Nordisk konferanse: Ulovlig handel med kulturgjenstander - Sterkere sammen?

2. og 3. desember, Oslo.

Hvordan kan de nordiske land best samarbeide om innsats og tiltak mot ulovlig handel med kulturgjenstander

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Som en oppfølging til FN Sikkerhetsråds resolusjon 2199, bestemte de nordiske kulturministrene på sitt møte i mai å holde en fellesnordisk fagkonferanse med det formål å utforske mulighetene for et videre nordisk samarbeid om tiltak mot ulovlig handel. 

Kulturdepartementet inviterte til en fellesnordisk fagkonferanse i Nasjonalbiblioteket i Oslo 2. og 3. desember 2015. Konferansen ble arrangert med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og Nordisk ministerråd.

Målet med konferansen var å bidra til økt kunnskap hos berørte aktører, utveksle erfaringer og "best practices", samt drøfte muligheter for et tettere nordisk samarbeid om tiltak som bedre kan utnytte de nordiske landenes samlete ressurser.

Målgruppe for konferansen var i første rekke etater, institusjoner og fageksperter som har et ansvar når det gjelder gjennomføring av tiltak for å hindre ulovlig handel.

Konferansens første dag var konsentrert om situasjonsbeskrivelser fra de fem nordiske land. Hensikten var å avdekke svakheter og behov og derav utlede hvilket potensial for samarbeid som eksisterer.

Konferansens andre dag var satt av til nærmere drøfting av mulige konkrete samarbeidstiltak og områder hvor det kunne finnes samarbeidsfordeler, hvordan disse best kunne utløses og utnyttes, hvordan det praktiske samarbeidet kunne foregå, og hva som eventuelt burde være neste skritt.

Sluttdokument fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander, Oslo 2. og 3. desember 2015 (.pdf)

Program