Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens åtte innsatsområder.

I regjeringsplattformen er innsatsområdet beskrevet slik:

Tryggheten er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Den enkelte skal kunne føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Hverdagskriminalitet må bekjempes. Samfunnet må reagere tydelig på lovbrudd og ta trusselen fra organisert kriminalitet på alvor. Gjennom et moderne og handlekraftig politi vil regjeringen styrke beredskapen og den operative kapasiteten til å bekjempe kriminalitet. Det er viktig å skape balanse i strafferettskjeden. 

Regjeringen vil sørge for at landet er rustet til å håndtere fremtidige kriser. Gjørv-kommisjonens rapport og politistudien har påvist alvorlige mangler. Regjeringen vil derfor øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap. Gjennomføringskraften må gjenreises. Det vil legge grunnlaget for et tryggere samfunn. 

Siden regjeringens tiltredelse i 2013 er det satt i verk en rekke tiltak, blant annet:

  • Styrket beredskap
  • Tiltak mot ekstremisme og radikalisering
  • Styrket grunnbemanning i politiet
  • Raskere ikrafttredelse av straffeloven
  • Økt soningskapasitet