Politi og kriminalitetsbekjempelse

Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

Utsnitt av norgeskart som viser forslaget til nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Her kan du følge utviklingen i regjeringens arbeid med nærpolitireformen.

Høyesterett sett utenfra

Straffesakskjeden

Straffesakskjeden omfatter politiet og påtalemyndighetens arbeid med å forebygge, etterforske og oppklare kriminalitet, domstolenes iretteføring og kriminalomsorgens straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter

Informasjon om beredskapssenteret som planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

Aktuelt nå

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

21.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

Ny tjenestestruktur for politiet

24.05.2017: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag besluttet hvor tjenestestedene skal ligge i de nye politidistriktene.

Dokumenter

NOU 2017: 9

Politi og bevæpning

Utredning fra utvalg som har vurdert dagens bevæpningsordning for norsk politi og hvorvidt denne bør endres.

Prop. 61 LS

Nærpolitireformen

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalitet og politi.

Ressurser

Kontakt

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4a, Nydalen, Oslo