Språkstatistikk

Den oppdaterte språkstatikken viser at departementa i treårsperioden 2011-2013 har brukt i overkant av 20 prosent nynorsk som eit gjennomsnitt for alle dokumentgrupper statistikken omfattar. Nynorskprosenten i proposisjonar og meldingar i 2013 var 24,9. Det er store variasjonar departementa imellom.

Kulturdepartementet fører tilsyn med gjennomføringa av reglane om målbruk i offentleg teneste. Som ledd i tilsynsarbeidet registrerer vi målform og sidetal i alle proposisjonar og meldingar etter kvart som dei ligg føre. Ved slutten av kvart kalenderår ber vi dessutan dei andre departementa senda inn sjølvregistrerte oppgåver over målbruk i anna utoverretta informasjonstilfang. På dette grunnlaget utarbeider vi ein årleg språkstatistikk.

Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og anna informasjonstilfang. Dette følgjer av lov om målbruk i offentleg teneste § 8, jf. forskrift om målbruk i offentleg teneste § 6.

Språkstatistikk for departementa for 2013 (.pdf) 

Språkstatistikk for departementa for 2012 (.pdf)

Språkstatistikk for departementa for 2011 (.pdf)  

Språkstatistikk for departementa for 2010 (.pdf)     

Språkstatistikk for departementa for 2009  

Språkstatistikk for departementa for 2007 og 2008

Språkstatistikk for departementa for 2006

Språkstatistikk for departementa for 2005

Språkstatistikk for departementa for 2004

Språkstatistikk for departementa 2001, 2002 og 2003