Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Etter forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven endres rentesatsen for hvert kalenderår og tilpasses endringene i forsinkelsesrenten og styringsrenten. Fra 1. januar 2020 er denne renten 4,30 prosent p.a.

Hovedregelen etter ekteskapsloven § 70 og skifteloven § 65 er at hvis en ektefelle eller en loddeier på skifte overtar eiendeler av en verdi som overstiger den del av boet som vedkommende har krav på, skal vedkommende betale den andre ektefellen eller de øvrige arvinger det overskytende.

Når det som overtas er fast eiendom, kan den som skal betale ut den andre ektefellen eller arvinger, i stedet tilby en fordring med pantesikkerhet i eiendommen. Den som skal ha oppgjøret, må nøye seg med en slik pantesikret fordring og har ikke rett til å kreve kontantoppgjør i stedet. Dette kalles et skifteutlegg. Slike fordringer kan sies opp fra begge sider med seks måneders varsel, og Justisdepartementet fastsetter rentesatsen som skal legges til grunn.

Denne rentesatsen vil også bli benyttet hvis en ektefelle på skifte tilkjennes renter av beløp som skal betales etter hovedregelen om kontant oppgjør, jf. ekteskapsloven § 70 fjerde ledd.

Forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven fastsetter at rentesatsen skal utgjøre en fast prosent effektiv årlig rente, svarende til forsinkelsesrenten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første punktum slik den er fastsatt pr. 1. januar det aktuelle året, fratrukket 5,2 prosentpoeng.

Den nye rentesatsen gjelder for både eksisterende og nye fordringer.

Fra 1. januar 2020 vil denne renten være 4.30 prosent p.a. 

Tidligere rentesatser:

 • 2019: 3,55 prosent 
 • 2018: 3,30 prosent
 • 2017: 3,30 prosent
 • 2016: 3,55 prosent
 • 2015: 4,05 prosent
 • 2014: 4,30 prosent
 • 2013: 3,30 prosent
 • 2012: 3,55 prosent
 • 2011: 3,80 prosent
 • 2010: 3,55 prosent
 • 2009: 4,90 prosent
 • 2008: 7,05 prosent