Kriminalomsorg

Kriminalomsorgen skal gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Fra forsiden av stortingsmeldingen om Kriminalomsorg

Kapasitet i kriminalomsorgen

Straffegjennomføringskapasitet er den samlede kapasitet kriminalomsorgen har i fengsel og i samfunnet for at domfelte kan gjennomføre straff og for å stille varetektsplasser til disposisjon for politiet.

Veggkunst i Halden fengsel

Tilbakeføring og forebygging

Det er en målsetting for straffegjennomføringen at tilbakefallet til ny kriminalitet blir lavest mulig. Ved straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet, er det viktig å sikre at domfelte får en reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet.

Internasjonalt samarbeid om kriminalomsorg

Noreg har eit omfattande internasjonalt samarbeid på området kriminalomsorg gjennom EØS-midlane («Norway Grants»). EØS-finansieringsordninga hjelper til å styrkje kriminalomsorga i fleire europeiske land som Polen, Latvia, Litauen, Romania, Tsjekkia og Bulgaria.

Aktuelt nå

Norgerhaven fengsel i Nederland åpnet

02.09.2015 - Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) åpnet i dag Norgerhaven fengsel i Nederland. De første innsatte er allerede på plass.

Forslag om omorganisering i kriminalomsorgen sendt på høring

23.06.2015 - Regjeringen foreslår å forenkle byråkratiet i kriminalomsorgen med et forslag om to forvaltningsnivåer og uten regioner.

Forslag om leie av fengselsplasser i Nederland legges frem for Stortinget

10.04.2015 - – Kriminalomsorgen ble etterlatt i en uholdbar situasjon av forrige regjering. Fengslene drives nå med en kapasitetsutnyttelse på over 98 prosent. Personer som skulle sittet i varetekt må løslates. Dette er grunnen til at vi vil leie fengselsplasser i Nederland. Det er helt nødvendig å skaffe flere lukkede fengselsplasser raskt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Flere aktuelle saker om Kriminalomsorg

Dokumenter

Meld. St. 12 (2014–2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Meldingen beskriver kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt på kort og lang sikt.

Prop. 96 L (2013–2014)

Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Forslag til endringer i reglene om foreldelse og forvaring i straffeloven 1902.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalomsorg.

Kontakt

Kriminalomsorgsdirektoratet
Telefon: 40 43 88 00
Adresse: , 4305 Sandnes
Besøksadresse: , 2000 Lillestrøm

Kriminalomsorgsavdelingen

Telefon: 22 24 55 01
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4 A, Nydalen, 0484 Oslo