Straffesakskjeden

Straffesakskjeden omfatter politiet og påtalemyndighetens arbeid med å forebygge, etterforske og oppklare kriminalitet, domstolenes iretteføring og kriminalomsorgens straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Rettighetene til ofre og pårørende skal ivaretas gjennom hele kjeden.

Staten trer inn med voldsoffererstatning når skadevolderen er ukjent eller ute av stand til å gjøre opp for seg.

Konfliktrådene tilbyr gjenopprettende prosess i form av møter og avtaler, som en alternativ strafferettslig reaksjon i egnede saker.

Kriminalomsorgen skal sørge for tilstrekkelig varetektskapasitet til politiet og at domfelte gjennomfører idømt straff. Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.

Straffeprosessloven legger til rette for mulig erstatning til personer som har vært utsatt for uberettiget straffeforfølgning. Det er viktig med et godt samarbeid med andre statlige virksomheter og frivillige organisasjoner for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

For å sikre en effektiv straffesakskjede er det viktig med god balanse i alle leddene.

Les mer om straffesakskjeden i Justis- og beredskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2015