Bedre tilgjengelighet til flere varer og tjenester – EUs tilgjengelighetsdirektiv

EU har satt i gang et arbeid med å gjøre en rekke varer og tjenester bedre tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.

Europakommisjonens har foreslått nye regler for bedre tilgjengelighet og økt krav om universell utforming av e-handel, banktjenester, transporttjenester, smarttelefoner, datamaskiner og billettautomater – EUs tilgjengelighetsdirektiv.

Bakgrunnen for Europakommisjonens forslag er ønsket om å gi personer med funksjonsnedsettelser og eldre tilgang til flere varer og tjenester. Målet er et inkluderende samfunn med økt uavhengighet for personer med funksjonsnedsettelse. Samtidig vil forslaget innebære et mer enhetlig regelverk i EU. Dette vil gjøre det enklere å både tilby og ta i bruk utvalgte produkter og tjenester på tvers av landegrensene. Norge berøres gjennom EØS-avtalen.

I følge Europakommisjonen vil antallet mennesker med funksjonsnedsettelse øke fra 80 millioner i dag til 120 millioner innen 2020 som følge av Europas aldrende befolkning.

Forslaget er nå ute på høring. Les høringsbrevet og kom med innspill her. Se også eget EØS-notat om EUs tilgjengelighetsdirektiv .

Informasjonsbrosjyre fra Europakommisjonen: European Accessibility Act: Improving the Accessibility of Products and Services in the Single Market.