Funksjonsnedsetjingar

Personar med funksjonsnedsetjingar har dei same rettighetane som andre. Politikken for personar med funksjonsnedsetjing skal byggje på likestilling og likeverd, sjølvbestemming, medverknad, deltaking og inkludering.

Kulturdepartementet har ansvar for nasjonal likestilling- og diskrimineringslovgjeving, som mellom anna forbyr diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. I tillegg har departementet eit overordna ansvar for å koordinere regjeringas politikk for menneske med nedsett funksjonsevne ovanfor andre departement. Sektordepartementa har ansvar på eigne sektorområde. Regjeringas strategi for likestilling av menneske med funksjonsnedsetjing for perioden 2020-2030 er underskrive av ni ministrar frå åtte departement.

Organisasjonane er ein viktig høyringspart i relevante politiske prosessar, som utarbeiding av handlingsplanar og strategiar.

I tillegg inviterer statsråden til årlege politiske rundebordskonferansar med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge funksjonshemmede og andre statsrådar på feltet om aktuelle tema. Dei tre organisasjonane samarbeider også med Bufdir om, på vegne av departementet, å markera den internasjonale FN-dagen for menneske med funksjonsnedsetjingar kvart år den 3. desember. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat

Bufdir er departementets fagdirektorat for politikken for menneske med nedsett funksjonsevne. Direktoratet har ei eiga informasjonsside om nedsett funksjonsevne. Bufdir arbeider for å betre levekår og livssituasjon for personar med funksjonsnedsetjingar.

Bufdirs oppgåver omfattar mellom anna: