Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet

Kompensasjonsordning for arrangører som følge av avlysning, stengning eller utsettelse av arrangementer

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen har opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene.

Det foreslås at det settes av 300 millioner kroner til  kultursektoren og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet.

Ordningene vil innrettes som søknadsbaserte ordninger. Det vil gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltakeravgifter ved avlysning eller stengning av kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement.

Det vil også gis kompensasjon for eventuelle merutgifter i forbindelse med at et kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement avlyses, stenges eller utsettes. Søkere vil på forespørsel måtte dokumentere tapene.

Søkere må også på forespørsel kunne dokumentere merutgifter som følge av at arrangementet avlyses, stenges eller utsettes. Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter og merutgifter for arrangør må i den gjeldende perioden totalt ha utgjort minimum 25 000 kroner.

Arrangører hvor hoveddelen av inntektene består av offentlig tilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningene.

Kompensasjonsordningene vil gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Ordningene avsluttes når råd fra myndighetene om stengning av arrangementer faller bort.

Ordningene vil bli forvaltet av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 14. april åpne for søknader på sine nettsider. Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut, fortsetter statsråden. Søknadsfristen er satt til 21. april.

Norsk kulturråd: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen
Lotteri- og stiftelsestilsynet: Koronavirus – informasjon

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder også for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, men ser behov for å omdisponere midler til andre formål, må dette tas opp med departementet eller den aktuelle tilskuddsforvalteren.

Ordningen vil gjelde alle typer frivillige organisasjoner som mottar statlige tilskudd og for tilskudd under alle departementer. Tros- og livssynsamfunn, som er registrert som frivillige organisasjoner i Frivillighetsregisteret, er også omfattet av ordningen. Det enkelte departement vil sørge for at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

Kontakt: Det relevante departementet
Ansvarlig departement: Flere

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver vil midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales allerede i mai. 

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.

Pressemelding om saken 31. mars 2020

Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Filmbransjen

Norsk filminstitutt har innført en midlertidig justert praksis for sine tilskuddsordninger. NFI vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale og fastsatt andel offentlig tilskudd som følge av at tiltak er avlyst etter pålegg eller råd fra myndighetene.

Les mer: https://www.nfi.no/aktuelt/2020/viktig-informasjon-til-tilskuddsmottakere-angaende-koronasituasjonen

Norsk filminstitutt innfører også andre nye tiltak. Det vil nå bli mulig å få tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering for filmer som rammes direkte av koronakrisen.

Les mer: https://www.nfi.no/aktuelt/2020/nye-tiltak-fra-nfi

Kontakt: Norsk filminstitutt, [email protected], tlf. 989 06 854

Mediebransjen

Medietilsynet har fremskyndet utbetalingen av produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og samiske aviser. Når det gjelder tilskudd til lokalkringkasting, som vanligvis utbetales i to like store rater per år, blir 75 prosent av tilskuddet utbetalt i første rate, som utbetales i uke 13.

Nå fremskynder Medietilsynet også en omfordeling av 30 millioner kroner til små, lokale medier. Dette får rask virkning ved at Medietilsynet kommer til å betale ut neste forskudd på produksjonstilskuddet allerede i uke 14, i stedet for i juli som vanlig.

Omfordelingen er en oppfølging av regjeringens mål om å opprettholde lokale medier i hele landet og motvirke geografiske «hvite flekker». Hensikten med å fremskynde utbetalingene er å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon på grunn av korona-utbruddet.

Regjeringen økte produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 40 millioner kroner, til 358 millioner kroner, i statsbudsjettet for 2020. Økningen skulle bidra til å lette omstillingen i forbindelse med omfordelingen til små, lokale medier. Av økningen blir 30 millioner kroner omfordelt til små lokalmedier. Dette innebærer et betydelig løft for aviser med få utgaver og lavt opplag, som også har lavest driftsinntekter og minst ressurser. De siste 10 millioner kronene vil bli fordelt på alle aktørene som kvalifiserere for produksjonstilskudd i år.

Medietilsynet vil også vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden. Medietilsynet kommer til å følge situasjonen tett framover, og vil i samarbeid med Kulturdepartementet løpende vurdere behovet og mulighetene for ytterligere tiltak.

Se Medietilsynets nettsider for mer detaljert informasjon

Kontakt: Medietilsynet
Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Studieforbundsordningen

Kunnskapsdepartementet har gjort tilpasninger i studieforbundsordningen slik at studieforbundene skal ha best mulig rammer for å opprettholde kursaktivitet i tiden fremover. Dette innebærer at kravet til kursvarighet senkes fra åtte til fire timer per kurs, og at timer med nettbasert opplæring teller på lik linje som fysiske samlinger.

Unntakene gjelder midlertidig frem til 1. august 2020. Kunnskapsdepartementet kan ved en senere anledning utvide unntaksperioden.

Brev fra Kunnskapsdepartementet om vedtaket (.pdf)

Ansvarlig departement: Kunnskapsdepartementet

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Disse tiltakene treffer også kultursektoren.

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Stortinget vedtok den 19. mars en rekke midlertidige endringer i folketrygdloven . Endringene innebærer blant annet en midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Sikringen skal innrettes på samme måte som sykepenger for selvstendig næringsdrivende og vil inntreffe fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Inntektssikringen kompenserer for inntektsbortfall og beregnes i utgangspunktet på bakgrunn av den gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten for de siste tre årene. Inntektssikringen gir 80 prosent dekning og er oppad begrenset til 6 G (fra 1. mai 2019 er 1 G = 99 858  kroner) . Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene for de første 16. dagene.

De midlertidige endringene i folketrygdloven innebærer også at frilansere og selvstendig næringsdrivende får rett til sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire, med tilsvarende dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Bruk av omsorgsdager

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Stortinget vedtok den 19. mars å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20.

Endringene i folketrygdloven trådte i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan frem til da søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunene.

Kontakt: Koronavirus – informasjon fra NAV
Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet

Svært mange bedrifter er rammet av akutt omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført. Regjeringen har innført en rekke tiltak de siste ukene for å hjelpe næringslivet og trygge arbeidsplassene gjennom den vanskelige perioden.

Regjeringen foreslår i tillegg en ny, omfattende ordning med økonomisk støtte i form av kontanttilskudd til bedrifter som er sterkt rammet av nedgangen i den økonomiske aktiviteten som følge av virusutbruddet. I den nye ordningen kan bedrifter få en økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede, i første omgang to måneder.

Kompensasjonen er ment å dekke en andel av foretakenes uunngåelige faste utgifter. Det kan omfatte utgifter som ikke lar seg redusere eller avvikle i perioden de særskilte smitteverntiltakene gjelder. Slike utgifter kan for eksempel være husleie, renter på netto gjeld som er tatt opp før inntektsbortfallet inntraff, utgifter til leie av utstyr som ikke kan sies opp uten vesentlig kostnad, enkelte forsikringer og utgifter til regnskapsføring. Det tas sikte på at virksomheter som har måttet legge ned sin drift som følge av statlig vedtak, skal få høyere kompensasjon.

Regjeringen vil legge frem en mer detaljert utforming av ordningen 3. april 2020. 

Ordningen kommer i tillegg til tidligere tiltak som har redusert bedriftenes kostnader knyttet til arbeidstakere som er permitterte eller syke, redusert og utsatt bedriftenes utgifter til betaling av skatter og avgifter, og omfattende tiltak for å tilføre bedrifter og banker tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom en vanskelig periode.

Prop. 67 S (2019–2020)  
Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Lån for små og mellomstore bedrifter

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter
En statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter er etablert. Ordningen er godkjent av ESA og trådte i kraft 27. mars. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

Prop. 58 LS (2019–2020) Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter m.m.

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Låneordning i Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Nå setter Innovasjon Norge ned rentene på lån til små og mellomstore bedrifter og tilbyr avdragsutsettelse.

Kontakt: Innovasjon Norge
Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny tiltakspakke for gründere, oppstartsmiljøer og vekstbedrifter

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Mer informasjon om ordningen 

Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Her finner du oversikt over øvrige nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen

 

Til toppen