Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet

Hvordan skal mottakere av tilskudd fra Kulturdepartementet håndtere situasjonen når arrangementer er avlyst og inntekter bortfaller?

Styret og den daglige ledelsen hos de ulike tilskuddsmottakerne må vurdere hvilke tiltak de, ut fra situasjonen i sin institusjon eller organisasjon, mener bør iverksettes. Det gjelder f.eks. spørsmål om permitteringer eller heving av kontrakter mv.

Hva vil skje med tilskuddet når virksomheten blir stengt eller aktiviteten opphører for en lengre periode? Vil tilskuddet blir krevd tilbakebetalt som følge av at normal aktivitet er avlyst eller opphører?

En lengre stenging vil kunne påvirke institusjonenes tilskuddsbehov. Kulturdepartementet vil likevel utbetale faste driftstilskudd i tråd med de vedtak som allerede er fattet. Departementet vil ikke kreve tilbake midler som allerede er brukt til aktiviteter og arrangementer som blir avlyst som følge av koronasmitteutbruddet.

Hvis en betydelig andel av tildelte midler ikke blir brukt til formålet i 2020, kan det være aktuelt å avregne mot dette ved senere tilskuddsutbetalinger. Dette vil i tilfelle skje i dialog med den enkelte tilskuddsmottaker.

Kan tilskuddsmottaker omdefinere mål og formål nå som situasjonen har endret seg?

Dersom en tilskuddsmottaker/formidler av tilskuddsordning ønsker å benytte midlene de har fått tildelt i 2020 til tiltak som ligger utenfor formålet med tilskuddet, må dette tas opp med departementet eller med den aktuelle tilskuddsforvalteren.

Kan statstilskuddet brukes for å hjelpe kunstnere eller leverandører som er kommet i en vanskelig situasjon, gjennom å utbetale honoraret uavhengig av om det som er avtalt faktisk gjennomføres?

Den enkelte tilskuddsmottaker må gjøre en konkret vurdering av de avtaler de har inngått. Det er ikke i tråd med formålet for tilskuddet å benytte det til å gi honorar til frilansere/leverandører som ikke har avtalemessig krav på dette.

Stortinget har vedtatt krisepakker for arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende/frilansere, som inneholder mer generelle tiltak. Disse kommer i tillegg til de spesifikke kompensasjonsordningene for avlyste arrangementer i kultur-, idretts- og frivillighetssektoren.

Har offentlig ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50 % offentlig støtte krav på dagpenger hvis permitteringer skyldes koronasmitteutbruddet?

Ja, det har de. Hovedregelen er at offentlige ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50% offentlig støtte eller mer har krav på dagpenger (fra NAV) som permittert hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser, jf. § 6-2 i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet. Koronasmitteutbruddet anses som en uforutsett hendelse i henhold til forskriften.

Vi må permittere ansatte. Hvordan gjør vi det?

Permitterings- og dagpengeregelverket er endret på grunn av koronasmitteutbruddet. All informasjon om dette finnes på nettsidene til NAV, se nav.no.

Hvilke utsmykkingsoppdrag kan fortsatt gjennomføres?

Arbeid med kunstprosjekter som kan gjennomføres uten risiko for smitte, kan fortsette. Arbeid som bidrar til å øke smittefaren skal utsettes.

Mange virksomheter jobber nå med digital skolepakke, utvikling av innhold og markedsføring samt planlegging av nye konsepter, utstillinger osv. Vil dette falle innenfor formålet med tilskuddet?

Ja, dette er eksempler på oppgaver det fortsatt kan være mulig å gjennomføre i denne situasjonen. Mange institusjoner gjør omprioriteringer for å styrke de funksjoner og tiltak som kan gjennomføres i det handlingsrommet man har innenfor rammene i dagens situasjon. Det vil være styret og ledelsen i den enkelte virksomheten som må vurdere hvilke tiltak som nå skal gjennomføres.

Hvis det viser seg at en betydelig del av tildelte midler ikke har blitt brukt til formålet i 2020, vil vi i dialog med den enkelte tilskuddsmottaker vurdere å korrigere tilskuddet for 2021.

Noen institusjoner/organisasjoner kan tilpasse/omdisponere deler av aktiviteten selv om virksomheten er stengt for publikum, dette kan for eksempel gjelde enkelte museer. Vil dette være i tråd med formålet for tilskuddet?

Situasjonen rundt koronasmitteutbruddet rammer museene på ulike måter, og mye avhenger av hvor lenge museene blir nødt til å holde stengt for publikum. De museene som baserer vesentlige deler av inntekten sin på publikumsrettede aktiviteter som genererer billettinntekter og salg av tjenester og varer, vil måtte ta grep for å redusere kostnadene sine. Dette er et ansvar som tilfaller både styret og ledelse ved den enkelte institusjon. Museene har, som kjent, et bredt spekter av ulike oppgaver, og flere av disse vil det fortsatt være mulig å gjennomføre selv om museene er stengt for publikum.

Vi har mottatt vedtaksbrev, men tilskuddet er ennå ikke utbetalt. Vil vi nå få tilskuddet, eller vil ikke midlene betales ut?

Ja. Det er besluttet at institusjoner/organisasjoner skal beholde det statlige tilskuddet. Det omfatter også tilskudd som ikke er utbetalt, men som det er fattet vedtak om.

Hvordan skal vi rapportere på midler som er brukt på aktiviteter eller arrangementer som ikke kunne gjennomføres?

Kostnader som er påløpt skal dokumenteres i rapportering.

Vi måtte avlyse vårt arrangement, men vi har en god plan for hvordan vi kan bruke midlene likevel. Kan vi det eller må vi betale tilbake tilskuddet vi har fått?

Dersom arrangementet er avlyst og det ikke lenger er aktuelt å gjennomføre det dere har planlagt, bør dere ta kontakt med den som gir tilskuddet.

Hva med de tilskuddsordningene der fristen er gått ut, men søknadene ikke er behandlet ennå, eller de ordningene som ikke ennå har lyst ut tilskudd, vil det gjøres endringer her som får betydning for oss som vanligvis mottar tilskudd over disse ordningene?

Kulturdepartementet oppfordrer alle som forvalter tilskudd til å saksbehandle søknader som de ville gjort i en normalsituasjon. Dette for å sikre at aktiviteten så raskt som mulig kan komme tilbake til normalen når gjeldende råd og restriksjoner endres.

Eventuelle forbehold knyttet til koronasmitteutbruddet opp mot gjennomføring og eventuelle ubrukte midler kan eventuelt formidles i vedtaksbrev. Kulturdepartementet er opptatt av hensynet til likebehandling, og vi vil derfor anbefale forvaltere å sikre at regler om unntak bør gjelde alle og kommuniseres på en så tydelig måte som mulig.

Kan vi utsette prosjektet ut over den perioden som er fastsatt i retningslinjene for tilskuddsordningen eller forutsetninger gitt i tilskuddsbrev?

Kulturdepartementet gir alle tilskuddsmottakere anledning til å utsette bruk av midlene til 2021. Det er imidlertid vanskelig å skulle gi et svar som gjelder for alle ordninger. Kulturdepartementet vil likevel gi en anbefaling til alle forvaltere om å se på muligheter til å gi utsettelser på bruk av midler. Hvis dere er usikre, ta kontakt med den som forvalter deres tilskudd eller gå inn og se om dere finner informasjon på forvalters nettsider.

Om fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner i 2020

Dersom vi ikke rekker å søke i april kan vi benytte oss av den ordinære søknadsfristen 1. september?

Søknadsfristen vil bli satt i løpet av kort tid. Det vil ikke være mulig å søke på midler etter denne søknadsfristen.

Hvorfor er det årsregnskap 2018 som skal ligge til grunn?

For å gjennomføre utbetaling i mai må Lotteritilsynet legge til grunn årsregnskapet for 2018. Det sikrer likebehandling av organisasjonene og gjør det mulig å betale ut midler raskt, da Lotteritilsynet har tilgang til data for 2018 for de som mottok midler i ordningen i 2019 eller i momskompensasjonsordningen i 2019.

Hvordan vil søknadsprosessen bli i 2021?

I 2021 vil søknadsfristen være 1. september som normalt og midler vil utbetales i desember. Årsregnskap 2020 vil ligge til grunn for tildeling i 2021.

Organisasjonen mottok midler i ordningen i 2019. Hva må forberedes for å få midler i 2020?

Dersom organisasjonen mottok tilskudd i 2019 er det ikke nødvendig å forberede en søknad. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil gjenbruke data fra fjoråret. Det kommer mer informasjon om hvordan organisasjonen skal melde inn at de vil bli vurdert snarest på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Organisasjonen mottok momskompensasjon i 2019, men ikke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Hva må forberedes for å få midler i 2020?

Dersom organisasjonen fyller vilkårene i forskrift 4. april 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping og mottok momskompensasjon i 2019 må det påregnes å fylle ut et søknadsskjema. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil gjenbruke datagrunnlaget fra momskompensasjonsordningen i fjor.

Organisasjonen mottok ikke midler fra noen av disse ordningene. Hva skal til for å kunne motta tilskudd?

Dersom organisasjonen fyller vilkårene i forskrift 4. april 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping må organisasjonen fylle inn et søknadsskjema. Det må legges ved årsregnskap for 2018 godkjent av statsautorisert revisor. Mer informasjon vil bli lagt ut snarest på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Organisasjonen søkte i 2019 men fikk avslag og saken er til klagebehandling. Kan organisasjonen allikevel søke i år?

Ja, organisasjonen kan søke. Det kommer mer informasjon om hvordan organisasjonen skal melde inn at de vil bli vurdert snarest på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Søknaden vil bli vurdert på samme grunnlag som i fjor.

Siden årsregnskap for 2018 gjenbrukes betyr det at organisasjonen får det samme som i fjor?

Dette vil avhenge av størrelsen på potten som vil være kjent etter Norsk Tippings generalforsamling, samt om det er flere organisasjoner som søker og mottar midler i år enn i fjor.

Hva gjør vi dersom organisasjonen har endret kontaktinformasjon, kontonummer o.l. siden forrige tildeling?

Dette vil fremkomme på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider i forbindelse med informasjon om søknadsfrist mm.

Andre spørsmål og svar

Finnes det ekstraordinære midler å søke på? Og finnes det en felles oversikt over slike ordninger?

Se oversikt over nasjonale tiltak  

Når vil kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer være på plass og hva kan vi søke om kompensasjon for?

Det er opprettet en kompensasjonsordning for kultursektoren på 300 mill. kroner og en for idretts- og frivillighetssektoren (her inkludert frivillig kulturliv) på 600 mill. kroner. Formålet med ordningene er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Ordningene vil bli forvaltet av hhv. Norsk kulturråd og Lotteri- og stiftelsestilsynet. De vil legge ut detaljert informasjon om disse ordningene så raskt de er klare. Nærmere informasjon vil også bli lagt ut på regjeringen.no.

 

Til toppen