Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Act for Heritage

Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – er et viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

Konvensjonen, som er global i sin innretning, er et viktig supplement til UNESCOs kulturkonvensjoner og til UNIDROIT-konvensjonen om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. Når konvensjonen trår i kraft vil den samtidig bli tilgjengelig for tilslutning fra land utenfor Europa. Ratifikasjon av konvensjonen er derfor et viktig bidrag i Norges arbeid med FNs bærekraftmål mot 2030.

FNs Sikkerhetsråd har i resolusjon 2347 (2018) løftet fram betydningen av kulturarv og kulturell identitet som en viktig forutsetning for utvikling av global sikkerhet og fredelig sameksistens mellom verdens folk og land. Det er urovekkende at kulturarv gjøres til mål for ødeleggelse i områder med krig og konflikt, som ledd i angrep på folkegruppers og nasjoners felleskap og identitet.

De siste årene har vi sett at unik kulturarv har blitt destruert av ekstremistgrupper, museer og arkeologiske kulturminnesteder har blitt plyndret og gjenstander av uerstattelig kulturell verdi smuglet ut ulovlig og omsatt i et internasjonalt marked. Ofte er slik virksomhet knyttet til annen organisert kriminalitet, hvitvasking av midler, samt finansiering av ekstremistgrupper.

Kulturarv-verdiene trenger sterkere rettsvern internasjonalt. I dette arbeidet er det viktig med et tydelig engasjement fra nasjonale justismyndigheter og et tettere  justissamarbeid over landegrensene.

FNs bærekraftmål fram mot 2030 inkluderer fred og rettferdighet for alle, samt tilgang til effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Ratifikasjon av Europarådets Nicosia-konvensjon er et lite, men viktig skritt i arbeidet for å nå FNs bærekraftmål. Når konvensjonen trår i kraft vil den kunne være et viktig redskap for land som trenger å få på plass et bedre rettsvern for kulturverdier, også utenfor Europa.

Kypriotiske myndigheter har i samarbeid med Europarådet og EU tatt initiativ til å arrangere konferansen "Act for Heritage", i Nicosia, 24-26 oktober 2019. Utgangspunktet for konferansen er todelt: Vertskapet ønsker å markere Europarådets 70-årsjubileum, samt fremme informasjon om Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – den såkalte Nikosia-konvensjonen – som ble framlagt i mai 2017.

Konvensjonens strafferettslige "nedslagsfelt" omfatter flere departementers ansvarsområder. Konferansen vil sveipe innom temaer som kunnskap og forskning relatert til ulovlig handel med kulturgjenstander, koplingen til organisert kriminalitet, hvordan myndigheter og sivilsamfunn kan arbeide for å verne kulturarv og hindre kulturkriminalitet, hvordan fremme samarbeid over landegrenser, mv. Målet er at konferansen skal resultere i en tiltaksliste som kan spilles videre inn i Europarådets arbeidsprogram for 2020/21, og som også vil kunne reflekteres i oppfølgingen av EUs handlingsprogram for kulturarv.

Til toppen