Kriminalomsorg

Kriminalomsorgen skal gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Aktuelt nå

Foreslår å utvide ankesilingsordningen i straffesaker

15.03.2019: Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning og behandles på samme måte som straffesaker med lavere strafferamme.

Regjeringen og KS har inngått en intensjonsavtale om samarbeid ved løslatelse fra fengsel

10.01.2019: Justis- og beredskapsdepartementet har på vegne av regjeringen inngått avtale med KS om samarbeid ved løslatelse fra fengsel. Avtalen skal bidra til å forebygge kriminalitet og hindre utenforskap etter løslatelse fra fengsel. Dette er viktig både for den løslatte og for samfunnsøkonomien.

Dokumenter

Strategi

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021

Rapport

Ny organisering av kriminalomsorgen

Forslag til modell for fremtidig organisering av kriminalomsorgen.

Kontakt

Kriminalomsorgsdirektoratet
Telefon: 40 43 88 00
Adresse: , 4305 Sandnes
Besøksadresse: , 2000 Lillestrøm

Avdeling for kriminalitetsforebygging

Telefon: 22 24 52 03
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4 A, Nydalen, 0484 Oslo

Til toppen