammet av akutt omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført. Regjeringen har innført en rekke tiltak de siste ukene for å hjelpe næringslivet og trygge arbeidsplassene gjennom den vanskelige perioden.

Regjeringen foreslår i tillegg en ny, omfattende ordning med økonomisk støtte i form av kontanttilskudd til bedrifter som er sterkt rammet av nedgangen i den økonomiske aktiviteten som følge av virusutbruddet. I den nye ordningen kan bedrifter få en økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede, i første omgang to måneder.

Ordningen kommer i tillegg til tidligere tiltak som har redusert bedriftenes kostnader knyttet til arbeidstakere som er permitterte eller syke, redusert og utsatt bedriftenes utgifter til betaling av skatter og avgifter, og omfattende tiltak for å tilføre bedrifter og banker tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom en vanskelig periode.

Prop. 67 S (2019–2020)  

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (hos Lovdata)

Kompensasjonsordning.no åpnet 18. april

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Lån for små og mellomstore bedrifter

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter
En statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter er etablert. Ordningen er godkjent av ESA og trådte i kraft 27. mars. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

Prop. 58 LS (2019–2020) Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter m.m.

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Låneordning i Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Nå setter Innovasjon Norge ned rentene på lån til små og mellomstore bedrifter og tilbyr avdragsutsettelse.

Kontakt: Innovasjon Norge
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny tiltakspakke for gründere, oppstartsmiljøer og vekstbedrifter

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Mer informasjon om ordningen 

Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Her finner du oversikt over øvrige nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen