Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Program nordisk seminar: Kulturkriminalitet - regelverk og rettspraksis i Norden

Program for seminar 12. og 13. desember 2017 i Professorboligen ved Universitetet i Oslo, Karl Johansgt. 47

Hvordan samarbeide på tvers av fag- og landegrenser om innsats og tiltak for å hindre kulturkriminalitet?

Første dag: Situasjonsbeskrivelser og utfordringer - svakheter i eksisterende regelverk –potensial for samarbeid - utvikling av rettsregler.

Andre dag: Drøfte konkret tilnærminger og samarbeidstiltak. - Hvor kan det finnes samarbeidsfordeler. - Muligheter for prosjektsamarbeid? Neste skritt?

Mål: konkretisere oppfølgingstiltak  for 2018 og framover. Fremme anbefalinger til Nordisk Ministerråd.

Arbeidsspråk: Tolkning fra skandinavisk til engelsk.

 

 

Tirsdag 12. desember

   
11.30 Registrering og lunsj
   
12.00 Kulturdepartementet  ønsker velkommen
v/ ekspedisjonssjef Christine Hamnen, Kunst- og museumsavdelingen
   
12.05 Åpningshilsen
v/ statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet
   


12.15

 

Del I: Betydningen av samarbeid på tvers av fag- og landegrenser for å bekjempe kulturkriminalitet

Stikkord: Kulturkriminalitet i Norden i et internasjonalt perspektiv - om vårt ansvar for å ta vare på verdens kulturarv, så vel som vår egen. Hva kan gjøres innen eget lands jurisdiksjon? Museenes rolle og ansvar som vedtaksinstitusjoner og ekspertinstans når det gjelder utførsel av kulturgjenstander og vern av nasjonale kulturskatter. Tiltaksplaner. Oppfølging av etiske retningslinjer. Hvordan bidra til å beskytte andre lands kulturarv? Behov for utvikling av regelverk og rettspraksis.

Mellom lovverk og praksis. Museets utfordringer i møtet med ulovlige kulturgjenstander.

Innleder: Seksjonsleder Håkon Roland, Kulturhistorisk Museum/UiO.

   

12.40

Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: -What can the new CoE-Convention add to already existing international instruments to prevent culture crime?

Innleder: Carlo Chiaromonte, leder av Europarådssekretariatets avdeling for strafferett og anti-terror.

   
  Spørsmål og kommentarer
   
 

Del II: Regelverk og rettspraksis i Norden: utfordringer og virkemidler til rådighet

Stikkord: Potensial for forbedring i regelverk? - Utfall av aktuelle saker? Hva kunne/burde vært annerledes? Utfordringer med informasjonsflyt mellom sentrale aktører og hvordan de ulike landene har løst dette. Rutiner, ansvarsdeling, forbedringspunkter. Muligheter for samarbeid på tvers av faglige og geografiske grenser? Kommentere eventuelle mangler og behov ved CoE-konvensjonen. Se de enkelte lands rettsregler i forhold til konvensjonen.

   

13.20

Kulturkriminalitet i Norge: Styrker og svakheter ved dagens regelverk og rettspraksis.

Innleder: Riksantikvar Jørn Holme

   
14.00 Pause med kaffe og frukt/croissanter
   

14.30

"Kulturarvsbrott och illegal handel med kulturföremål – Den svenska rättsliga systematiseringen och avgränsningen av problemet." 
Innleder: Utredare Måns Pedersen, Riksantikvarieämbetet, Sverige

"Dansk regelverk og retspraksis – og seneste nyt"
Innledere: 
Fuldmægtig Tawa Adetunji, Kulturministeriet, og specialkonsulent Susanne Thuesen Simonsen, Slots- og Kulturstyrelsen

"Regelverk og rettspraksis – erfaringer fra Island – aktuelle utfordringer"
Innleder: Avdelingsdirektør Agnes Stefansdottir, Minjastofnun, Island

"Kulturminnekriminalitet og inndragning – i et finsk perspektiv"
Innleder:
Professor Johan Boucht, finsk jurist, Universitetet i Oslo

   
16.30 Plenumsdrøfting av felles utfordringer og mulige oppfølgingstiltak i 2018 og videre framover.
   
17.25 Oppsummering. - Hva skjer i morgen?

Deltakerne inviteres til å forberede forslag til oppfølgingstiltak og samarbeidsprosjekter.
   
17.30 Slutt for dagen!
   
 

Kveldsprogram

   
19.00 Velkomstdrink i stuene i Professorboligen
   
19.30 Middag
   
 

Onsdag 13. desember

   


09.00

Del III: Veien videre? Tiltak mot kulturkriminalitet i Norden: Behov. Tilnærminger

  • Hvordan kan/bør myndigheter intervenere for å stanse ulovlig innførsel og utførsel av kunst- og kulturgjenstander? Juridiske utfordringer?
  • Best praksis og prosedyrer mht tilbakeholdelse av gjenstander som mangler utførselstillatelse. Sjekk av proveniens, m.v.
  • Politi- og tollmyndigheters behov? Kjøpernes/mottakernes rettigheter? Utfordringer ved omsetning på internett.

Kaffe, frukt og croissanter

 

   
09.30

Påtalemyndighetenes håndtering av kulturkriminalitet – arbeidsmetoder, avdekking og oppklaring av kulturkriminalitet

Innleder: Politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim

   
10.00

Tolletatens rolle i bekjempelsen av grensekryssende kulturkriminalitet: Rettslige og tekniske utfordringer. (Arbeidsmetoder, avdekking og oppklaring)

Innleder: Avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen, Tolldirektoratet

   
10.30 Pause med kaffe, frukt og croissanter
   

10.45

"Working with cultural objects and manuscripts: Provenance, Legality, and Responsible Stewardship (WCOM)". A Finnish collaborative project funded by the University of Helsinki Future Fund with support from the National Museum of Finland and ICOM Finland.

Innleder: Sanna Aro-Valjus, University of Helsinki

   

11.00

Muligheter for nordisk forsknings- og prosjektsamarbeid: Forslag til fellesprosjekt innenfor programmet Horizon 2020

Innleder: Professor Alf Petter Høgberg, prodekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

   

11.15

Plenumsdrøfting

Stikkord: Nordiske samarbeidssynergier– hvordan kan de nordiske land samarbeide for å bekjempe ulovlig handel og annen kulturkriminalitet, og således bidra til bedre vern av verdens kulturarv, samt motvirke finansiering av terrorvirksomhet?

- Hvordan kan kunst- og kultureksperter bistå law enforcement i arbeidet med å bekjempe kulturkriminalitet?

- Hvilke spørsmål bør inngå i vedtaksmyndighetenes vurdering før det gis utførselstillatelser eller ekspertuttalelser om proveniens?

Forslag til videre oppfølgingstiltak

   
 
12.00

Oppsummering og perspektiver framover 

Innleder:

   
 
12.15

Tilbakelevering av ulovlig innført steinalderøks til Sverige 

Overlevering ved statssekretær Bård Folke Fredriksen, Kulturdepartementet, til Sveriges ambassadør Axel Wernhoff.

   
12.30 Avslutning med lunsj