Statspartsmøte om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tema for årets møte var blant annet rettighetene til personer med psykiske lidelser og utviklingshemmede, eliminering av fattigdom og ulikheter for personer med nedsatt funksjonsevne og informasjonsteknologi.

Konvensjonens 10-årsjubileum ble også markert. I jubileumsåret har 164 land ratifisert konvensjonen.

Norges innlegg ble holdt av ministerråd til Norges faste delegasjon til FN May-Elin Stener. I innlegget ble det blant annet fokusert på behovet for utvikling av statistikk som beskriver funksjonshemmedes situasjon. God statistikk som beskriver situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne er viktig for utvikling av politikken og  for utarbeiding av målrettede tiltak for oppfylling av FNs nye bærekraftsmål. Les innlegget her. 

Fra Norge deltok representanter fra Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Norad, Oslo kommune, Atlas-Alliansen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Barne- og likestillingsdepartementet.

Til toppen