Møtefullmektig i forliksrådet

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd.

Møtefullmektig i forliksrådet er omtalt i lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 17. juni 2005 § 6-7 sjette ledd, og forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) 21. desember 2007 § 3.

Utvalg av faste møtefullmektiger

Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Som et minimum skal det være tre medlemmer i utvalget, men antallet medlemmer må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Det er også adgang til at flere kommuner går sammen om et felles møtefullmektigutvalg. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen.

Om møtefullmektigen

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk godt, jf. tvistelovforskriften § 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Møtefullmektigen bør kunne få noe veiledning om forliksrådet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende seg til det aktuelle forliksråd og sekretariatet. Sekretariatsfunksjonen utføres av politiet som en sivil oppgave. Informasjon finnes også på www.politi.no.

Sekretariatet skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt med navn og kontaktinformasjon på møtefullmektigene, og skal gi parter som ønsker å benytte møtefullmektig nødvendig veiledning slik at parten kan kontakte en fullmektig.

Møtefullmektigens forhold til parten

En part som ikke har plikt til å møte personlig til et møte i forliksrådet, kan møte ved en prosessfullmektig – dette kan for eksempel være et medlem av utvalget av faste møtefullmektiger. Ved spørsmål om en part har møteplikt, kan sekretariatet gi veiledning om bestemmelsene i tvisteloven §§ 6-6 og 6-7, men avgjørelsen av spørsmålet hører under forliksrådet.

Det er viktig å understreke at møtefullmektigen under forliksrådsbehandlingen kun representerer den parten han/hun har fått oppdraget fra. Ved oppnevningen skal møtefullmektigene gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengige av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn. Det er viktig at det på forhånd tydelig avklares mellom parten og møtefullmektigen hva fullmakten innebærer og hvor langt møtefullmektigen kan strekke seg for blant annet å få til et forlik under meklingen. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at en slik fullmakt gjøres skriftlig. Parten har selv et ansvar for å være tydelig overfor møtefullmektigen om hvor langt fullmakten går, og hva som ønskes oppnådd ved forliksrådsbehandlingen. Dersom parten ikke oppfyller dette ansvaret, må møtefullmektigen på eget initiativ ta spørsmålet opp med parten. Fullmaktsforholdet bør avklares i god tid før møtefullmektigen skal møte i forliksrådet.

Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på forhånd sette seg godt inn i disse.

Møtefullmektigens opptreden i forliksrådet

Møtefullmektigen skal få en skriftlig møtefullmakt av parten, som legges frem for forliksrådet. Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning til å møte på vegne av parten.

Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden være klar over at han/ hun representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning til å gå utover partens påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen har heller ikke anledning til å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har gitt møtefullmektigen fullmakt til å inngå forlik, må innholdet av forliket være i overensstemmelse med partens ønsker.

Dersom møtefullmektige opptrer i strid med partens interesser, kan parten holde møtefullmektigen ansvarlig for dette.

Godtgjørelse

Godtgjørelse til møtefullmektig utgjør inntil et halvt rettsgebyr, og dekkes av parten selv.

 

Til toppen