Vellykket nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Konferansen ble holdt 2. og 3. desember 2015 i Nasjonalbiblioteket i Oslo, i regi av det norske Kulturdepartementet. Formålet var å drøfte mulighetene for et nordisk samarbeid om felles strategi og tiltak for oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 2199 og UNESCOs 1970-konvensjon om ulovlig handel var tema.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Konferansen ble til etter initiativ fra de nordiske kulturministrene, som i mai 2015 vedtok en felleserklæring om ulovlig handel med kulturgjenstander fra Irak og Syria.

Bilde fra salen med deltakerne.
Kultur-, toll- og politimyndigheter og fageksperter fra hele Norden deltok. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Konferansen samlet over 100 deltakere fra alle de fem nordiske land. Målet med konferansen var å bidra til økt kunnskap hos berørte aktører, utveksle erfaringer og "best practices", samt drøfte muligheter for et tettere nordisk samarbeid om tiltak som bedre kan utnytte de nordiske landenes samlete ressurser. Målgruppen for konferansen var i første rekke etater, institusjoner og fageksperter. I tillegg deltok representanter fra UNESCO og INTERPOL.

- Norden alene kan ikke løse dette enorme problemet, men vi kan bidra ved å rette innsats og ressurser der de gir mest uttelling. Og best uttelling av våre felles ressurser mener jeg vi får gjennom et konkret og praktisk samarbeid. Vårt håp er at konferansen skal munne ut i noen forslag til konkrete oppfølgingstiltak som det kan arbeides videre med i fellesskap, sa kulturminister Thorhild Widvey i sin åpningstale.

Kulturminister Thorhild Widvey holdt åpningstale.
Åpningstale ved kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Videre oppfølging

Deltakerne viste stor entusiasme for samarbeidstanken og la for dagen en arbeidsånd som befestet troen på at det kan være mulig å få til en god oppfølging i form av konkrete samarbeidstiltak. Enkelte uttrykte at de gjerne hadde ønsket seg mer tid i arbeidsgruppene. Det ble understreket et behov for jevnlige møter for å utveksle informasjon og å lære av hverandre. Svensk politi inviterte nordiske toll- og politietater til et oppfølgingsmøte for å fortsette drøftingene i 2016.

En liten svensk-norsk redaksjonskomité har ferdigstilt sluttdokumentet med anbefalinger fra konferansen. Hensikten med dette dokumentet er først og fremst å etablere et utgangspunkt for videre konkretisering av tiltak. Sluttdokument fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander, Oslo 2. og 3. desember 2015 (.pdf)

Ansvaret for nasjonal oppfølging av regelverket som berører ulovlig handel med kulturgjenstander er fragmentert og fordelt på flere departementer og etater. I Norge har Kulturdepartementet koordineringsansvaret. Vår største utfordring er å få til en bedre interaksjon mellom toll-/politi- og kultursektoren, noe som er avgjørende for å lykkes med førstelinjetiltak for å hindre innførsel og ulovlig handel.

Etter årsskiftet ønsker Kulturdepartementet å invitere de viktigste aktørene til et oppsummerende møte for å drøfte hvilke tanker de gjør seg etter konferansen når det gjelder videre nordisk samarbeid og hvordan vi fra norsk side kan få til en bedre koordinering mellom de ulike departementer og etater med oppfølgingsansvar.

Konferansen ble gjennomført med støtte fra Utenriksdepartementet og Nordisk ministerråd.