Kriminalomsorg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kriminalomsorgen skal gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Fra forsiden av stortingsmeldingen om Kriminalomsorg

Kapasitet i kriminalomsorgen

Straffegjennomføringskapasitet er den samlede kapasiteten for gjennomføring av straff, enten i fengsel eller i samfunnet, samt fengselsplasser for innsettelser i varetekt.

Veggkunst i Halden fengsel

Tilbakeføring og forebygging

En viktig målsetning ved straffegjennomføringen er å forebygge tilbakefall til ny kriminalitet. Domfelte skal gis gode forutsetninger for å velge et liv uten kriminalitet.

Internasjonalt samarbeid om kriminalomsorg

Noreg har eit omfattande internasjonalt samarbeid på området kriminalomsorg gjennom EØS-midlane («Norway Grants»). EØS-finansieringsordninga hjelper til å styrkje kriminalomsorga i fleire europeiske land som Polen, Latvia, Litauen, Romania, Tsjekkia og Bulgaria.

Aktuelt nå

300 nye fengselsplasser i Mandal og Froland

10.01.2017: Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å bygge fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder.

Satsing på kriminalomsorgen – økt kapasitet og bedre behandlingstilbud

06.10.2016: Regjeringen styrker kriminalomsorgen for å redusere soningskøene og gi bedre tilbud til de innsatte. Regjeringen foreslår også å opprette skjermede og tilpassede plasser for kvinnelige innsatte.

Gode erfaringer med ungdomsfengsel

23.06.2016: Ungdomsenheten for barn som begår alvorlig kriminalitet får gode resultater i ny NOVA-rapport. – Vi mener det er viktig med aktivt forebyggende arbeid blant barn og unge som begår kriminalitet. Etablering av to ungdomsenheter er et viktig ledd i dette, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Flere saker om Kriminalomsorg

Dokumenter

Meld. St. 12 (2014–2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Meldingen beskriver kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt på kort og lang sikt.

Prop. 105 L (2015–2016)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv.

Forslag til endring i straffegjennomføringsloven for en omorganisering fra tre nivå til to nivå i kriminalomsorgen.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalomsorg.

Kontakt

Kriminalomsorgsdirektoratet
Telefon: 40 43 88 00
Adresse: , 4305 Sandnes
Besøksadresse: , 2000 Lillestrøm

Kriminalomsorgsavdelingen

Telefon: 22 24 55 01
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4 A, Nydalen, 0484 Oslo