Arbeid mot voldtekt

Voldtekt er alvorlig kriminalitet som påfører den enkelte store lidelser. Derfor er forebygging, god etterforskning og behandling i rettsapparatet samt helhetlige og samordnede hjelpetiltak etter voldtekt viktige områder for departementet.

Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014) er sentralt verktøy i arbeidet mot voldtekt. Handlingsplanen innholder 35 tiltak, og er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Handlingsplan mot voldtekt (2012–2014)

Statusrapport for Handlingsplan mot voldtekt