Politi og kriminalitetsbekjempelse

Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

Utsnitt av norgeskart som viser forslaget til nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Her kan du følge utviklingen i regjeringens arbeid med nærpolitireformen.

Høyesterett sett utenfra

Straffesakskjeden

Straffesakskjeden inkluderer blant annet forebygging, etterforsking, påtale, domstolsbehandling, straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet.

Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter

Informasjon om beredskapssenteret som bygges på Taraldrud i Ski kommune.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2019

Styrking av politibemanningen

08.10.2018: Regjeringen ønsker å ansette flere polititjenestepersoner i 2019. Nærmere 180 nye politiårsverk ansettes neste år.

Statsbudsjettet 2019

Solid satsing på objektsikring

08.10.2018: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikring med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter.

Dokumenter

Høyring om endring av våpenforskrifta – implementering av EU sitt reviderte våpendirektiv

Høyring om våpenforskrifta for å gjennomføre hovuddelen av EU sitt endringsdirektiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av skytevåpen (endringsdirektivet).

Prop. 61 LS

Nærpolitireformen

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalitet og politi.

Ressurser

Kontakt

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4a, Nydalen, Oslo

Til toppen