Rentesats etter ekteskapsloven og arveloven

Etter forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven endres rentesatsen for hvert kalenderår og tilpasses endringene i forsinkelsesrenten og styringsrenten. Det samme gjelder for rentesatsen etter arveloven § 107 tredje ledd, jf. § 144 annet ledd. Fra 1. januar 2021 er disse rentesatsene 2 prosent p.a.

Hovedregelen etter ekteskapsloven § 70 og arveloven § 107 er at hvis en ektefelle eller arving på skiftet overtar eiendeler av en verdi som overstiger den del av boet som vedkommende har krav på, skal vedkommende betale den andre ektefellen eller de øvrige arvingene det overskytende.

Når det er fast eiendom som overtas, kan ektefellen eller arvingen i stedet tilby den andre ektefellen eller de andre arvingene en fordring med pantesikkerhet i eiendommen. Den som skal ha oppgjøret, må nøye seg med en slik pantesikret fordring og har ikke rett til å kreve kontantoppgjør i stedet. Dette kalles et skifteutlegg. Slike fordringer kan sies opp fra begge sider med seks måneders varsel. Hvilken rente som skal benyttes, følger av forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og av arveloven § 107 tredje ledd, jf. § 144 annet ledd. Denne rentesatsen vil også bli benyttet hvis en ektefelle på skiftet tilkjennes renter av beløp som skal betales etter hovedregelen om kontant oppgjør, jf. ekteskapsloven § 70 fjerde ledd.

Det følger av de nevnte bestemmelsene at rentesatsen skal utgjøre forsinkelsesrenten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første punktum, slik den er fastsatt pr. 1. januar det aktuelle året, fratrukket 6 prosentpoeng.

Den nye rentesatsen gjelder for både eksisterende og nye fordringer.

Fra 1. januar 2021 vil renten være 2 prosent p.a. 

Tidligere rentesatser:

 • 2020: 4,30 prosent
 • 2019: 3,55 prosent 
 • 2018: 3,30 prosent
 • 2017: 3,30 prosent
 • 2016: 3,55 prosent
 • 2015: 4,05 prosent
 • 2014: 4,30 prosent
 • 2013: 3,30 prosent
 • 2012: 3,55 prosent
 • 2011: 3,80 prosent
 • 2010: 3,55 prosent
 • 2009: 4,90 prosent
 • 2008: 7,05 prosent