Scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor scenekunstfeltet, dvs. teater, opera og dans. Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk

Arbeidsområdet omfatter kulturpolitisk oppfølging og forvaltning av den statlige virksomheten Riksteatret, de nasjonale institusjonene, region- og landsdelsinstitusjonene, region- og distriktsoperatiltakene, Dansens Hus og ymse faste tiltak. 

Området omfatter også ordninger og avsetninger til scenekunst under Norsk kulturfond.

Riksteatret er departementets underliggende virksomhet på scenekunstområdet, og ble opprettet ved lov i 1948 (lov om Riksteatret). Riksteatret formidler profesjonell scenekunst over hele landet og supplerer det øvrige scenekunsttilbudet.

Norsk kulturråd har overtatt ansvaret for å samle inn og publisere publikums- og forestillingstall fra norske musikk- og scenekunstinstitusjoner. 

Eksterne lenker: