Politiråd

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006.

Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet forpliktet til å ta initiativ til opprettelse av politiråd med den enkelte kommune. Ordningen er frivillig for kommunene, og erfaringene så langt viser at man er positive til et slikt samarbeid. 

Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi.

Evaluering av politirådene 

En evaluering utført av Rambøll på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (overlevert 1. juli 2014) viser at samarbeidet i politiråd bidrar både til bedre informasjonsflyt mellom politi og kommunene, og en mer målrettet kriminalitetsforebygging. Rapporten viser til at deltakerne i politiråd mener at dette arbeidet gir økt kunnskap om og felles forståelse for utfordringer i lokalsamfunnet. Den viser også at SLT-modellen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) kan være meget betydningsfull for arbeidet til politirådet. Den bidrar til god integrering mellom rådene og øvrig kriminalitetsforebyggende arbeid.

Ordningen med politiråd har fått meget stor utbredelse. Ved inngangen til 2014 hadde politiet etablert politiråd med rundt 400 av landets kommuner.

Les evaluering av politirådene