Professor dr. juris Alf Petter Høgberg, UiO: Juridisk betenkning vedr. tilbakelevering av kulturgjenstander til andre stater av ulovlig utførte gjenstander

Problemstillinger vedr. tilbakelevering av ulovlige kulturgjenstander stoppet i grensekontroll.

Professor dr. juris Alf Petter Høgberg, UiO: Juridisk betenkning vedr. tilbakelevering av kulturgjenstander til andre stater av ulovlig utførte gjenstander

Kulturdepartemenet er regelverksforvalter bl.a. for kulturminnelovens regler om ulovlig handel med kulturgjenstander. Det har blitt et økt internasjonalt fokus på handel med kulturgjenstander, som bl.a. utgjør en kilde til terrorfinansiering, og det er utarbeidet både folkerettslige traktater og internrettslig lovverk med regler om tilbakelevering av ulovlig innførte kulturgjenstander.

Reglene om tilbakelevering støter an mot en rekke andre regelsett, både av materiell og prosessuell art, og ser en hen til dette, er det svært mange mulige aktører på feltet (toll, politi, JD, Riksantikvaren, Kulturrådet, div. vedtaksinstitusjoner mv.)

Det er viktig å etablere en god forvaltningspraksis for tilbakelevering av kulturgjenstander. I denne forbindelse er det både viktig å påse at privatpersoners rettssikkerhet ivaretas, og at systemet ikke blir for krevende å håndtere for de ulike involverte myndighetsinstanser.