FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD)

FN-konvensjonen forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Målet med konvensjonen er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre.

ICERD står for "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination".

FNs rasediskrimineringskonvensjon forplikter statene til å forby og bekjempe denne typen diskriminering med alle egnete midler.

FNs rasediskrimineringskonvensjon ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 1965 og trådte i kraft i 1969. Norge ratifiserte konvensjonen i 1970. Konvensjonen er inkorporert i norsk lov gjennom likestillings- og diskrimineringsloven

FNs rasediskrimineringskomité fører tilsyn med at konvensjonen etterleves. Statene rapporterer jevnlig til komitéen. likestillings- og diskrimineringsombudet har i oppgave å overvåke den nasjonale gjennomføringen av konvensjoner.