Program for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander 2015

Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander 2. og 3. desember 2015.

ULOVLIG HANDEL MED KULTURGJENSTANDER: STERKERE SAMMEN?

- Hvordan kan de nordiske land best samarbeide om innsats og tiltak for å hindre ulovlig innførsel og omsetning av kulturgjenstander

Første dag: Situasjonsbeskrivelser - avdekke svakheter og behov – utlede potensial for samarbeid.

Andre dag: Drøfte nærmere mulige konkrete samarbeidstiltak og områder hvor det kan finnes samarbeidsfordeler – hvordan disse best kan utløses og utnyttes, hvordan det praktiske samarbeidet kan foregå, hva som eventuelt bør bli neste skritt.

NB – Det legges opp til tolking fra skandinavisk til engelsk.

Program (med forbehold om endringer):

Onsdag 2. desember

kl. 0930-1000

Registering deltakere/Kaffe
Moderator: Avdelingsdirektør Espen Hernes, Norsk kulturråd.
   

Del I: Introduksjon til tema: Hvorfor er det viktig å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander?

kl. 1000 

Velkommen

Assisterende direktør Roger Jøsevold, Nasjonalbiblioteket

 

Nordiske samarbeidssynergier– hvordan kan de nordiske land støtte opp om arbeidet for å bekjempe ulovlig handel og redusere finansiering av terrorvirksomhet? 

Åpningshilsen ved kulturminister Thorhild Widvey

 

Betydningen av et nordisk initiativ for å bekjempe ulovlig handel med kulturgjenstander

Hilsen ved Irina Bokova, UNESCOs generaldirektør

kl. 1020

Kulturgjenstander som ulovlig handelsvare: Hvem profiterer? Hvem betaler prisen?

Om IS’ finansiering ved hjælp af handel med kulturgenstande

Seniorforsker Frederik Rosén, Dansk Institut for Internationale Studier

 

Hvordan Norden kan bidra til å ta vare på kulturarv i konfliktområder. Refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Midtøsten.

Arkitekt og prosjektmedarbeider Dima Chahin, Norsk Institutt for Kulturminneforskning 

 

Del II: Norden som marked for ulovlige kulturgjenstander: Tilførselsruter – omfang – hvor og hvordan foregår omsetning – hvem kjøper? Utfordringer og virkemidler til rådighet.

kl. 1040

 

Transnational Organised Crime and Trade in Art and Antiquities

Professor Neil Brodie, University of Glasgow, Centre for Crime and Justice Research

kl. 1110

Et virtuelt marked for ulovlig handel med kulturarvsgenstande. Palmyra i Syrien som eksempel.

Professor Rubina Raja, Universitetet i Aarhus

kl. 1135

Virkemidler for å bekjempe grensekryssende kriminalitet: Hvor og hvordan bør myndigheter intervenere for å stanse handel med ulovlige kunst- og kulturgjenstander?

Françoise BORTOLOTTI, Criminal Intelligence Officer, Works of Art Unit, INTERPOL

kl. 1155

Internetthandel med kunst og kulturgjenstander i Norden – Erfaringer? Muligheter for forebyggende tiltak mot ulovlig omsetning. Samarbeid med myndigheter?

Sikkerhetsrådgiver Geir Petter Gjefsen, Finn.no

 

En kunsthandlers perspektiv på  markedet, markedsmekanismer og egen rolle.

Finn Petter Øyen, Norges kunst- og antikvitetshandleres forening

 

Spørsmål og diskusjon

 

 

kl. 1230

Lunsj

 

 

 

DEL III: Status for arbeidet med å bekjempe kunst- og kulturkriminalitet i Norden: Styrker og svakheter, mangler og behov. Potensial for videre samarbeid?

kl. 1315

"Cultural Heritage Crime – The Nordic Dimension" (2006). Refleksjoner ti år etter rapporten. Hvor går veien videre fra 2016: -Hver for seg eller sammen?

Forskningssjef dr.jur. Lars Korsell, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), redaktør av rapportenCultural Heritage Crime – The Nordic Dimension" (2006).

kl. 1345

Kulturgjenstander i transitt – om mulige smuglerruter til et illegalt marked i Norden

Nordic Liaison Officer Linda ERVIK, Nordic Police and Customs cooperation

kl. 1400

Å jobbe med kulturminner - En kartlegging av kompetansebehov blant ansatte i kultursektoren, toll - og politimyndigheter. 

Presentasjon av Albatrassrapport 2008 av medforfatter Hilde Madsø Jacobsen 

kl. 1415

Olaglig export av kulturegendom ur EU - Finska erfarenheter.

Jurist Juha Maaperä, Museiverket

kl. 1430 

Hvordan jobber politiet med kunst- og kulturkriminalitet? Styrker og svakheter, mangler og behov?

Status og situasjonsbeskrivelse fra de nordiske lands arbeid med å hindre omsetning av ulovlige kunst- og kulturgjenstander.

Nordisk panel: Kenneth Mandergrehn (S), Trond Eirik Schea (N), Lars Thorbjørnsen (DK).

Spørsmål og diskusjon

  

  

kl.  1515

Pause

 

 

kl. 1530

 

Hvordan jobber tollvesenet for å fange opp ulovlig utførte/innførte kulturgjenstander: Styrker og svakheter, mangler og behov?

Status og situasjonsbeskrivelse fra de nordiske lands arbeid med å hindre innførsel/utførsel av ulovlige kunst- og kulturgjenstander.

Nordisk panel: Martin Johansson (S), Anders Bjarne Flekke (N), Erland Kolding Nielsen (DK).

Spørsmål og diskusjonUtfordringer knyttet til museer og fageksperters ansvar og rolle. Fokus på museenes trippelrolle – som samlingsforvaltere, som rådgivende eksperter for toll/politi, som vedtaksinstitusjoner for myndighetene.

kl. 1630

Forholdet mellom plyndring og marked – et institusjonskritisk perspektiv.

Direktør Tone Hansen, Henie Onstad kunstsenter

kl. 1645

Hvilke utfordringer gir omsetningen av arkeologisk materiale for fagmiljøer og museer?

Professor Christopher Prescott, Univ. i Oslo

 

 

 

Pause

 

 

kl. 1715

 

 

Museer og kulturetaters rolle og ansvar i arbeidet for å hindre ulovlig omsetning av kulturgjenstander.

Status og situasjonsbeskrivelse fra de nordiske lands arbeid rettet mot å hindre innførsel/utførsel og omsetning av ulovlige kunst- og kulturgjenstander. Museenes arbeid med proveniens.

Nordisk panel: Lars Amréus (S), Vibeke Mohr (N), Jan Jans (DK), Kristin Huld Sigurðardóttir (ISL), Jouni Kuurne (F).

Spørsmål og diskusjon


kl. 1815

Avslutning program dag 1

 

 

kl. 1830-2000

Nordisk policygruppe: Ordfører/leder: Riksantikvarie Lars Amréus 

De respektive lands ansvarlige fagmyndigheter møtes for å drøfte videre samarbeidsplaner og mulige oppfølgingstiltak.

 

 

Torsdag 3. desember (kl. 0900-1500)

   

Del IV: Veien videre: Tiltak som kan hindre ulovlige kulturgjenstander i Norden

kl. 0900

Oppsummering fra dag 1. Føringer for arbeidsgruppenes oppdrag. Forventninger til resultat.

Moderator: direktør Carsten Paludan-Müller, NIKU

kl. 0915

Norden som regional aktør i det internasjonale arbeidet for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander 

Statssekretær Tone Skogen, Utenriksdepartementet

kl. 0930

Hvilke tiltak anbefaler UNESCO-Sekretariatet at medlemsstatene iverksetter for å hindre ulovlig handel. Hva kan UNESCO–sekretariatet tilby av tilrettelegging?

Maria Miñana, Programme Specialist, Cultural Heritage Protection Treaties Section, UNESCO-sekretariatet

 

Spørsmål og diskusjon: - Aktuelle nordiske samarbeidstiltak i regi av UNESCO-sekretariatet?

kl. 0950

"En suksess-case: Tilbakeføring av verk stulits ur Kungliga bibliotekets samlingar. Perspektiver på handel med stulna böcker og samarbeidet med polismyndigheter. Hvilke erfaringer og lærdommer kan bygges 
videre på i nordisk sammenheng?"

Bibliotekarie Greger Bergvall, Kungliga biblioteket

   
kl. 1010

Pause

   
kl. 1020

Parallelle arbeidsgrupper med etterfølgende presentasjon:

På hvilke områder kan nordisk samarbeid være formålstjenlig og ressurseffektiviserende for å bekjempe ulovlig innførsel og omsetning? Forslag til konkrete oppfølgingstiltak.

Nordisk arbeidsgruppe for Toll og Politi (lukket forum): Ordfører/leder: Forskningssjef dr.jur. Lars Korsell, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Nordisk arbeidsgruppe for kultur (off. etater, kulturinstitusjoner og organisasjoner): Ordfører/leder: Kontorsjef Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir; Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, Island

   
kl. 1120

Felles behov – felles tiltak? Presentasjon av arbeidsgruppenes konklusjoner:

-Hvilke nordiske tiltak er eventuelt gjennomførbare på kort sikt? -Hvilke tiltak bør søkes gjennomført på lengre sikt?

Politi: Anbefalte oppfølgingstiltak. Rapportør: Tuva Brørby
Toll: Anbefalte oppfølgingstiltak. Rapportør: Martin Johansson
Kulturfaglige miljøer: Anbefalte oppfølgingstiltak. Rapportører fra tre temagrupperRagnheiður Helga Þórarinsdóttir, Josephine Munch Rasmussen, Liv Ramskjær.

Spørsmål og diskusjon

   
kl. 1215

Lunsj

   

Del V: Avslutning: Hvor går vi herfra?

 kl. 1300

Oppspill fra policy-gruppen og spørsmål til drøfting:

- Hvordan kan nordiske fagmiljøer bidra til kompetanse-oppbygging innen toll og politi?
- Nytteverdi av fellesnordiske workshops, kurs, med mer?
- Internettovervåkning som fellesnordisk prosjekt?
- Hvordan kan Nordisk ministerråd bidra videre?

kl. 1400

Ansvarlige fagmyndigheter presenterer sine synspunkter og konklusjoner, og forslag til mulige konkrete oppfølgingstiltak – eventuelt i form av et intensjonsdokument: Hvem gjør hva, hvor og når?

kl. 1450

Oppsummering /Avsluttende hilsen

kl. 1500

Slutt