Spørsmål og svar for kultur-, medie-, idretts- og frivillighetsfeltet

Hvordan skal mottakere av tilskudd fra Kulturdepartementet håndtere situasjonen når arrangementer er avlyst og inntekter bortfaller?

Styret og den daglige ledelsen hos de ulike tilskuddsmottakerne må vurdere hvilke tiltak de, ut fra situasjonen i sin institusjon eller organisasjon, mener bør iverksettes. Det gjelder f.eks. spørsmål om permitteringer eller heving av kontrakter mv.

Hva vil skje med tilskuddet når virksomheten blir stengt eller aktiviteten opphører for en lengre periode? Vil tilskuddet blir krevd tilbakebetalt som følge av at normal aktivitet er avlyst eller opphører?

En lengre stenging vil kunne påvirke institusjonenes tilskuddsbehov. Kulturdepartementet vil likevel utbetale faste driftstilskudd i tråd med de vedtak som allerede er fattet. Departementet vil ikke kreve tilbake midler som allerede er brukt til aktiviteter og arrangementer som blir avlyst som følge av koronasmitteutbruddet.

Hvis en betydelig andel av tildelte midler ikke blir brukt til formålet i 2020, kan det være aktuelt å avregne mot dette ved senere tilskuddsutbetalinger. Dette vil i tilfelle skje i dialog med den enkelte tilskuddsmottaker.

Kan tilskuddsmottaker omdefinere mål og formål nå som situasjonen har endret seg?

Dersom en tilskuddsmottaker/formidler av tilskuddsordning ønsker å benytte midlene de har fått tildelt i 2020 til tiltak som ligger utenfor formålet med tilskuddet, må dette tas opp med departementet eller med den aktuelle tilskuddsforvalteren.

Kan statstilskuddet brukes for å hjelpe kunstnere eller leverandører som er kommet i en vanskelig situasjon, gjennom å utbetale honoraret uavhengig av om det som er avtalt faktisk gjennomføres?

Den enkelte tilskuddsmottaker må gjøre en konkret vurdering av de avtaler de har inngått. Det er ikke i tråd med formålet for tilskuddet å benytte det til å gi honorar til frilansere/leverandører som ikke har avtalemessig krav på dette.

Stortinget har vedtatt krisepakker for arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende/frilansere, som inneholder mer generelle tiltak. Disse kommer i tillegg til de spesifikke kompensasjonsordningene for avlyste arrangementer i kultur-, idretts- og frivillighetssektoren.

Har offentlig ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50 % offentlig støtte krav på dagpenger hvis permitteringer skyldes koronasmitteutbruddet?

Hovedregelen er at offentlige ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50% offentlig støtte eller mer har krav på dagpenger (fra NAV) som permittert hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser, jf. § 6-2 i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet. Nedstenging av kulturinstitusjoner som følge av covid-19-utbruddet ble ansett for å være en uforutsett hendelse etter forskriften første gang dette inntrådte, og offentlig ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50% offentlig støtte hadde dermed krav på dagpenger i denne situasjonen. Hvorvidt dette unntaket også vil komme til anvendelse ved nye utbrudd og nye permitteringer, vil imidlertid bero på en konkret vurdering.

Vi må permittere ansatte. Hvordan gjør vi det?

Permitterings- og dagpengeregelverket er endret på grunn av koronasmitteutbruddet. All informasjon om dette finnes på nettsidene til NAV, se nav.no.

Hvilke utsmykkingsoppdrag kan fortsatt gjennomføres?

Arbeid med kunstprosjekter som kan gjennomføres uten risiko for smitte, kan fortsette. Arbeid som bidrar til å øke smittefaren skal utsettes.

Mange virksomheter jobber nå med digital skolepakke, utvikling av innhold og markedsføring samt planlegging av nye konsepter, utstillinger osv. Vil dette falle innenfor formålet med tilskuddet?

Ja, dette er eksempler på oppgaver det fortsatt kan være mulig å gjennomføre i denne situasjonen. Mange institusjoner gjør omprioriteringer for å styrke de funksjoner og tiltak som kan gjennomføres i det handlingsrommet man har innenfor rammene i dagens situasjon. Det vil være styret og ledelsen i den enkelte virksomheten som må vurdere hvilke tiltak som nå skal gjennomføres.

Hvis det viser seg at en betydelig del av tildelte midler ikke har blitt brukt til formålet i 2020, vil vi i dialog med den enkelte tilskuddsmottaker vurdere å korrigere tilskuddet for 2021.

Noen institusjoner/organisasjoner kan tilpasse/omdisponere deler av aktiviteten selv om virksomheten er stengt for publikum, dette kan for eksempel gjelde enkelte museer. Vil dette være i tråd med formålet for tilskuddet?

Situasjonen rundt koronasmitteutbruddet rammer museene på ulike måter, og mye avhenger av nivå og varighet for de myndighetspålagte publikumsbegrensningene grunnet smittesituasjonen. De museene som baserer vesentlige deler av inntekten sin på publikumsrettede aktiviteter som genererer billettinntekter og salg av tjenester og varer, vil måtte ta grep for å redusere kostnadene sine. Dette er et ansvar som tilfaller både styret og ledelse ved den enkelte institusjon. Museene har, som kjent, et bredt spekter av ulike oppgaver, og flere av disse vil det fortsatt være mulig å gjennomføre selv om museene er stengt for publikum.

Vi har mottatt vedtaksbrev, men tilskuddet er ennå ikke utbetalt. Vil vi nå få tilskuddet, eller vil ikke midlene betales ut?

Ja. Det er besluttet at institusjoner/organisasjoner skal beholde det statlige tilskuddet. Det omfatter også tilskudd som ikke er utbetalt, men som det er fattet vedtak om.

Hvordan skal vi rapportere på midler som er brukt på aktiviteter eller arrangementer som ikke kunne gjennomføres?

Kostnader som er påløpt skal dokumenteres i rapportering.

Vi måtte avlyse vårt arrangement, men vi har en god plan for hvordan vi kan bruke midlene likevel. Kan vi det eller må vi betale tilbake tilskuddet vi har fått?

Dersom arrangementet er avlyst og det ikke lenger er aktuelt å gjennomføre det dere har planlagt, bør dere ta kontakt med den som gir tilskuddet.

Hva med de tilskuddsordningene der fristen er gått ut, men søknadene ikke er behandlet ennå, eller de ordningene som ikke ennå har lyst ut tilskudd, vil det gjøres endringer her som får betydning for oss som vanligvis mottar tilskudd over disse ordningene?

Kulturdepartementet oppfordrer alle som forvalter tilskudd til å saksbehandle søknader som de ville gjort i en normalsituasjon. Dette for å sikre at aktiviteten så raskt som mulig kan komme tilbake til normalen når gjeldende råd og restriksjoner endres.

Eventuelle forbehold knyttet til koronasmitteutbruddet opp mot gjennomføring og eventuelle ubrukte midler kan eventuelt formidles i vedtaksbrev. Kulturdepartementet er opptatt av hensynet til likebehandling, og vi vil derfor anbefale forvaltere å sikre at regler om unntak bør gjelde alle og kommuniseres på en så tydelig måte som mulig.

Kan vi utsette prosjektet ut over den perioden som er fastsatt i retningslinjene for tilskuddsordningen eller forutsetninger gitt i tilskuddsbrev?

Kulturdepartementet gir alle tilskuddsmottakere anledning til å utsette bruk av midlene til 2021. Det er imidlertid vanskelig å skulle gi et svar som gjelder for alle ordninger. Kulturdepartementet vil likevel gi en anbefaling til alle forvaltere om å se på muligheter til å gi utsettelser på bruk av midler. Hvis dere er usikre, ta kontakt med den som forvalter deres tilskudd eller gå inn og se om dere finner informasjon på forvalters nettsider.

Om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier

Hva er formålet med kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier?

Formålet med en egen kompensasjonsordning for mediene er å bidra til at mediene kan opprettholde den journalistiske virksomheten under og etter koronakrisen, ved å kompensere for en andel av omsetningsfallet som følge av COVID-19. Publikums informasjonsbehov er stort og mediekonsumet har økt under krisen. Derfor er det viktig at vi i Norge har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner.

Hvorfor trenger mediene en egen ordning?

Mediene har også hatt nytte av de generelle tiltak for næringslivet som allerede er innført, f.eks. redusert arbeidsgiveravgift. Samtidig er det mange mediebedrifter som ikke omfattes av kompensasjonsordningen for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen, fordi de ikke har hatt stort nok omsetningsfall. Regjeringen mener det er viktig å bidra til at mediene opprettholder den journalistiske virksomheten og har derfor opprettet en egen kompensasjonsordning for medier. Kompensasjonen vil imidlertid justeres for ev. annen støtte/innsparing fra andre koronatiltak, for å unngå overkompensasjon.

Hvordan utformes ordningen?

Kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier er rettet mot mediene som har tapt mest som følge av koronakrisen. Redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden 15. mars til og med 30. juni kan søke om kompensasjon.

Hvilke medier kan søke kompensasjon?

Ordningen gjelder alle redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på 15 prosent eller mer i perioden 15. mars til og med 30. juni.

Detaljene i ordningen reguleres i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av COVID-19-utbruddet. Forskriften ble godkjent av ESA 6. juli 2020 og fastsatt av Kulturdepartementet 7. juli 2020. Søknadsportal i regi av Medietilsynet vil åpnet 4. august, og hadde søknadsfrist 13. august.

Hvor mye kan mediene få i kompensasjon?

Mediene som kvalifiserer vil få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i den aktuelle perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner per foretak. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre koronatiltak. Dersom samlet søknadsbeløp overskrider rammen for ordningen vil alle søkere få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

Hvordan skal kompensasjonen justeres for innsparinger/annen støtte?

Beregnet kompensasjon skal justeres for innsparinger fra eventuelle permitteringer av journalister i perioden etter regjeringen bekjentgjorde at det ville bli etablert en kompensasjonsordning, dvs. fra 15. mai til og med 30. juni.

Verdien av redusert arbeidsgiveravgift og eventuelle andre offentlige avgiftsreduksjoner i forbindelse med COVID-19-utbruddet skal også komme til fratrekk i beregnet kompensasjonsbeløp.

Kan medier som har fått støtte fra «kontantstøtteordningen for bedrifter» også få støtte fra denne ordningen?

Ja, medier som har fått annen støtte kan også søke støtte fra kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier. Det vil imidlertid kunne bli gjort en avkortning i støtte mottatt fra kontantstøtteordningen, dersom mediet også mottar støtte etter denne ordningen. Dette skyldes at kontantstøtteordningen regner andre tilskudd som omsetning i beregning av tilskudd.

Hvorfor er grensen for omsetningsfall lik for lokale og regionale medier?

For å unngå at ordningen får en konkurransevridende effekt har regjeringen besluttet å sette kvalifikasjonskriteriet til et omsetningsfall på minst 15 prosent for alle medier.

Når og hvor kan mediene søke?

Kompensasjonsordningen forvaltes av Medietilsynet, som også er ansvarlig for søknadsportalen. Ordningen gjelder for perioden 15. mars til og med 30. juni og det er én søknadsrunde for hele perioden. Medietilsynet åpnet for søknader 4. august, med siste frist for å søke 13. august.

Mediene trenger støtte raskt. Når vil utbetalingen skje?

Mediene søker om kompensasjon én gang. Dette for å gjøre ordningen, søknadsprosessen og søknadsbehandlingen så enkel og rask som mulig. Vi legger opp til at søknadsbehandling skal skje raskt og Medietilsynet tar sikte på utbetaling i månedsskiftet august/september.

Hvorfor legger dere ikke opp til at alle medier skal få støtte?

Regjeringen ønsker mest mulig treffsikre ordninger. For å sikre at mediene som trenger det mest får kompensasjon, har vi satt en grense på at mediene må ha hatt minst 15 prosent omsetningsfall i perioden. For å unngå at enkeltmedier får for store deler av ordningens ramme er det satt en maksgrense for kompensasjon på 15 millioner kroner per medie.

Hvordan vil dere kontrollere at mediene ikke får for mye i støtte?

Ordningen har en enkel søknadsbehandling for at søknadsprosessen skal være så enkel og rask som mulig. Det vil imidlertid bli stilt krav om at alle som søker på forespørsel vil måtte legge frem dokumentasjon i ettertid. Det vil også bli gjennomført stikkprøvekontroller i ettertid. Dersom det skulle vise seg at det blir utbetalt for mye i kompensasjon blant annet som følge av feil opplysninger, vil det bli stilt krav om tilbakebetaling av det uriktig utbetalte beløpet. Krav til dokumentasjon mv. reguleres i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av COVID-19-utbruddet.

Hvorfor ble det gjort endringer i ordningen?

Kvalifikasjonskriteriet settes til 15 prosent for alle medier for å unngå at ordningen blir konkurransevridende. Starten på kompensasjonsperioden flyttes fra 1. mars til 15. mars for at perioden bedre skal harmonere med når myndighetene iverksatte de strenge smitteverntiltakene 12. mars.

Videre har Kulturdepartementet etter høringen som ble gjennomført 26. – 29. juni 2020 besluttet å gjøre ytterligere to endringer i ordningen.

Den første endringen gjelder beregning av avkortning i kompensasjon for eventuelle permitteringer av journalister. Medieorganisasjonene har spilt inn at den foreslåtte avkortningsmetoden kunne slå uheldig ut for de minste mediene med små redaksjoner.

Departementet har derfor endret metoden for å avkorte kompensasjonen for medier som har permittert journalister i perioden 15. mai til og med 30. juni. Innsparingen fra eventuelle permitteringer av journalister i denne perioden skal trekkes fra beregnet kompensasjon.

Videre har departementet justert bestemmelsen som beskriver en mekanisme for å unngå overkompensasjon (§ 10-5 i forskriften). Endringen innebærer at medier som ikke har sammenlignbare tall for samme periode siste regnskapsår, som følge av finansiell eller operasjonell restrukturering, kan benytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til sammenligning av driftsresultater.

Andre spørsmål og svar

Finnes det ekstraordinære midler å søke på? Og finnes det en felles oversikt over slike ordninger?

Se oversikt over nasjonale tiltak  

Når vil kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer være på plass og hva kan vi søke om kompensasjon for?

Regjeringen opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene, jf. forskrifter av 3. april 2020.

Det ble satt av 300 millioner kroner til kultursektoren og 700 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det ble åpnet for søknader 14. april og første søknadsfrist var 21. april.

Ordningene er utvidet og videreført med til sammen 1,25 milliarder kroner til kultursektoren og 1,87 milliarder kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningen for kultursektoren vil fra 1. mai også omfatte aktører innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, og artister, management, booking og filmdistributører. Totalt er det satt av vel 3,1 milliarder kroner til de to ordningene som gjelder fram til 31. august.

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren og Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet. Søknadsfrist for begge ordningene er 15. september. 

Regjeringen har besluttet å videreføre kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer fra 1. september og ut året. Arrangører vil få kompensert sine tapte billettinntekter og merutgifter uten avkortning den første måneden. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent, av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandører vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter i hele perioden.

Fra 1. oktober etablerer regjeringen en stimuleringsordning som skal bidra til å oppfylle kulturpolitiske mål om å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, som er tilgjengelig for alle. Stimuleringsordningen skal bidra til å få flere kulturarbeidere over fra inaktivitet til aktivitet, noe som igjen skaper aktivitet i andre deler av næringskjeden.

For mer informasjon om søknadsfrister, søknadsbehandling og utbetaling se: