Politi og kriminalitetsbekjempelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

Utsnitt av norgeskart som viser forslaget til nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Her kan du følge utviklingen i regjeringens arbeid med nærpolitireformen.

Straffesakskjeden

Straffesakskjeden omfatter politiet og påtalemyndighetens arbeid med å forebygge, etterforske og oppklare kriminalitet, domstolenes iretteføring og kriminalomsorgens straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlingar som skjer innanfor eller med utspring i ein økonomisk aktivitet som i seg sjølv er – eller utgir seg for å vere – lovleg.

Aktuelt nå

Nye tiltak mot radikalisering

08.03.2017: Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering under soning i norske fengsler. Tiltakene skal gjøre kriminalomsorgen bedre i stand til å hindre at ekstremister radikaliserer medfanger.

Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

07.03.2017: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven, slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

Evaluering av politireformen

22.02.2017: Regjeringen fremmet 6. mars forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Flere saker om Politi og kriminalitetsbekjempelse

Dokumenter

Prop. 61 LS

Nærpolitireformen

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

NOU 2013: 9

Politianalysen

Utredning med forslag til ny organisering av politiet i Norge.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalitet og politi.

Ressurser

Kontakt

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4a, Nydalen, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.