Politi og kriminalitetsbekjempelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

Utsnitt av norgeskart som viser forslaget til nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Her kan du følge utviklingen i regjeringens arbeid med nærpolitireformen.

Straffesakskjeden

Straffesakskjeden omfatter politiet og påtalemyndighetens arbeid med å forebygge, etterforske og oppklare kriminalitet, domstolenes iretteføring og kriminalomsorgens straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlingar som skjer innanfor eller med utspring i ein økonomisk aktivitet som i seg sjølv er – eller utgir seg for å vere – lovleg.

Aktuelt nå

Etablering av beredskapssenter for politiet

21.10.2016: Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

Kommuner får midler for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme

30.05.2016: Totalt 62 kommuner eller bydeler er tildelt tilskuddsmidler for å gjennomføre konkrete prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Elektronisk ID på nasjonalt ID-kort

03.05.2016: Regjeringen fremmet 6. mars forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Flere saker om Politi og kriminalitetsbekjempelse

Dokumenter

Prop. 61 LS

Nærpolitireformen

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

NOU 2013: 9

Politianalysen

Utredning med forslag til ny organisering av politiet i Norge.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalitet og politi.

Ressurser

Kontakt

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4a, Nydalen, Oslo