Kriminalomsorg

Kriminalomsorgen skal gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Fra forsiden av stortingsmeldingen om Kriminalomsorg

Kapasitet i kriminalomsorgen

Straffegjennomføringskapasitet er den samlede kapasitet kriminalomsorgen har i fengsel og i samfunnet for at domfelte kan gjennomføre straff og for å stille varetektsplasser til disposisjon for politiet.

Veggkunst i Halden fengsel

Tilbakeføring og forebygging

Det er en målsetting for straffegjennomføringen at tilbakefallet til ny kriminalitet blir lavest mulig. Ved straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet, er det viktig å sikre at domfelte får en reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet.

Internasjonalt samarbeid om kriminalomsorg

Noreg har eit omfattande internasjonalt samarbeid på området kriminalomsorg gjennom EØS-midlane («Norway Grants»). EØS-finansieringsordninga hjelper til å styrkje kriminalomsorga i fleire europeiske land som Polen, Latvia, Litauen, Romania, Tsjekkia og Bulgaria.

Aktuelt nå

Undertegnet avtale

Avtale om leie av fengsel i Nederland

– Bare på denne måten kan vi endelig få vekk soningskøen de rødgrønne har etterlatt seg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Vil endre straffegjennomføringsloven

Høring om å leie fengselsplasser i Nederland

For å åpne for straffegjennomføring i en annen stat har Justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsforslag om endring av straffegjennomføringsloven.

Stortingsmelding om kriminalomsorgen

Østlandet, Agderfylkene og Vestlandet blir prioritert

Regjeringens stortingsmelding "Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen" skisserer løsninger for kapasitetsproblemene for gjennomføring av straff og varetekt i kriminalomsorgen.

Flere aktuelle saker om Kriminalomsorg

Dokumenter

Meld. St. 12 (2014–2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Meldingen beskriver kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt på kort og lang sikt.

Prop. 96 L (2013–2014)

Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Forslag til endringer i reglene om foreldelse og forvaring i straffeloven 1902.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Kriminalomsorg.

Kontakt

Kriminalomsorgsdirektoratet
Telefon: 40 43 88 00
Adresse: , 4305 Sandnes
Besøksadresse: , 2000 Lillestrøm

Kriminalomsorgsavdelingen

Telefon: 22 24 55 01
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4 A, Nydalen, 0484 Oslo