FN-konvensjoner

BLD har ansvar for fire FN-konvensjoner: FNs konvensjon for barns rettigheter, FNs kvinnekonvensjon, FNs konvensjon mot rasediskriminering og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Barnekonvensjonen (CRC)

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD)

FN-konvensjonen forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Målet med konvensjonen er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre.

FNs kvinnekonvensjon (CEDAW)

Kvinnekonvensjonen (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon) skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Målet med Kvinnekonvensjonen er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene.

Aktuelt nå

LDOs supplerende rapport til FNs kvinnekomité

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har tatt i mot Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnekomité.