Politi og kriminalitetsbekjempelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

Utsnitt av norgeskart som viser forslaget til nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Her kan du følge utviklingen i regjeringens arbeid med nærpolitireformen.

Straffesakskjeden

Straffesakskjeden omfatter politiet og påtalemyndighetens arbeid med å forebygge, etterforske og oppklare kriminalitet, domstolenes iretteføring og kriminalomsorgens straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlingar som skjer innanfor eller med utspring i ein økonomisk aktivitet som i seg sjølv er – eller utgir seg for å vere – lovleg.

Aktuelt nå

Endringer i politiregisterloven

05.04.2017: Regjeringen ber Stortinget om samtykke til å godta et EU-direktiv som skal beskytte personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner.

Bruk av tvang ved biometrisk autentisering

05.04.2017: Regjeringen legger i dag frem forslag om lovendringer som vil sikre politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes ved fingeravtrykk og annen biometrisk autentisering.

Nye tiltak mot radikalisering

08.03.2017: Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering under soning i norske fengsler. Tiltakene skal gjøre kriminalomsorgen bedre i stand til å hindre at ekstremister radikaliserer medfanger.

Flere saker om Politi og kriminalitetsbekjempelse

Dokumenter

NOU 2017: 9

Politi og bevæpning

Utredning fra utvalg som har vurdert dagens bevæpningsordning for norsk politi og hvorvidt denne bør endres.

Prop. 61 LS

Nærpolitireformen

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalitet og politi.

Ressurser

Kontakt

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4a, Nydalen, Oslo