Kriminalomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kriminalomsorgen skal gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Fra forsiden av stortingsmeldingen om Kriminalomsorg

Kapasitet i kriminalomsorgen

Straffegjennomføringskapasitet er den samlede kapasiteten for gjennomføring av straff, enten i fengsel eller i samfunnet, samt fengselsplasser for innsettelser i varetekt.

Veggkunst i Halden fengsel

Tilbakeføring og forebygging

En viktig målsetning ved straffegjennomføringen er å forebygge tilbakefall til ny kriminalitet. Domfelte skal gis gode forutsetninger for å velge et liv uten kriminalitet.

Internasjonalt samarbeid om kriminalomsorg

Noreg har eit omfattande internasjonalt samarbeid på området kriminalomsorg gjennom EØS-midlane («Norway Grants»). EØS-finansieringsordninga hjelper til å styrkje kriminalomsorga i fleire europeiske land som Polen, Latvia, Litauen, Romania, Tsjekkia og Bulgaria.

Aktuelt nå

Evaluering av soning med fotlenke

28.04.2016: Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) har blitt evaluert. – Vi bestilte en evaluering for å få bedre kunnskap og sikre en mer treffsikker bruk av ordningen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

En moderne og effektiv kriminalomsorg

07.10.2015: – Vi fortsetter å øke kapasiteten og ruster opp fengslene for en moderne og effektiv kriminalomsorg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Landsdekkende narkotikaprogram i kriminalomsorgen

07.10.2015: Regjeringen foreslår 30 millioner til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).

Flere saker om Kriminalomsorg

Dokumenter

Meld. St. 12 (2014–2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Meldingen beskriver kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt på kort og lang sikt.

Prop. 96 L (2013–2014)

Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Forslag til endringer i reglene om foreldelse og forvaring i straffeloven 1902.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalomsorg.

Kontakt

Kriminalomsorgsdirektoratet
Telefon: 40 43 88 00
Adresse: , 4305 Sandnes
Besøksadresse: , 2000 Lillestrøm

Kriminalomsorgsavdelingen

Telefon: 22 24 55 01
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4 A, Nydalen, 0484 Oslo