Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover.

Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov og en bærebjelke i kulturpolitikken. Det er i samfunnets interesse at skapende innsats beskyttes, slik at nye kulturuttrykk oppstår. Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling. Skapende og utøvende kunstnere stiller i dag ofte svakt når de skal selge det de har skapt. Når kultur- og mediekonsumet flyttes til digitale plattformer, endres de etablerte forretningsmodellene. Regjeringen har derfor arbeidet med å revidere lovgivningen på opphavsrettsområdet.

Våren 2016 sendte departementet forslag til ny åndsverklov på bred høring. Høringsutkastet ble fulgt opp med lovproposisjonen Prop. 104 L (2016-2017) som ble sendt til Stortinget i april 2017. Det er ventet at Stortinget behandler lovforslaget våren 2018.

Forslaget til ny åndsverklov har to hovedmål. Det første hovedmålet er å styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere, slik at det blir lettere å omsette åndsverk og rettigheter. Det andre hovedmålet er å modernisere og forenkle både språk og struktur i åndsverkloven, slik at den blir et lettere anvendelig verktøy for brukerne.

I mai 2015 lanserte EU-kommisjonen sin strategi for et digitalt indre marked i Europa – Digital Single Market (DSM-strategien). Ny opphavsrettsregulering fra EU vil også få betydning for den norske åndsverkloven. Departementet følger derfor prosessen med oppfølging av DSM-strategien tett.

I 2013 og 2014 ble loven oppdatert med tiltak mot opphavsrettsbrudd på internett og nye vernetidsbestemmelser. Med virkning fra 1. juli 2015 er det gjort endringer i åndsverkloven og forskriften til åndsverkloven. Det er innført nye regler om forenklet klarering ved generell avtalelisens. I tillegg er EUs hitteverkdirektiv gjennomført i norsk rett. Disse reglene skal løse problemene med å klarere bruk av verk i digitale bibliotek i tilfeller der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket.