Act for Heritage

Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – er et nytt viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

Gruppebilde fra konferansen i Nicosia.
Deltakere på konferansen "Act for Heritage" i Nicosia, 24.-26. oktober 2019. Foto: Europarådet

Konvensjonen, som er global i sin innretning, er et supplement til UNESCOs kulturkonvensjoner og til UNIDROIT-konvensjonen om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. Når konvensjonen trer i kraft vil den samtidig bli tilgjengelig for tilslutning fra land utenfor Europa. Ratifikasjon av konvensjonen kan være et viktig bidrag i Norges arbeid med FNs bærekraftsmål mot 2030.

FNs Sikkerhetsråd har i resolusjon 2347 (2018) løftet fram betydningen av kulturarv og kulturell identitet som en viktig forutsetning for utvikling av global sikkerhet og fredelig sameksistens mellom verdens folk og land. Det er urovekkende at kulturarv gjøres til mål for ødeleggelse i områder med krig og konflikt, som ledd i angrep på folkegruppers og nasjoners felleskap og identitet.

De siste årene har vi sett at unik kulturarv har blitt destruert av ekstremistgrupper. Museer og arkeologiske kulturminnesteder har blitt plyndret og gjenstander av uerstattelig kulturell verdi smuglet ut ulovlig og omsatt i et internasjonalt marked. Ofte er slik virksomhet knyttet til annen organisert kriminalitet, hvitvasking av midler, samt finansiering av ekstremistgrupper.

Kulturarv-verdiene trenger sterkere rettsvern internasjonalt. I dette arbeidet er det viktig med et tydelig engasjement fra nasjonale justismyndigheter og et tettere justissamarbeid over landegrensene.

FNs bærekraftsmål fram mot 2030 inkluderer fred og rettferdighet for alle, samt tilgang til effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Ratifikasjon av Europarådets Nicosia-konvensjon er et lite, men viktig skritt i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål. Når konvensjonen trer i kraft vil den kunne være et viktig redskap for land som trenger å få på plass et bedre rettsvern for kulturverdier, også utenfor Europa.

Fra salen under konferansen i Nicosia.
Act for Heritage-konferansen i Nicosia i oktober 2019. Foto: Europarådet

Kypriotiske myndigheter arrangerte i samarbeid med Europarådet og EU konferansen "Act for Heritage", i Nicosia, 24.-26. oktober 2019. Utgangspunktet for konferansen var todelt: Vertskapet ønsket å markere Europarådets 70-årsjubileum, og samtidig fremme informasjon om Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – den såkalte Nikosia-konvensjonen – som ble framlagt for ministerkomiteen i Nikosia i mai 2017. Arrangørene ønsket deltakelse fra sentralforvaltning og sivilsamfunn/NGOer. Fra Norge deltok seniorrådgiver OkKyong Park-Bhasin fra Justis- og beredskapsdepartementet og generalsekretær Liv Ramskjær fra Norges museumsforbund. Seniorrådgiver Sunneva Sætevik fra Kulturdepartementet deltok i konferansen som rapportør for Europarådet.

Konvensjonens strafferettslige "nedslagsfelt" omfatter flere departementers ansvarsområder. Konferansen var innom temaer som kunnskap og forskning relatert til ulovlig handel med kulturgjenstander, koplingen til organisert kriminalitet, hvordan myndigheter og sivilsamfunn kan arbeide for å verne kulturarv og hindre kulturkriminalitet, hvordan fremme samarbeid over landegrenser, mv. Konferansen resulterte i et sett anbefalinger for videre oppfølging. Det vil bli utarbeidet en konferanserapport som sammenfatter innlegg og oppsummerer drøftingene i de fire arbeidsgruppene.

Mer informasjon på Europarådets nettside